Indicatoren

Onze inzet

Strategische Personeelsplanning – we werken aan een nieuwe balans

We werken aan een nieuwe balans. Dat doen we onder de noemer ‘strategische personeelsplanning’.
Amersfoort is de laatste jaren steeds verder gegroeid. Dat zien we terug in de opgaven en projecten waaraan we werken; een schaalsprong. Op bepaalde thema’s vraagt de samenleving bovendien een andere rol van de overheid. Het werk verandert als gevolg van digitalisering en de informatiesamenleving en met de Omgevingswet komt ook nog eens een grote nieuwe opgave op de organisatie af.
Het werk aan de stad wordt mede mogelijk gemaakt door onze gemeentelijke organisatie, een organisatie die vergrijst en ontgroent. De arbeidsmarkt wordt krapper; het wordt moeilijker voor ons als werkgever om onze vervangingsvraag in te vullen. Daarbij vraagt een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt andere dingen van ons als werkgever.
Kortom, bij een gelijkblijvend personeelsbeleid ontstaat er een disbalans tussen vraag (opgaven/projecten/diensten) en aanbod (kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke organisatie).
We werken in 2017 een pakket van maatregelen uit om de balans te herstellen en starten daar mee waar mogelijk; o.a. jonge mensen aannemen met een breed profiel en ‘future work skills’, generatiepact tot uitvoer brengen, de generatiedialoog opzoeken, versterking van onze arbeidsmarktcommunicatie door inzet van nieuwe middelen en kanalen en een professionelere 'branding', het verminderen van onze flexibele schil en het vergroten van de inzetbaarheid van onze vaste medewerkers. In 2018 en komende jaren zullen wij hier verder uitvoering aan geven. Wij gaan de analyse van ons personeelsbestand bovendien cyclisch blijven herijken.
De veranderingen in de opgaven van de organisatie, de vervangingsvraag en de arbeidsmarkt maken ook dat er financiële omslagruimte nodig is om op de vraag te kunnen anticiperen. Dat maakt ook een bredere inzet van de bedrijfsvoeringsreserve noodzakelijk (zie aangepaste doelstelling reserve).

Inclusieve organisatie – we gaan voor divers talent
Wij gaan voor divers talent. Wij hebben de overtuiging dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan de effectiviteit van onze organisatie. Diverse achtergronden brengen namelijk meervoudige perspectieven en talenten met zich mee. Dat komt de kwaliteit van ons werk ten goede. Daarom hebben wij op 2 mei 2017 de 'Visie op gemeente Amersfoort als inclusieve en diverse organisatie' vastgesteld.
De komende jaren werken wij binnen deze visie op inclusiviteit langs vier pijlers: Veiligheid, Bewustzijn, Ontmoeting en Zichtbaarheid. Deze pijlers zijn verder uitgewerkt in een aantal hoofddoelen en vertaald naar activiteiten die bij moeten dragen aan de verdere ontwikkeling naar een diverse en inclusieve organisatie. Voor meer informatie volgt u deze link naar onze besluitenlijst van 2 mei 2017.
Integriteit – we zijn een betrouwbare gemeentelijke organisatie

Wij vinden het belangrijk dat wij een betrouwbare gemeentelijke organisatie zijn. Dat vraagt ook wat van de medewerkers in die organisatie. Wij vragen hier onder meer aandacht voor via het thema integriteit. In ons integriteitsbeleid ligt de focus op kunnen komen tot het morele oordelen en het borgen van die gedachtegang in zogenoemde morele beraden.

Stadhuis – we realiseren een huis voor de stad
De gemeenteraad is op 27 juni 2017 akkoord gegaan met de renovatie van het stadhuis en heeft het daarvoor benodigde krediet beschikbaar gesteld. Daarmee realiseren wij een ‘huis voor de stad': een toegankelijke ontmoetingsplek voor bezoekers en een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving voor onze huidige en toekomstige generatie medewerkers.
De renovatie draagt bovendien door de duurzaamheidsmaatregelen bij aan onze ambitie om in 2030 een CO2-neutrale, circulaire en klimaatbestendige stad te zijn. Tevens zorgen we er met de renovatie voor dat voldaan wordt in 2023 aan de wettelijke duurzaamheidseisen die het Rijk stelt. Doelstelling is dat in 2020 het stadhuis is gerenoveerd.
In deze begrotingsperiode 2018 werken we aan de (Europese) aanbesteding en contractering van de partij die dit project gaat uitvoeren en gaan we met deze partij de ontwerpfase in. We werken een nieuw (flexibel) kantoorconcept uit. Daarbij leggen we een verbinding tussen gebouw en werkomgeving (fysieke omgeving - BRICKS), ICT en informatievoorziening (virtuele omgeving - BYTES) en gedrag en houding van medewerkers (mentale omgeving- BEHAVIOUR).

Samenwerking

Maatregelen

  • Anders inrichten van processen. De bezuiniging van 1 fte is gerealiseerd in de begroting 2018-2021.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.