Ambitie

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren hiervoor een solide en duurzaam financieel beleid. Wij streven naar een meerjarenbegroting die over alle jaren reëel, materieel en structureel sluitend is en waarbij de geïnventariseerde financiële risico’s in voldoende mate afgedekt zijn. Daarbij houden wij via onze financiële ijkpunten oog voor de stabiliteit, weerbaarheid en flexibiliteit van onze begroting. 

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht zijn in de Begroting. Deze staan ook in de paragraaf Lokale lasten.

Indicatoren

Financiën en belastingen

Financiën en belastingen

Netto schuldquote

Financiën en belastingen

Financiën en belastingen

Structureel begrotingssaldo (x € 1 miljoen)

Financiën en belastingen

Financiën en belastingen

Weerstandsratio

Indicator

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

78

57

87

72

71

71

71

Netto gecorrigeerde schuldquote

64

57

86

50

49

49

48

Structureel begrotingssaldo (x € 1 miljoen)

12,4

23,8

1,7

16,5

17,7

17,2

15,1

Weerstandsratio

2,2

2,6

3,1

2,7

2,6

2,7

2,9

Woonlasten eenpersoons huishoudens

587

592

642

646

668

Woonlasten meerpersoons huishoudens

634

638

693

697

719

Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,=

235

222

218

228

Toelichtingen :
Netto schuldquote: De indicator bruto schuldquote is vanaf Begroting 2016 komen te vervallen n.a.v. een wijziging in de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording. Voor de netto schuldquote zijn geen vergelijkende cijfers 2013 en 2014 beschikbaar.
Netto gecorrigeerde schuldquote: Bij de begroting 2016/jaarrekening 2015 zijn indicatoren die we o.g.v. het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht op moeten nemen in onze begroting en jaarrekening. Dat betreft de netto gecorrigeerde schuldquote (voorheen 'netto schuldquote') . Voorheen hadden wij zelf een bruto en een netto schuldquote gedefinieerd; die zijn vanaf 2016 (Begroting 2017-2020) vervangen door de netto en de netto gecorrigeerde schuldquote volgens de BVV. Vanaf jaarrekening 2015/begroting 2016 is er dus sprake van een andere definitie en een trendbreuk. Het betreft voorlopige cijfers. Definitieve cijfers volgen in mei.
Structureel begrotingssaldo: Het structurele begrotingssaldo geeft aan in welke mate onze structurele lasten gedekt zijn met structurele baten. Een positief getal betekent dat we meer structurele baten dan structurele lasten hebben.
Weerstandsratio: De weerstandsratio  (voorheen 'weerstand') is de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Deze ratio moet groter of gelijk zijn aan 1. In dat geval is de beschikbare weerstandscapaciteit minstens even groot als de benodigde.
Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Deze hieronder beschreven indicatoren worden ook genoemd in de paragraaf lokale lasten.
Woonlasten eenpersoons huishoudens: Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing. De bedragen voor 2017 en 2018 zijn geen streefcijfers, maar reeds vastgesteld (2017) of aan de raad voorgesteld (2018).                     
Woonlasten meerpersoons huishoudens: Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing. De bedragen voor 2017 en 2018 zijn geen streefcijfers, maar reeds vastgesteld (2017) of aan de raad voorgesteld (2018).                           
Gemiddelde WOZ-waarde: De gemiddeld getaxeerde WOZ-waarde van een woning (huur en koop). Het bedrag voor 2017 betreft de gemiddelde WOZ-waarde per 1-1-2016 voor het belastingjaar 2017.

Doelstellingen

Wij maken een reëel, materieel en structureel sluitende meerjarenbegroting.
Wij maken een inzichtelijke begroting en jaarrekening en nemen de aanbevelingen van de provinciale toezichthouder en accountant daartoe over.
Op het gebied van de gemeentebelasting hebben we de volgende doelstellingen:

  • De riool- en afvalstoffenheffing en de overige leges/retributies/tarieven zijn ten hoogste kostendekkend.
  • We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met het benodigde voorzieningenniveau van de stad.
  • De prijspeilaanpassing van de gemeentelijke belastingen bedraagt, zoals in de Kadernota opgenomen, 2%. Dit staat los van de uitruil tussen de precariobelasting en de OZB en de reeds geplande OZB-verhoging voor 2018.

We zorgen voor een goed beheer van onze financiële middelen (liquiditeitenbeheer). We lenen tegen minimale rentekosten en risico’s. Dat doen we binnen de kaders van het Treasurystatuut en de wet FIDO.
Onze weerstandsratio is van voldoende hoog niveau (groter dan één) om eventuele risico's op te vangen wanneer die zich voordoen. Daardoor zijn we ook minder kwetsbaar voor grote schommelingen in de middelen die we van het Rijk ontvangen.
We maken een transparante begroting die op het juiste niveau voldoende inzicht biedt in wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen en hoeveel dat kost.


 Een transparante begroting biedt inzicht in de financiën

Onze inzet

Als aandeelhouder hebben wij een financieel belang in een aantal verbonden partijen. Dat levert jaarlijks dividendinkomsten op die structureel als dekking gebruikt worden in onze begroting. We bekijken jaarlijks bij de jaarrekening de omvang van de gerealiseerde dividenduitkeringen. Als de realisatiecijfers daar aanleiding toe geven, passen we de raming van de dividendinkomsten hierop aan. Meer informatie over de verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen. In de beleidsprogramma's gaan we in op de belangrijkste samenwerkingspartners voor onze gemeente, inclusief de verbonden partijen.

Samenwerking

Als aandeelhouder hebben wij een financieel belang in een aantal verbonden partijen. Dat levert jaarlijks dividendinkomsten op die structureel als dekking gebruikt worden in onze begroting. We bekijken jaarlijks bij de jaarrekening de omvang van de gerealiseerde dividend-uitkeringen. indien de realisatie-cijfers daar aanleiding toe geven, passen we de raming van de dividendinkomsten hierop aan. Meer informatie over de verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen. In de beleidsprogramma's gaan we in op de belangrijkste samenwerkingspartners voor onze gemeente, inclusief de verbonden partijen.

Maatregelen

  • Inleveren 1 fte heffingsambtenaar WOZ in 2018: De maatregel is verwerkt in het organisatie- & ontwikkelplan van de afdeling Belastingen. De oplossing voor het effectueren van deze maatregel wordt gezocht in het aansluiten bij het generatiepact.