Ambitie

In deze paragraaf vindt u onze beleidsvoornemens. Meer gedetailleerde informatie ten aanzien van het thema werkgeverschap, eventuele specifieke projectinformatie, indicatoren en financiële informatie en analyse vindt u in programma 13 Bedrijfsvoering.
In het organisatie ontwikkelplan ‘Werken voor bestuur en stad’ (2014) hebben wij de volgende ambitie voor de gemeentelijke organisatie geformuleerd:
'De samenleving is volop in verandering, onze rol en ons takenpakket passen wij daarop aan.'
We weten wat er leeft in Amersfoort. Voor het bestuur leveren we diensten en ondersteunen wij de inwoners en partners om kansen te grijpen en problemen op te lossen (Werken voor Bestuur en Stad). Deze ambitie is nog altijd actueel en onze werkzaamheden zetten wij ook binnen dat kader voort.

Doelstellingen

  • In onze dienstverlening staan de klant, het product en permanent verbeteren centraal.

   We werken toe naar één dienstverleningsconcept en naar één gezamenlijke frontoffice voor
   diverse kanalen (zie verder programma dienstverlening).

  • We willen meer opgavengericht (samen)werken; dat wil zeggen dat we in staat zijn om – door

   het organiseren van effectieve samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie en met onze
   partners in de stad - de gewenste integraliteit, flexibiliteit en slagkracht te organiseren. Onze
   kernwaarden zijn ‘dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar’.

  • Om onze ambitie te kunnen realiseren, werken we aan een lerende, flexibele en talentvolle

   gemeentelijke organisatie. Daarbij geloven we in de kracht van diversiteit: we willen een
   ‘inclusieve’ organisatie zijn waarin iedereen de kans krijgt om deel te nemen en met zijn of haar
   unieke talent waarde toe te voegen aan de stad Amersfoort.

Onze inzet

Wij zetten onze organisatie ontwikkeling in 2018 voort. Dat komt terug in de volgende ontwikkelagenda:

Opgavengericht werken

Verdere professionalisering van:

  • Project- en programmamanagement met de ‘agile’ filosofie als basis (scrum, agile portfoliomanagement, design thinking).
  • Gebiedsgericht werken: werken vanuit samenhang aan de opgaven binnen een gebied.
  • Samen maken we de stad. Binnen diverse trajecten hebben we in 2016 en 2017 geëxperimenteerd in de samenwerking tussen bestuur, stad en gemeentelijke organisatie. De kennis en vaardigheden die we daarmee hebben opgedaan gaan we borgen en breed beschikbaar stellen aan ambtenaren, inwoners en bestuurders die betrokken zijn in toekomstige samenwerkingstrajecten.
  • Invoering van de Omgevingswet. De komst van de Omgevingswet zien wij als een kans om toe te werken naar een integrale en goed afgestemde keten van werkprocessen (beleidsontwikkeling, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving) op alle aspecten van het fysieke domein. Wij zijn hier pro actief (vooruitlopend op definitieve wetgeving) en ‘al doende lerend’ mee aan de slag.

Lean Six Sigma

Verder inbedden en levend houden van het ‘lean’ organiseren en   ‘permanent verbeteren’ in werkhouding, werkprocessen en routines van medewerkers en teams. Deze manier van werken en denken verbreden we steeds meer binnen de agile filosofie, ondersteund met methodieken (o.a. scrum, agile portfolio, kata, klantreisbenadering, etc.).

Dienstverlening

Het aanbieden van onze diensten binnen één Amersfoorts dienstverleningsconcept (zie verder begrotingsprogramma 1: bestuur en dienstverlening).

Leiderschap

Voortzetten van het management development traject voor directie en afdelingsmanagers. We verbreden het MD traject naar de laag van teammanagers.
We verwachten niet alleen van managers, maar van alle medewerkers leiderschap. Daarbij constateren we dat het vakmanschap van ambtenaren aan verandering onderhevig is. Bovenop het ‘oude’ vakmanschap (o.a. integriteit, vakkennis, zorgvuldigheid) worden steeds meer andere vaardigheden (netwerken, cocreatie) gevraagd. We ondersteunen onze ambtenaren bij het nemen van ‘persoonlijk leiderschap’ hierin.

Talentontwikkeling

We willen een aantrekkelijk werkgever zijn die in staat is om talentvolle mensen aan te trekken en te binden aan de organisatie. We slagen er steeds beter in om een goede koppeling te maken tussen de opgaven die spelen in de stad en de talenten die we daarvoor in de organisatie nodig hebben. Met breed inzetbare medewerkers die weten waar hun talent ligt, vergroten we de interne flexibiliteit van onze organisatie.