Belastingopbrengsten en ontwikkeling lokale lasten

De woonlasten kennen in Amersfoort in 2018 een stijging van gemiddeld zo'n 3,3%. Voor bedrijven ligt de stijging op gemiddeld 4%.

Precariobelasting

Het Rijk heeft de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven beperkt. Gemeenten die deze belasting in 2016 al hieven mogen deze nog tot en met 2021 blijven heffen met maximaal het tarief dat gold in 2016. Amersfoort valt binnen deze overgangsregeling, maar dat betekent wel dat de voorziene verhoging in 2019 geen doorgang kan vinden. Deze wordt conform raadsbesluit verwerkt in de OZB. Daarnaast is in de kadernota besloten de precario voor nutsbedrijven vanaf 2019 in vier gelijke tranches af te bouwen en de vermindering van de precario op te nemen in de OZB. Voor het jaar 2018 heeft dit nog geen gevolgen.

OZB

De peilaanpassing is bepaald op 2%. Daarnaast is in de herstelbegroting uit 2015 opgenomen dat de OZB in 2018 met € 1,3 mln. zou worden verhoogd. Die verhoging is niet helemaal nodig, omdat € 0,4 mln. kan worden opgevangen vanuit incidentele middelen. Concreet wordt de verhoging derhalve € 0,9 mln. (2,3%) plus de peilaanpassing, gezamenlijk 4,3%.

Afvalstoffenheffing

Het is in onze gemeente al vele jaren het beleid om de kosten voor afvalverwijdering en -verwerking door te berekenen in de afvalstoffenheffing. Dit beleid van volledige kostendekking continueren wij ook in 2018. Eveneens continueren wij de gehanteerde heffingssystematiek met twee tarieven, een (lager) tarief voor eenpersoonshuishoudens en een (hoger) tarief voor meerpersoonshuishoudens. De tarieven stijgen voor alle huishoudens met € 4.

Rioolheffing

Net als bij de afvalstoffenheffing, is ook bij de rioolheffing het beleid om de kosten voor beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel door te berekenen in de rioolheffing. De kosten van kwijtscheldingen, oninbaarverklaringen, het grondwaterbeheer en een deel van de kosten van straatreiniging worden in de heffing betrokken. Door een hogere kostenbasis komt de gemiddelde aanslag rioolheffing in 2018 zo'n 3,2% hoger uit.

De ontwikkeling van de woonlasten ziet er als volgt uit:

Tabel: PL.03 Lastenontwikkeling burgers
(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

55

57

3,6%

Afvalstoffenheffing

201

205

2,0%

Lasten huurders

256

262

2,3%

OZB-eigenarendeel

321

335

4,3%

Rioolheffing-eigenarendeel

69

71

2,9%

Lasten eigenaren / bewoners

646

668

3,4%

Meerpersoonshuishoudens

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

55

57

3,6%

Afvalstoffenheffing

252

256

1,6%

Lasten huurders

307

313

2,0%

OZB-eigenarendeel

321

335

4,3%

Rioolheffing-eigenarendeel

69

71

2,9%

Lasten eigenaren / bewoners

697

719

3,2%

Tabel: PL.04 Lastenontwikkeling bedrijven
(bedragen x € 1,--)

Bedrijven (cq niet-woningen)

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

1.638

1.708

4,3%

Rioolheffing-gebruikersdeel

396

408

3,0%

Lasten huurders

2.034

2.116

4,0%

OZB-eigenarendeel

2.004

2.090

4,3%

Rioolheffing-eigenarendeel

535

552

3,1%

Lasten eigenaren

2.539

2.642

4,1%

Lasten eigenaren/gebruikers

4.573

4.758

4,0%

Percentages kunnen afwijken als gevolg van afrondingsverschillen. Voor een uitgebreidere weergave van de lokale lasten verwijzen wij u naar de Paragraaf Lokale lasten.