Inleiding

We willen veilige, gezonde, groene en leefbare wijken. Nu en in de toekomst. Daarvoor zetten we in op een optimaal en duurzaam (zelf)beheer, waarbij we burgerinitiatieven stimuleren en enthousiasmeren. Samen met anderen werken we aan een duurzame ontwikkeling van de stad.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 54.222,3

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten 03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU
Totaal lasten-49.758-50.925-54.222-54.181-54.740-55.439
Totaal baten8.4447.1627.6597.9048.0828.393
Totaal saldo-41.314-43.762-46.564-46.277-46.658-47.046
Toevoeging aan reserve-2.244-887-885-885-885-100
Onttrekking aan reserve1.2437187635000
Saldo programma incl. reserves-42.315-43.932-46.686-47.113-47.543-47.146

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.03.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Tabel: PF.03.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Moeilijk te bestrijden invasieve exoten en met name Japanse Duizendknoop kunnen schade veroorzaken aan gemeentelijke eigendommen.

De structurele bestrijding van Japanse Duizendknoop binnen de wettelijk mogelijke aanpak. In de begroting 2018-2021 zijn er voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop extra middelen opgenomen.

0,5

Tigelaar

Met de essentaksterfte is (behoudens een incidenteel nieuw budget van € 200.000) geen rekening gehouden. Als gevolg van de essentaksterfte zal het grootste deel van de ca. 7000 solitaire essen de komende jaren moeten worden gekapt. Indien ook herplant moet worden nemen de kosten met nog een € 7.000.000 toe.

0,5

Tigelaar

Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld vorstschade aan wegen of stormschade aan bomen).

Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheermaatregelen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk.

0,3

Tigelaar