Inleiding

Amersfoort heeft vitale buurten en wijken, waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. We werken gebiedsgericht samen met bewoners, ondernemers en andere partijen aan de leefbaarheid. Het woonklimaat in onze stad is hoogwaardig, gevarieerd en toekomstvast en biedt voldoende variatie in woonmilieus.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 4.005,4

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten 08 WIJKEN EN WONEN
Totaal lasten-2.444-7.670-4.005-2.897-2.846-2.845
Totaal baten6.846244309309309309
Totaal saldo4.402-7.426-3.696-2.588-2.537-2.536
Toevoeging aan reserve-5.49000000
Onttrekking aan reserve05050000
Saldo programma incl. reserves-1.089-7.376-3.646-2.588-2.537-2.536

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.08.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpositie, voor de verstrekte hypotheken onder Nationale Hypotheekgarantie, door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met als gevolg jaarlijkse rentederving op te verstrekken renteloze leningen.

Tegenover de leningen staat de waarde van de desbetreffende woningen; de borgstelling betreft uitsluitend de betaling van de eventuele restschuld na gedwongen verkoop; het WEW beschikt over een fondsvermogen voor het kunnen opvangen van de verliezen.

0,1

Imming