Ambitie

We willen een voorzieningenaanbod dat goed aansluit bij de zorgbehoeften van onze inwoners/jeugdigen op dit moment. Licht en snel toegankelijk waar dit kan en met specialistisch inzet waar nodig. We zoeken daarom altijd naar passende en zo min mogelijk belastende zorg voor de cliënt, binnen de beschikbare middelen.

Indicatoren

Sociaal domein

Specialistische zorg en ondersteuning

Aandeel jongeren met jeugdhulp

Sociaal domein

Specialistische zorg en ondersteuning

Aandeel WMO-cliënten dat zich beter redt door ondersteuning

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Aandeel jongeren met jeugdhulp9,5%10,3%11%11%
Aandeel inwoners met een WMO maatwerkarrangement6,1%6,2%6,2%
Aandeel huishouden dat gebruik maakt van 4 of meer voorzieningen van de WMO3,6%3,7%3,7%
Aandeel WMO-cliënten dat zich beter redt door ondersteuning76%77%78%78%
Aandeel jeugdzorgcliënten dat beter problemen oplost door hulp70%71%71%

Doelstellingen

We zorgen voor een specialistisch zorgaanbod en de beschikbaarheid van specifieke voorzieningen voor inwoners/jeugdigen van Amersfoort. De verwachting is dat de huidige behoefte aan specialistische zorg en voorzieningen geleidelijk zal veranderen. Ouderen blijven langer thuis wonen en voor jeugd verwachten wij dat het accent bij verblijf verschuift naar intensieve ambulante trajecten met de mogelijkheid van bijvoorbeeld tijdelijk logeren.
Ondersteuningsvragen zullen steeds meer in samenhang tussen de wijkteams, basisinfrastructuur en de specialistische zorgaanbieders gezamenlijk worden opgepakt vanuit de opdracht 1 gezin, 1 plan. Hiermee sluiten we aan bij de gewenste integraliteit van zorg en ondersteuning. Tevens is het van belang om hiermee de kosten te beheersen aangezien er van rijkswege steeds minder geld beschikbaar zal zijn voor deze vormen van zorg en ondersteuning. Gezien de huidige ontwikkeling is het onzeker of we in de toekomst bij handhaving van het huidige beleid en uitvoering uit zullen komen.

Onze inzet

We sturen op een zorgaanbod (qua prijs, volume en vorm) dat past bij de behoefte van de Amersfoorters.
Cliëntervaringen nemen we mee om de inkoop van zorg te verbeteren.
We geven strategische partnerschapsrelaties met zorgaanbieders verder vorm. Het accountmanagement richting aanbieders wordt verder geprofessionaliseerd.
Specifiek aandachtspunt is het verminderen van de administratieve lastendruk. Hiervoor sluiten we aan op de landelijke i-Wmo en iJw standaarden. Amersfoort voldoet hier reeds aan.

In 2018 en 2019 worden nieuwe aanbestedingen uitgevoerd voor o.a. jeugdhulp en de Wmo-dienstverlening aan huis (hulp bij het huishouden en ambulante begeleiding). In de voorbereidingen hierop wordt in samenwerking met de betrokken regiogemeenten de transformatieagenda specialistische jeugdhulp uitgewerkt.
Uitgangspunt blijft dat de vraag van de cliënt/jeugdige met zijn/haar netwerk leidend is. Primair is het aan de ouders en jeugdigen om zelf de regierol op zich te nemen, tenzij er sprake is van opvoedingsonmacht bij ouders en onveilige situaties voor het kind.

Specifieke aandachtspunten in de transformatie voor 2018 e.v. zijn onder andere:

  • het verminderen van grensvlakkendiscussies tussen Wet langdurige zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wmo en Jeugdzorg
  • Kantelingsbeleid doelgroepenvervoer
  • het ontwikkelen van algemene voorzieningen op wijkniveau als substituut voor dagactiviteit voor ouderen.
  • Benutten van de j-GGZ kennis aan de voorkant in en rond de sociale teams. Voorbeeld hiervan is de realisatie en doorontwikkeling van de voorpost J-GGZ.
  • Realiseren van eenduidigheid en intersectorale samenwerking in de specialistische jeugdhulp
  • Doorontwikkelen van de transformatieopgave op af- en ombouw van de residentiële zorg (incl. de essentiële functies)

Samenwerking

Bij de algemene inleiding van het programma Sociaal Domein staat onze visie op samenwerking met de stad en betrokken partijen.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links