Inleiding

We willen een gezonde, vitale stad zijn waarin zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen. Sporters willen we faciliteren in de sport van hun keuze en degenen die nog niet sporten en bewegen stimuleren om actiever te worden. Mede door te voorzien in voldoende sportfaciliteiten, werken we aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Sporten en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefstijl en heeft een grote maatschappelijke meerwaarde. Om de positieve aspecten van sport ten volle te benutten werken we samen met andere terreinen zoals jeugd, gezondheid, onderwijs en de openbare ruimte. Samen met sterke, brede, florerende sportverenigingen die effectief en efficiënt zijn in het gebruik van hun voorzieningen, zetten we onverminderd in om de ambities uit de sportnota waar te maken. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van buurtsportcoaches, de investering in sportaccommodaties en het uitvoeren van pilots met betrekking tot  concentratie en efficiënt gebruik van sportvoorzieningen.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 8.150,9

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten 06 SPORT
Totaal lasten-7.183-7.332-8.151-7.644-7.117-6.930
Totaal baten000000
Totaal saldo-7.183-7.332-8.151-7.644-7.117-6.930
Toevoeging aan reserve-300-2-2-2-2-2
Onttrekking aan reserve000000
Saldo programma incl. reserves-7.483-7.334-8.153-7.646-7.119-6.932

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.06.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Amerena: latere oplevering dan voorzien, met als gevolg het langer openhouden van huidige zwembaden en sporthal.

Effectief contractmanagement waaronder tijdslimieten stellen (i.c.m. boetebeding bij oplevering); Afstemmen tussen de verschillende (gebruikers van) zwembaden die nog in gebruik zijn om mogelijke nadelige effecten te voorkomen.

0,5

Buijtelaar

Vervroegde vervanging van infill en/of ondergrond van kunstgrasvelden kan noodzakelijk zijn als er strengere normen worden geïntroduceerd voor het vulmateriaal van kunstgrasvelden, die ook van toepassing zijn op bestaande velden.

Ontwikkelingen worden gemonitord. Als het risico zich materialiseert, via VNG inzetten op compensatie door Rijk en bezien of fasering van vervanging mogelijk is.

0,4

Buijtelaar

Amerena: de gecontracteerde marktpartij gaat gedurende het D&B traject failliet.

Financiële screening van de deelnemende partijen.

0,4

Buijtelaar