Overzicht van de incidentele en structurele baten en lasten

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, hebben we in alle jaren van deze meerjarenbegroting een structureel begrotingssaldo dat positief is. Met andere woorden: onze structurele baten zijn hoger dan onze structurele lasten en met onze structurele baten dekken we relatief veel incidentele lasten af.

Tabel: JI.01 Incidentele en structurele baten en lasten
(bedragen x € 1.000,--)

Baten / Lasten

Exploitatie / Reserve

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

01 Bestuur en dienstverlening

1 Algemeen bestuur

1.1 Doorontwikkeling Amersfoort.nl

Lasten

Exploitatie

*

-100

-100

-100

PC raadsleden

Lasten

Reserve

-36

Dotatie voorziening wachtgelden wethouders

Lasten

Reserve

-90

-90

2 Bestuurlijke vernieuwing en deregulering

Bestuurlijke vernieuwing

Lasten

Exploitatie

-102

-102

3 Dienstverlening

Verkiezingen Provincie, Waterschap en Europa

Lasten

Exploitatie

-610

Gemeenteraad verkiezingen

Lasten

Exploitatie

-356

Subtotaal 01 Bestuur en dienstverlening

-683

-901

-100

0

02 Veiligheid en handhaving

1 Sociale veiligheid

2.1 Ondermijning en OOV, directe personele lasten

Lasten

Exploitatie

*

-72

-72

-72

2.2 Nazorg ex-gedetineerden, directe personele lasten

Lasten

Exploitatie

*

-72

-72

-72

Straatcoaches

Lasten

Exploitatie

-102

-102

Extra inzet BOA's uitgaansgebied

Lasten

Exploitatie

-77

Mutaties reserves

Dotatie onderhoud brandweer

Lasten

Reserve

-96

-96

-96

-96

Subtotaal 02 Veiligheid en handhaving

-419

-341

-240

-96

03 Stedelijk beheer en milieu

1 Stedelijk beheer

3.1 Aanpak essentaksterfte

Lasten

Exploitatie

*

-200

3.2 Vervangen bomen woonstraten

Lasten

Exploitatie

*

-300

3.3 Bestrijding Japanse duizendknoop

Lasten

Exploitatie

*

-55

-45

3.4 Uitwerking groenvisie

Lasten

Exploitatie

*

-150

-150

-150

2017-065m Stop met tobbe over stobbe

Lasten

Exploitatie

-100

-100

2017-209a Niet langer de kat uit de boom

Lasten

Reserve

-500

Bomenareaal

Lasten

Exploitatie

-100

-100

Beekdal budget uit voorgaande jaren

Lasten

Reserve

-2.145

Extra exploitatielasten

Lasten

Reserve

-200

-200

Verharding Schuilenburg

Lasten

Exploitatie

-43

Verharding Vathorst centrum

Lasten

Exploitatie

-18

Verharding de Berg - zuid

Lasten

Exploitatie

-23

Verharding bosgebied

Lasten

Exploitatie

-20

Speelterreinen

Lasten

Exploitatie

-23

-8

Japanse duizendknoop

Lasten

Reserve

-50

-50

2 Milieu

3.5 Klimaatbestendige stad

Lasten

Exploitatie

*

-50

-50

-50

10.3 Luchtkwaliteit - uitvoeringskosten

Lasten

Exploitatie

*

-60

-60

-60

10.3 Luchtkwaliteit - subsidies

Lasten

Exploitatie

*

-100

-75

-75

2017-194a Budget Stimuleringsregeling Elektrisch vervoer in onze stad!

Lasten

Reserve

-50

Projecten klimaat, geluid en bodembescherming

Lasten

Reserve

-413

Mutaties reserves

Dotatie reserve wet bodembescherming

Lasten

Reserve

-785

-785

-785

Onttrekking wet bodembescherming (maatregel uit herstelbegroting)

Baten

Reserve

300

Onttrekking wet bodembescherming projecten klimaat, geluid en bodembescherming

Baten

Reserve

413

Dotatie onderhoud Crematorium en Begraafplaatsen

Lasten

Reserve

-100

-100

-100

-100

Dekking motie 2017-108m Japanse duizendknoop

Baten

Reserve

50

50

Subtotaal 03 Stedelijk beheer en milieu

-4.395

-1.732

-1.489

-100

04 Sociaal domein

1 Basisinfrastructuur

2016-165A SJD Borgen wat goed is

Lasten

Reserve

-180

2017-191a Buurtvervoer door BuurtMobiel033 in de wijk

Lasten

Reserve

-50

4.7 Implementatiemanager Toegankelijkeheid, personele lasten

Lasten

Exploitatie

*

-82

-82

-82

3 Specialistische zorg en ondersteuning

4.1 Klacht- en bezwaarprocedure soc. domein

Lasten

Exploitatie

*

-71

-71

-71

4.3 Inkoop zorg

Lasten

Exploitatie

*

-1.500

-1.000

4 Bescherming en veiligheid

4.2 Bestuursopdracht wonen en zorg, personele lasten

Lasten

Exploitatie

*

-92

-92

5 Werk en inkomen

4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid

Lasten

Exploitatie

*

-202

-331

4.5 Ouderen in armoede, zie ook progamma 12

Lasten

Exploitatie

*

-37

4.6 Armoedebeleid / participatie

Lasten

Exploitatie

*

-250

-250

-250

2017-204a Doorbreek het overerven van armoede

Lasten

Reserve

-100

-100

-100

Arbeidsgerichte maatregelen jongeren

Lasten

Exploitatie

-103

-103

Mutaties reserves

4.3 Klacht/bezwaar opdr wonen zorg en inkoop

Baten

Reserve

*

1.738

1.238

96

4.3 Onttrekking participatie

Baten

Reserve

*

160

4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid

Baten

Reserve

*

367

596

2017-204a Doorbreek het overerven van armoede

Baten

Reserve

100

100

100

Onttrekking tbv wsw aanpassingen

Baten

Reserve

974

1.056

52

2016-165A SJD Borgen wat goed is

Baten

Reserve

125

Subtotaal 04 Sociaal domein

798

961

-255

0

05 Onderwijs

1 Onderwijsbeleid

5.1 Onderwijs aan nieuwkomers

Lasten

Exploitatie

*

-55

-42

Combinatiefunctionarissen

Lasten

Exploitatie

-77

-77

Mutaties reserves

Dotatie calamiteiten reserve

Lasten

Reserve

-31

-31

-31

-31

Subtotaal 05 Onderwijs

-163

-150

-31

-31

06 Sport

1 Sport

6.1 Vervolgonderz. toekomstscenario sportaccomodaties

Lasten

Exploitatie

*

-300

6.2 Verbinding sport en zaken

Lasten

Exploitatie

*

-15

-15

6.3 Topsport in Amersfoort

Lasten

Exploitatie

*

-30

6.4 Faciliteren sportbeoefening

Lasten

Exploitatie

*

-455

-385

2017-176a Hartveilig voor sport en maatschappij

Lasten

Reserve

-30

2017-192a Ook bewegen en aangepast sporten voor mensen met een beperking

Lasten

Reserve

-50

2017-200a Geen obstakel voor een obstacle run

Lasten

Reserve

-25

Buurtsportcoaches

Lasten

Exploitatie

-185

-185

-185

Sportevenementen

Lasten

Exploitatie

-120

-120

Mutaties reserves

Dotatie calamiteiten reserve

Lasten

Reserve

-2

-2

-2

-2

Subtotaal 06 Sport

-1.212

-707

-187

-2

07 Ruimtelijke ontwikkeling

1 Ruimtelijke ontwikkeling

7.1 Implementatie omgevingswet

Lasten

Exploitatie

*

-750

-750

-350

7.2 Recreatieve ontwikkeling vathorst noord

Lasten

Exploitatie

*

-100

-400

3 Vastgoed

4.7 Implementatiemanager Toegankelijkeheid, personele lasten

Lasten

Exploitatie

*

-30

-30

-30

7.3 Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed

Lasten

Exploitatie

*

-200

-50

Onderhoud st. Aegtenkapel

Lasten

Exploitatie

-53

-28

-16

Plantsoen oost 2

Lasten

Exploitatie

-76

Subtotaal 07 Ruimtelijke ontwikkeling

-1.209

-1.258

-396

0

08 Wijkontwikkeling en wonen

2 Wonen

2016-147m gebiedsgericht werken, doen!

Lasten

Reserve

-50

Sociale woningbouw

Lasten

Reserve

-1.016

Mutaties reserves

Dotatie calamiteiten reserve

Baten

Reserve

50

Subtotaal 08 Wijkontwikkeling en wonen

-1.016

0

0

0

09 Mobiliteit

1 Mobiliteit

2.4 Handhaving dmv inzet fietsstewards

Lasten

Exploitatie

*

-50

-50

-50

2017-197a Minder incidenten, minder files

Lasten

Reserve

-50

Mutaties reserves

Dotatie fietsplan

Lasten

Reserve

-1.000

Dotatie reserve Verder

Lasten

Reserve

-2.500

-3.700

-1.500

Onttrekking tbv uitgaven projecten Verder

Baten

Reserve

1.500

1.500

1.500

Subtotaal 09 Mobiliteit

-2.100

-2.250

-50

0

10 Economie en duurzaamheid

1 Economie

Grootschalige evenementen

Lasten

Exploitatie

-102

-102

Economische agenda

Lasten

Exploitatie

-1.016

-1.016

Citymarketing

Lasten

Exploitatie

-152

-152

2 Duurzaamheid en innovatie

10.1 Circulaire economie

Lasten

Exploitatie

*

-250

10.2 CO2 neutrale stad

Lasten

Exploitatie

*

-500

Smartcity

Lasten

Reserve

*

-254

Duurzaamheidsagenda

Lasten

Exploitatie

-51

-51

Mutaties reserves

Dotatie in reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling cf 5094356 08-12-2015

Lasten

Reserve

-200

-200

Dotatie in reserve Evenementen

Lasten

Reserve

-50

-50

-50

-50

Onttrekking uit reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

Baten

Reserve

250

150

Subtotaal 10 Economie en duurzaamheid

-2.325

-1.421

-50

-50

11 Cultuur

3 Kunst en cultuur

11.1 Cultuurvisie-aanjagen realiseren ambitie

Lasten

Exploitatie

*

-1.000

-600

-500

11.2 Cultuurvisie - voortzetten huidige beleid

Lasten

Exploitatie

*

-400

-400

-400

2017-168a Breed toegankelijk popfestival 1 e pinksterdag 2018
Amersfoort, 7

Lasten

Reserve

-50

Amateurkunstverenigingen

Lasten

Exploitatie

-41

-41

Sportevenementen

Lasten

Reserve

-15

-15

Evenementen algemeen

Lasten

Exploitatie

-103

-103

Mutaties reserves

Dotaties reserve Armando museum

Lasten

Reserve

-25

-10

-7

-3

Onttrekking tbv Armando museum

Baten

Reserve

90

90

90

68

Dotatie Calamiteiten reserve

Lasten

Reserve

-35

-35

-35

-35

Dotatie in reserve Evenementen

Lasten

Reserve

*

-15

-15

Subtotaal 11 Cultuur

-1.593

-1.129

-852

30

12 Financiën en belastingen

4.5 Ouderen in armoede, zie ook progamma 4

Baten

Exploitatie

*

37

12.1 Terugdraaien ozb verhoging (partieel)

Baten

Exploitatie

*

-400

-1.050

-400

Mutaties reserves

Saldireserve

Onttrekking tbv dotatie in reserve Wijkse Voorzieningen

Baten

Reserve

323

Onttrekkingen voor doorgeschoven activiteiten uit voorgaande jaren

Baten

Reserve

7.191

1.049

Mutaties tbv voorgaande jaren

Lasten

Reserve

-1.500

-1.500

-1.500

Mutaties tbv voorgaande jaren

Lasten

Reserve

-960

437

210

10

Saldo begroting 2018-2021

Lasten

Reserve

-2.744

-4.566

-8.011

-11.950

Reserve Knooppunt Hoevelaken

Dotatie inclusief rente

Lasten

Reserve

-799

-835

-872

-911

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

Dotatie tbv compartiment onderwijs, rente

Lasten

Reserve

-329

-535

-921

-921

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

Dotatie

Lasten

Reserve

-700

-700

-700

-700

Reserve Wijkse Voorzieningen Vathorst

Geraamde onttrekkingen conform de herstelbegroting

Baten

Reserve

145

Geraamde dotaties conform de herstelbegroting

Lasten

Reserve

-334

-267

-272

-272

Subtotaal 12 Financiën en belastingen

-69

-7.967

-12.467

-14.745

13 Bedrijfsvoering

1. Bedrijfsvoering

13.2 Schoon schip: opruimen papieren archief

Lasten

Exploitatie

*

-150

-150

-300

13.1 Generatiepact

Lasten

Exploitatie

*

-350

-250

-200

2.1 Ondermijning en OOV, overhead

Lasten

Exploitatie

*

-50

-50

-50

2.3 Werkbudget ondermijning een OOV

Lasten

Exploitatie

*

-78

2.2 Nazorg ex-gedetineerden, overhead

Lasten

Exploitatie

*

-50

-50

-50

4.1 Klacht- en bezwaarprocedure Sociaal Domein, overhead

Lasten

Exploitatie

*

-25

-25

-25

4.2 Bestuursopdracht wonen en zorg, overhead

Lasten

Exploitatie

*

-50

-50

4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid

Lasten

Exploitatie

*

-165

-265

4.7 Implementatiemanager Toegankelijkeheid, overhead

Lasten

Exploitatie

*

-50

-50

-50

Taakstelling 4,2 fte uit ombuigingsreserve

Lasten

Reserve

-350

Herstel capaciteit informatievoorziening

Lasten

Reserve

-500

Voorbereiding en uitvoeringsbudget tijdelijke huisvesting ivm renovatie Stadhuisplein

Lasten

Reserve

-118

-3.601

-1.160

Comm. advies vluchteling en radicalisering

Lasten

Reserve

-41

-41

Projectadv. preventie radicalisering

Lasten

Reserve

-46

-46

3. Informatievoorziening

ICT ontwikkelbudget

Lasten

Reserve

-400

-400

Gegevensbescherming ondersteuning en advieskosten

Lasten

Exploitatie

-60

-60

VDS applicaties

Lasten

Reserve

-45

Firewalls

Lasten

Reserve

-25

Vervanging mfc

Lasten

Reserve

-30

Bis/Ris systeem

Lasten

Reserve

-50

Leningenbeheer software

Lasten

Reserve

-60

GPS

Lasten

Reserve

-20

Tachymeter

Lasten

Reserve

-30

Mutaties reserves

13.3 Twee tranche aanvulling bedrijfsvoeringsreserve

Lasten

Reserve

*

-200

Onttrekking ombuigingsreserve, 4,2fte

Baten

Reserve

350

Onttrekking ombuigingsreserve, herstel capaciteit informatievoorziening

Baten

Reserve

500

Onttrekking geplande onderhoud Stadhuis

Baten

Reserve

600

5.101

2.860

1.700

Dotatie onderhoud reserve Stadhuis

Lasten

Reserve

-1.184

-1.184

-1.184

-1.184

Onttrekking toekomstige vervangingsinvesteringen

Baten

Reserve

365

Dotatie toekomstige vervangingsinvesteringen

Lasten

Reserve

-222

-734

-523

Subtotaal 13 Bedrijfsvoering

-2.569

-786

-1.093

-107

STRUCTURELE BEGROTINGSSALDO

-16.955

-17.681

-17.209

-15.100

* Deze mutaties maken onderdeel uit van de incidentele posten uit de Kadernota 2018-2021.