Ambitie

 
Het bestuur van Amersfoort zijn, dat de belangen in de stad afweegt en de belangen voor stad en regio behartigt. Amersfoort is een open, ambitieuze en tolerante stad waarin de menselijke maat voorop staat. Wij zijn als stad en bestuur continu in ontwikkeling. We willen een stadsbestuur zijn dat verbindt, dat vertrouwen heeft en geeft en dat op basis van democratische waarden invulling geeft aan zijn publieke taken.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Waardering van de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente6,66,7

Doelstellingen

Gezamenlijk en op een zorgvuldige manier afwegen van de belangen van stad en regio.
Lokaal bestuur zijn dat vertrouwen heeft én geeft, dat stabiel en betrouwbaar is. Onze inwoners kunnen er op rekenen dat zij geïnformeerd worden over zaken die hen direct raken en dat we adequaat reageren op vragen en signalen uit de stad.

Beschermen van de rechtstaat en van democratische waarden. Polarisering in de samenleving gaan wij actief tegen.

Onze inzet

We behartigen de belangen van partijen in stad en regio , door aandacht voor public affairs richting andere overheden en door verbindingen te zoeken met stakeholders. De opgaven waarvoor wij staan houden zich niet aan gemeentegrenzen. We werken nauw samen met onze partners in de stad en buurgemeenten met name in regio Amersfoort. Als het gaat om het behartigen van onze belangen coördineren wij onze inzet via een halfjaarlijks geactualiseerde lobbyagenda en rapporteren wij over subsidie-verwerving in het jaarverslag.

Bij besturen gaat het om vertrouwen hebben en vertrouwen krijgen. Dat betekent ook durven loslaten, omdat we vertrouwen hebben in de stad; in de kennis en verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en organisaties. Wij zijn uitnodigend, figuurlijk maar ook letterlijk door per jaar 500 'gasten van de raad' uit te nodigen. Onze informatie is openbaar tenzij de wet dat verbiedt. De raadsvergaderingen kunnen via internet gevolgd worden. We gaan vaker in een rondetafel-setting het gesprek aan met betrokkenen, of 'op locatie' vergaderen als het onderwerp daar om vraagt. De Raad experimenteert met nieuwe werk- en vergadervormen met als doel het vergroten van de invloed van inwoners op het besluitvormingsproces en het verbeteren van de samenwerking tussen stad en bestuur. Wij ondersteunen dit vanuit bestuurlijke ontwikkeling en verkennen samen met de Raad wat nodig is om te komen tot een lokale overheid die aansluit op de veranderende samenleving.
In het afgelopen jaar hebben we opvang geboden aan mensen die zijn gevlucht. Ook in de komende tijd zullen we aan hen ruimte bieden. Daarbij willen we bijdragen aan een goede integratie van nieuwkomers ("statushouders") in onze samenleving. We brengen actief partijen bij elkaar, ook in situaties waarin de onderlinge tolerantie onder druk staat of waar polarisatie dreigt, en we treden op tegen discriminatie (artikel 1 van de Grondwet) en voor onze grondrechten. In deze rechtstaat is de overheid ook zelf onderworpen aan controle, van accountant tot rekenkamer. De ombudsman staat klaar voor wie zich door de overheid onjuist voelt behandeld.
Beschermen persoonsgegevens en privacy. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. In 2016 en 2017 heeft ons college maatregelen getroffen om de gemeente voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving. Het project Privacy en Informatiebeveiliging wordt in het najaar van 2017 afgerond. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor een rechtmatige verwerking van gegevens integraal onderdeel van onze gemeentelijke organisatie. We hebben daarvoor de organisatie ingericht en versterkt. In 2017 is door de gemeenteraad het gemeentelijke privacybeleid vastgesteld. Vanaf 2017 zijn ook in programma 13 Bedrijfsvoering middelen opgenomen voor de Functionaris Gegevensbescherming en voor verzwaring van de interne advisering. Bij het uitvoeren van de AVG werken we nauw samen met regiogemeenten, ketenpartners en leveranciers. Ook houden we nauw contact met de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij de afhandeling van datalekken. Doelstelling is dat de persoonsgegevens die aan de gemeente zijn toevertrouwd zorgvuldig verwerkt en beschermd worden en dat de gemeente aan de wettelijke eisen voldoet.

In onze communicatie en interactie met de stad zijn we zorgvuldig, open en herkenbaar, maar ook vraaggericht. We willen zo bijdragen aan het vertrouwen tussen overheid en inwoners. We gaan bij onze communicatie uit van een match tussen onze doelen en de behoefte van de stad. Daarbij kiezen we een vorm die past bij de situatie: van persoonlijk contact tot de inzet van offline of online middelen. Sociale media, zoals Facebook, Twitter en Instagram, spelen een belangrijke rol. Door de snelheid, interactiviteit en het tweerichtingsverkeer is er de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze het gesprek aan te gaan met onze inwoners.

Omdat onze inwoners steeds vaker via online middelen contact met ons zoeken, is het van belang dat we onze online systemen en processen continu doorontwikkelen en onderzoeken en monitoren aan welke ontwikkelingen behoefte is. In de kadernota is daarom voor de komende jaren een extra bedrag van 100.000 euro opgenomen. We onderkennen echter ook dat er klanten zijn die minder digitaal vaardig zijn of die we beter kunnen helpen bij een ontmoeting. Die blijven we graag helpen in persoonlijk contact aan de balie of telefoon.
Naast het doorontwikkelen van (online) middelen willen we in 2018 opnieuw aandacht besteden aan de begrijpelijkheid van de inhoud van de gemeentelijke communicatiemiddelen. In Amersfoort is 8-11% van de inwoners laaggeletterd. Daar moeten we ons nog meer van bewust zijn en waar nodig onze content op aanpassen. Het kan daarbij gaan om eenvoudiger teksten, maar ook om werken met beeld, geluid of film. Hiermee dragen we bij aan toegankelijkheid en een inclusieve samenleving.
Op het gebied van participatie en samenwerking met de stad, gaan we door met het werken met ‘starten voor de start’ en het evalueren van projecten om daarvan te leren. Met ‘starten voor de start’ bedoelen we dat we voordat we een plan van aanpak maken voor een project, beleidstraject of andere opgave een goede omgevingsanalyse maken en gesprekken voeren met betrokken inwoners en/of ondernemers om samen te bepalen welke procesaanpak het beste past.

Samenwerking

Samenwerking en een houding die daar op is gericht (dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar) zijn essentieel om maatschappelijke resultaten te boeken. Samenwerking is een kernwaarde in onze bestuursstijl en in de lopende organisatieontwikkeling. Wij vinden dat zo belangrijk dat we in alle begrotingsprogramma's expliciet aandacht besteden aan de samenwerking.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links