Ambitie

Het gemeentelijk vastgoed wordt optimaal benut voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties en verenigingen, gebiedsontwikkeling en het bewaren van culturele waarden.

Indicatoren

Doelstellingen

We verduurzamen onze vastgoedportefeuille en maken deze beter toegankelijk. Wij houden bij onderhoud rekening met duurzaamheid en toegankelijkheid, benutten onze daken voor zonnepanelen en conserveren ons cultureel erfgoed voor de toekomst. Bij nieuwbouw houden wij vanaf het begin van het ontwikkelingsproces rekening met toegankelijkheidseisen en een hoog duurzaamheidsniveau.
Onze vastgoedportefeuille wordt optimaal ingezet. De portefeuille heeft een omvang die past bij de gemeentelijke beleidsambities, het vastgoed is van voldoende kwaliteit en de functies zijn gehuisvest in het juiste vastgoed.  
We werken aan een efficiënt en transparant beheer met een zo hoog mogelijk maatschappelijk en/of financieel rendement.

We creëren in het gemeentelijk vastgoed ruimte voor (burger-)initiatieven en zetten het vastgoed in als aanjager bij gebiedsontwikkeling.

Rijksmonument Flehite wordt in 2018 duurzaam gerestaureerd en de kade rond het gebouw wordt hersteld na eerdere verzakking.

Onze inzet

Kwaliteit, transparantie, efficiëntie en duidelijkheid; belangrijke begrippen in de wijze waarop wij vastgoed beheren. De Nota Vastgoedbeheer is op 22 augustus 2017 door het college van B & W vastgesteld en is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het vastgoedbeheer. Hierin staan de uitgangspunten voor strategisch en efficiënt vastgoedbeheer omschreven. Bij het dagelijks beheer, dat SRO voor ons uitvoert, sturen we op kwaliteit, kostenefficiëntie en klanttevredenheid.
De eigenaarsverantwoordelijkheid voor de ambtelijke huisvesting wordt de komende jaren gefaseerd overgedragen van de afdeling Interne Dienstverlening en Advies naar de afdeling Programma’s en Projecten, zodat de laatste fase van de centralisatie van het vastgoed kan worden afgerond.

Er is een stadsbrede opgave, waarvoor wij locaties zoeken voor de realisatie van (sociale) woningbouw. Inmiddels zijn er diverse locaties in gemeentelijk eigendom geschikt bevonden voor (sociale) woningbouw, zoals het Sportfondsenbad, zwembad Liendert, voormalige onderwijslocaties aan de Rossinistraat en de Leusderweg en de voormalige bibliotheeklocatie Hoogland. Voor gemeentelijke locaties die niet meer nodig zijn voor maatschappelijke beleidsdoelstellingen onderzoeken wij eerst of deze in aanmerking komen voor (sociale) woningbouwontwikkeling, voordat andere vormen van verkoop of herontwikkeling overwogen worden.
We stimuleren in samenwerking met een lokaal netwerk het tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed. De gemeente biedt haar vastgoed dat beschikbaar is voor tijdelijk gebruik aan via matchpoint/Refill. Zij stimuleert andere vastgoedeigenaren hetzelfde te doen, zodat zo veel mogelijk maatschappelijke initiatieven tijdelijk onderdak kunnen krijgen. De inzet van het Europese-project Urbact / Refill (Reuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local level) draagt bij door diverse initiatieven aan te jagen en te faciliteren.

We gaan het stadhuis sober en doelmatig renoveren, waartoe de Raad op 27 juni 2017 heeft besloten. In 2018 zal het werk aanbesteed worden, waarna het ontwerp verder wordt uitgewerkt. Ook zal nader onderzoek plaatsvinden naar onder andere aanvullende duurzaamheidsmaatregelen en tijdelijke huisvesting. In 2019 en 2020 vindt de realisatie plaats.
In het geval van nieuwbouw, streven wij naar het meest optimale, duurzame en integraal toegankelijke resultaat. In de toekomst blijven wij in projecten de investeringen in duurzaamheid afzetten tegen het vigerend bouwbesluit, zodat de keuze voor duurzaamheid ook door de gemeenteraad gemaakt kan worden. Budget voor duurzame gebouwen wordt voor nieuwbouw per project aangevraagd. Voor toegankelijkheid bij nieuwbouwprojecten geldt dat de aanvullende kosten, indien meegenomen vanaf het begin van het proces, niet veel hoger hoeven te zijn.
Bij onderhoud of vervanging gaan we voor verduurzaming van het vastgoed. We brengen de duurzaamheidspotentie van het vastgoed in beeld en stellen duurzaamheidsscenario's op, mede op basis van inzicht in het verbruik, om goede investeringsbeslissingen in onderhoud en vervanging te nemen. Wij streven naar een verbeterde toegankelijkheid van ons vastgoed voor alle bewoners van Amersfoort. We laten de toegankelijkheid van ons vastgoed toetsen en stellen een Meerjarenplan op om dit te verbeteren. De financiële consequenties brengen we daarbij in beeld. Bij de renovatie van het Stadhuis geven we hierin al het goede voorbeeld, door de toegankelijkheid sterk te verbeteren.

Samenwerking

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed gebeurt grotendeels door de SRO BV. Zie ook paragraaf Verbonden partijen.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.