Ambitie

We willen de economisch meest vitale, duurzame stad (en regio) van Nederland zijn. Het behouden en waar mogelijk vergroten van onze economische dynamiek is een onmisbare voorwaarde voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. We willen bovendien een innovatieve stad en regio zijn. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen en we werken zoveel mogelijk regionaal samen omdat stad en regio elkaar nodig hebben en versterken.

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Indicatoren

Economie en duurzaamheid

Economie

Ontwikkeling van de werkgelegenheid Amersfoort (2009=100)

Economie en duurzaamheid

Economie

Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Economie en duurzaamheid

Economie

Positie op de sociaal-economische index

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Ontwikkeling van de werkgelegenheid Amersfoort (2009=100)102,2101,7101,7101,399,1100
Ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland (2009=100)100,499,99998,298,799,7
Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 100.000+ gemeenten (2009=100)100,499,99998,198,399,2
Rapportcijfer tevredenheid ondernemersklimaat6,66,77
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar859851846837810810800
Positie op de sociaal-economische index6554445

Verplichte indicatoren

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar123,3125,8131,2135,8140,6145,4
% functiemenging57,1%57%56,8%56,5%55,9%56,1%
Bruto gemeentelijk product91
Demografische druk in %62,7%63,9%64,7%65,2%65,2%65,7%

Doelstellingen

Bovengemiddelde groei van werkgelegenheid. We willen onze gunstige economische uitgangssituatie benutten (onder andere centrale ligging, bereikbaarheid, moderne werklocaties, aantrekkelijk woon- en leefklimaat, goed opgeleide beroepsbevolking, kenniseconomie).
Vitaliteit: we streven naar een economie waarin (duurzaam) ondernemerschap kan bloeien. We streven naar een hoger rapportcijfer voor tevredenheid over het ondernemersklimaat.
Balans tussen wonen en werken. We willen dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid gelijke tred houdt met de algehele (bevolkings)ontwikkeling van de stad. We willen een stad voor wonen én werken zijn.
Economische koploper in Nederland. We willen in de top vijf staan op de sociaal-economische index van de Atlas voor Gemeenten. De positie op deze index is gebaseerd op een aantal kengetallen zoals bijstandscijfers, werkeloosheidscijfers, aantal arbeidsongeschikten, percentage lage inkomens en laagopgeleiden, participatie van vrouwen in de beroepsbevolking en percentage zakelijke dienstverlening.

Onze inzet

De Economische Agenda

De gewenste economische dynamiek kunnen we niet zelf realiseren; dat is aan de bedrijven en instellingen in onze gemeente. Wel kunnen we het ondernemersklimaat zo aantrekkelijk mogelijk maken en de economische randvoorwaarden verder verbeteren. Dat doen we met de Economische Agenda. Er zijn de afgelopen jaren mooie resultaten behaald.  Voor 2018 en 2019 beschikken we over voldoende budget om onze inzet te handhaven op hetzelfde niveau als de afgelopen jaren. Dat geldt niet voor 2020 en 2021. In twee termijnen wordt de Economische Agenda afgebouwd met 375.000 euro, dit is bijna 40% van het budget.

Onze Economische Agenda kent drie sporen:

 • rode loper
 • vitale werklocaties
 • regionale stimulering

Rode loper

We zetten Amersfoort als aantrekkelijke regio volop in de schijnwerpers en leggen de rode loper uit voor bedrijven die hier zijn gevestigd of zich willen vestigen. Via citymarketing stralen we uit dat regio Amersfoort een uitstekende plek is om te ondernemen, wonen, werken, en recreëren. We koesteren onze veelzijdigheid. Daarbij bekijken we hoe we nog beter kunnen profiteren van de nabijheid van Amsterdam en Schiphol. We blijven inzetten op onze acquisitie van bedrijven. We kijken vooral naar nieuwe bedrijven in kansrijke sectoren zoals ict, zorg, e-commerce en zakelijke diensten. We zetten in op het versterken van Amersfoort als kennis- en congresstad. Samen met marktpartijen, Amersfoort Business, Utrecht Convention Bureau, citymarketing en EBU zetten we de groei door van nationale en internationale congressen in onze regio. Ook blijven we ons via accountmanagement inzetten voor onze bestaande bedrijven; zij zijn belangrijke ambassadeurs om onze aantrekkelijkheid voor het voetlicht te brengen. We blijven onze dienstverlening aan bedrijven verbeteren, aan de balie, telefonisch en met extra aandacht voor digitale dienstverlening.
Via de Taskforce Internationaal, een samenwerking met EBU, Invest Utrecht (provincie), Utrecht Science Park (USP) en  gemeente Utrecht,  hebben we ons zakelijke netwerk in Duitsland versterkt. Ook is vanuit de Taskforce een verkenning gedaan naar de kansen die ontstaan door de Brexit. De Taskforce werkt samen  op het  gebied van internationale marketing en acquisitie onder de vlag van Utrecht Region.  Dit zetten we door in 2018. Om (internationaal) talent aan te trekken hebben we samen met EBU en bedrijven  een talent portal gelanceerd (Utrecht Region).  In 2018 willen meer  bedrijven  betrekken bij het talent portal.

Om het tekort aan ICT personeel bij bedrijven op te lossen, zijn we partner geworden van het ICT Competence Center. Hogeschool Utrecht en bedrijven werken daarin samen om meer ICT medewerkers op te leiden.

Speerpunten 2018:

 • Voortzetten regionale samenwerking bij acquisitie en accountmanagement
 • Voortzetten ambassadeursprogramma 
 • Uitvoering internationale marketing en acquisitie van bedrijven in samenwerking met

  de Taskforce Internationaal

 • Werven nieuwe (inter)nationale kennisevenementen
 • Voortzetten citymarketing campagne Amersfoort Business

Vitale werklocaties
We zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende en passende werklocaties, voor bedrijven, kantoren, winkels enzovoort. Ons vestigingsbeleid is flexibel om ondernemerschap voldoende  ruimte te kunnen bieden. Wij actualiseren de visies voor werk- en kantoorlocaties. Op basis van deze actualisatie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, met een programmering tot 2030. We hebben aandacht voor onze bedrijventerreinen (bestaand en in ontwikkeling) en hebben een periodiek bestuurlijk overleg met de vertegenwoordigers van Isselt, De Hoef, Bedrijvenpark Vathorst en De Wieken.
Amersfoort is een stad met ruimte om te wonen en te werken. De kantorenmarkt vraagt daarbij om een nadere strategische keus, waarbij we streven naar een goede balans tussen wonen en werken. We moeten ruimte houden voor bedrijven op daarvoor geschikte plekken. Op economische minder belangrijke locaties kan de kantorenleegstand worden tegengegaan door de transitie naar woningen. Voor De Hoef en het Stationsgebied werken we aan een gebiedsaanpak. Voor de nieuwbouwlocaties Podium en Trapezium willen we met onze ontwikkelpartners een (deels) andere invulling vinden voor de kantoorlocatie.
Vanuit het programma Ruimtelijke Ontwikkeling wordt het integrale programma voor het Stadshart verder ingevuld. Daarbij werken we samen met onze partners. Tevens zal vanuit dit programma gestart worden met programmamanagement, met bijzondere aandacht voor het cluster van projecten op het gebied van werk- en kantoorlocaties.

 Speerpunten 2018:

 • Uitvoering programma werklocaties ( inclusief kantoorlocaties), waar de economische ontwikkelopgave centraal staat.
 • Aanpak De Hoef: samen met marktpartijen werken we aan een transformatie van het zuidwestelijk deel (rond het NS-station Schothorst) naar een woon-, werk- en leeromgeving.
 • Aanpak Stationsgebied: samen met marktpartijen willen we het centrale Stationsgebied meer op de kaart zetten en actiever en levendiger maken.

Regionale stimulering
In brede zin werken we samen met onze buurgemeenten via Regio Amersfoort. Ons economisch beleid stemmen we af, bijvoorbeeld over werklocaties, en de uitvoering pakken we (steeds meer) gezamenlijk op. Mooie voorbeelden zijn regionale marketingcampagnes en de Rode Loperdag voor (nieuwe) bedrijven. Deze regionale dag organiseren we sinds 2014. 
Regionaal werken we vooral samen aan drie onderwerpen uit de economische agenda:

 • innovatie & duurzaamheid
 • arbeidsmarkt – onderwijs
 • toerisme

Via de Economic Board Utrecht (EBU) werken we aan een beter regionaal innovatieklimaat en een duurzame economie, samen met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen. De speerpunten groen, gezond en slim worden in de regio steeds meer herkend. Ook zien we een toename van de investeringsbereidheid van bedrijven binnen de EBU. Onze aanpak Amersfoort Smart City past binnen de aanpak van de EBU (slim). In het programma Duurzaamheid en innovatie van deze begroting is daarover meer te lezen.

We willen de regionale arbeidsmarkt versterken en de relatie tussen werkgevers en onderwijs verbeteren. Met onze aanpak streven we naar meer passende arbeidskrachten voor bedrijven in onze regio en een betere aansluiting van onderwijs en praktijk. Daarbij werken we samen met ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen en de Economic Board Utrecht. We organiseren netwerkbijeenkomsten en hebben een stimuleringsfonds voor initiatieven van regionale partners. Met subsidie uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt konden de afgelopen twee jaar bijna twintig samenwerkingsprojecten van onderwijs en bedrijfsleven aan de slag. Hiermee stimuleren we dat onderwijs en werkgevers zich meer in elkaar verdiepen, zodat de aansluiting van werk naar onderwijs verbetert. Dat is goed voor de regionale economie en jongeren vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. De bijdrage vanuit de Economische Agenda voor voortzetting van het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt na 2019 is niet gegarandeerd. 
We ondersteunen in 2018 samen met onze buurgemeenten in Regio Amersfoort weer het project ZomerOndernemer, een project dat de afgelopen jaren succesvol heeft gedraaid. ZomerOndernemer laat jongeren kennis en ervaring opdoen bij het opstarten van een eigen bedrijf.
Speerpunten 2018:

 • Uitvoering aanpak onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

We willen de regionale toeristische aantrekkelijkheid van Amersfoort versterken, voor zakelijke bijeenkomsten en voor toeristisch bezoek in de vrije tijd. Hiermee trekken we meer bezoekers en bestedingen van elders. Door regionaal goed samen te werken, kunnen we toeristen langer in onze regio houden (langere dagen en/of meer overnachtingen). We streven een krachtige profilering na op onderscheidende attractieve zaken in onze stad en de regio.
We gaan door met de collectieve aanpak van toeristische stadspromotie, cultuurmarketing en het zakelijk toerisme door stichting Citymarketing. We faciliteren een goede toeristische informatievoorziening en gastheerschap door VVV Amersfoort. We faciliteren projecten en activiteiten die de vrijetijdseconomie en het toerisme bevorderen. 
Er is een belangrijke relatie met cultuur. Grote, bijzondere (culturele) evenementen in Amersfoort dragen bij aan de toeristische aantrekkingskracht van de stad. Zij zijn economisch van betekenis  en hebben een positieve invloed op het imago van de stad. 
Voor de toeristische marketing ter stimulering van bekendheid in en bezoek vanuit het buitenland zetten we de regionale krachtenbundeling voort.  Onze inspanningen blijken succesvol. We merken dat het internationaal bezoek aan de stad toeneemt. De geslaagde samenwerking met Utrecht rond het project 100 jaar De Stijl inspireert tot het verder benutten van kansen voor de beide steden op cultuurtoeristisch vlak.
Daarnaast is in 2017 binnen de regio’s Utrecht en Amersfoort verkend welke (andere) kansrijke  thema’s in het gebied zich lenen voor een gezamenlijke profilering op het gebied van (inter)nationaal toerisme. Verder uitgewerkt in een marketingplan, kunnen in 2018 de eerste acties voor de gezamenlijke regio’s worden uitgevoerd.

Speerpunten 2018:
Ÿ  Voortzetten samenwerking internationaal toerisme door Utrecht en Amersfoort

Volop ruimte voor events of congressen in onze stad. Foto: www.locatieamersfoort.nl.

Samenwerking

Voor ons economisch beleid zijn de inbreng van ondernemers en economische partners cruciaal. We stemmen beleid af en wij voeren onze activiteiten altijd uit in samenwerking met veel partijen in de stad en in de regio, zoals de Economic Board regio Utrecht (EBU) en Invest Utrecht. We werken met andere gemeenten samen (in Regio Amersfoort en binnen de provincie) én met onderwijsinstellingen, bedrijvenkringen, binnenstadpartijen, winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van diverse sectoren, zoals horeca, toerisme en de 'maak-industrie'. We werken vraaggericht en proberen partijen met elkaar te verbinden.
We zijn verbonden met Stichting Citymarketing Regio Amersfoort. Deze stichting organiseert met andere partners marketingcampagnes voor ondernemen, zakelijk en vrijetijdstoerisme en wonen.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links