Ambitie

Het is goed wonen in Amersfoort. Zowel in de koop- als in de huursector kent Amersfoort een diversiteit aan woningen en wijken. Jong en oud, kleine en grote huishoudens, huurders en kopers, voor iedereen biedt de Amersfoortse woningmarkt een plek om passend te kunnen wonen. Met het woningaanbod sluiten we aan bij de woningvraag en we zetten in op segmenten waar de vraag het aanbod overstijgt. De nadruk ligt hierbij op het vergroten van het aantal sociale huurwoningen. Daartoe zijn we het programma woningbouw gestart. Met dit programma zorgen we ervoor dat op gemeentelijke locaties de woningcorporaties meer sociale huurwoningen kunnen realiseren en we vragen particulieren om in hun woningbouwprojecten ook 35% sociale huurwoningen te realiseren. Dit gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om transformatie van kantoorruimte naar woningen. Met die transformatie halen we lege vierkante meters kantoorruimte uit de markt en zorgen we voor een zinvolle wonen invulling.

Indicatoren

Wijken en wonen

Wonen

Jaren wachttijd als woningzoekende

Wijken en wonen

Wonen

Kernvoorraad

Wijken en wonen

Wonen

% toewijzing aan urgenten

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Jaren wachttijd als woningzoekende5,25,15,45,96,36,3
Kernvoorraad1796717863178221816618200
% toewijzing aan urgenten33,1%28,2%38%40,6%35,3%45%
Nieuwbouw463539390259579518
Sloop29361637812394

Doelstellingen

Er zijn voldoende sociale huurwoningen beschikbaar voor inwoners die hier gezien hun inkomen en gezinssituatie voor in aanmerking komen. Gezien de grote vraag naar sociale huurwoningen, willen we het aanbod daarvan vergroten. Hiervoor stellen we de gemeentelijke locaties beschikbaar aan de woningcorporaties. Daarnaast vragen we marktpartijen om bij hun nieuwbouwproductie en in kantoortransformaties 35% sociale huurwoningen te realiseren. Daarvoor zetten we ons ruimtelijk instrumentarium in en hebben we zo nodig financiële middelen beschikbaar.

We optimaliseren de woonruimteverdeling.
Daarvoor is de regionale woonruimteverdeling geëvalueerd. De aanbevelingen uit de evaluatie betrekken we in het opstellen van een nieuwe huisvestingsverordening. Het proces om urgentie te kunnen krijgen wordt verbeterd.

We voeren de huisvesting van vergunninghouders uit conform de taakstelling van het Rijk.
In 2018 zijn we bij in de taakstelling. De doelgroep jonge statushouders (tussen de 18 en 23 jaar) blijft vanwege de geringe financiële en huisvestingsmogelijkheden extra aandacht vragen.
We blijven inzet plegen op de gevolgen van de scheiding van wonen en zorg.
We hebben in beeld wat de omvang is van de uitstroom uit zorginstellingen (extramuralisering) en wat dat betekent voor de woningvraag (kwaliteit en kwantiteit) en hoe we deze doelgroep gaan huisvesten. Deze aspecten maken onderdeel uit van een op te stellen stedelijk programma huisvesting bijzondere doelgroepen, waarin we met zorg- en marktpartijen afspraken maken over passende huisvesting voor de doelgroepen met een specifieke woonvraag.

We zetten de wijkaanpak binnen Amersfoort Vernieuwt voort tot 2020.
Zo komen we tot diverse, levendige, duurzame wijken.

Onze inzet

Om voldoende sociale woningen beschikbaar te hebben, maken we afspraken met de corporaties. Met de corporaties maken we jaarlijks prestatieafspraken. We bespreken welke keuzes ze maken in Amersfoort, passend bij ons woonbeleid. Bij nieuwbouw zorgen de corporaties voor sociale woningbouw en voor de huisvesting van alle doelgroepen die daar op zijn aangewezen.
We interesseren ook andere marktpartijen om te investeren in sociale en middeldure huurwoningen. Marktpartijen dragen in hun projecten bij aan de opgave voor de sociale woningbouw door 35% van hun project daar voor beschikbaar te maken. Voor de door hen te realiseren middeldure huur stellen we eisen aan de kwaliteit van de woningen.

Optimaliseren woonruimteverdeling
Daarvoor is de regionale woonruimteverdeling geëvalueerd. De aanbevelingen uit de evaluatie betrekken we in het opstellen van een nieuwe huisvestingsverordening. Het proces om urgentie te kunnen krijgen wordt verbeterd. De doelgroepen voor urgentie krijgen ook een plek in de nieuwe huisvestingsverordening.


Huisvesting vergunninghouders
In 2018 zijn we bij in de taakstelling. De doelgroep jonge statushouders (tussen de 18 en 23 jaar) blijft vanwege de geringe financiële en huisvestingsmogelijkheden extra aandacht vragen. Daarom maken we afspraken met de woningcorporaties over het kamergewijs huisvesten van deze groep.
We brengen samen met partners in kaart wat de gevolgen zijn van de scheiding van woning en zorg voor onze inwoners. Hierbij beoordelen we wat het betekent dat zorgbehoevenden langer zelfstandig blijven wonen en wat de consequenties voor de woningmarkt zijn van de extramuralisering. De gemeente en de woningcorporaties sluiten een convenant waarin Wmo-afspraken worden gemaakt over woningaanpassingen. We stellen een stedelijk programma huisvesting bijzondere doelgroepen op.

We voeren de periode 2015-2020 van Amersfoort Vernieuwt uit. Samen met de Alliantie zetten we de geplande bouw- en renovatieprojecten voort om te komen tot kwalitatief betere en minder eenzijdig opgebouwde wijken.

Samenwerking

Belangrijke partijen bij het halen van de wonen doelstellingen zijn de woningcorporaties. Met de woningcorporaties maken we jaarlijks prestatieafspraken. Daarnaast zijn ook de huurdersvertegenwoordigers partners die het beleid door hun inbreng bij de prestatieafspraken mede bepalen. Marktpartijen dragen bij aan zowel sociale als middeldure huur en aan betaalbare koopwoningen. We faciliteren initiatieven uit de stad, bijvoorbeeld rondom het thema vernieuwend opdrachtgeverschap.

Maatregelen

  • Het overdragen van eigendom en beheer aan corporaties van het laatste woonwagenkamp (De Birkt) (€ 23.000). In de herstelbegroting was de overdracht van de Birkt aan de Alliantie voorzien voor 2016. De herinrichting zal niet eerder dan in 2017 worden afgerond. Eigendomsoverdracht nu voorzien voor 2017. Daarom kan bijhorend beheerbudget niet eerder vervallen dan in 2018.