Inleiding

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren hiervoor een solide en degelijk financieel beleid. Wij streven naar een meerjarenbegroting die over alle jaren materieel en structureel sluitend is.

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten
Totaal lasten-20.500-8.303-5.324-4.932-4.608-4.255
Totaal baten342.626332.388348.958351.571352.872352.986
Totaal saldo322.126324.086343.634346.639348.264348.731
Toevoeging aan reserve-39.562-9.124-7.373-7.985-12.082-14.759
Onttrekking aan reserve41.67517.4367.9331.323274274
Saldo programma incl. reserves324.239332.398344.194339.977336.457334.246

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.12.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Tabel: PF.12.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden.

In de gaten houden van de ontwikkelingen op dit terrein onder andere aan de hand van circulaires.

0,8

Buijtelaar

Grondexploitatie Vathorst

De risico’s binnen Vathorst worden gedurende het jaar gemonitord en wordt over gerapporteerd bij de herziening de grondexploitatie

0,7

Buijtelaar

Verbonden partijen waar wij (mede) eigenaar van zijn kunnen niet meer aan hun verplichtingen voldoen.

We volgen nauwgezet de aandeelhoudersvergaderingen en zullen daar waar nodig actie ondernemen.

0,4

Buijtelaar