Uitgangspunten voor deze begroting:

 • Alle bedragen in deze begroting zijn in duizendtallen, tenzij anders vermeld.
 • De gecombineerde loon/prijsindex voor de gemeentelijke budgetten en loonsommen in 2018 bedraagt conform de Kadernota 2,5% ten opzichte van de begroting 2017.
 • De gecombineerde loon/prijsbijstelling van de gesubsidieerde instellingen bedraagt conform de Kadernota in 2018 2,5% ten opzichte van de begroting 2017.
 • De tarieven voor de OZB en andere belastingopbrengsten worden in 2018 op grond van de Kadernota trendmatig met 2% verhoogd (los van eventuele andere effecten, zoals van de herwaardering bij de OZB).
 • De tarieven voor leges en retributies worden bepaald op grond van de begrote kosten en de afgesproken kostendekkendheidspercentages. De tariefaanpassingen is daarmee een resultante van de kostenontwikkelingen.
 • Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van vaststelling door uw Raad.
 • Alle ramingen zijn in constante prijzen. De baten en de lasten van de jaarschijven 2019 tot en met 2021 zijn gebaseerd op het loon- en prijspeil van 2018.
 • De functionele doorbelasting van de rentekosten via de rente- omslag is in de begroting 2018 op grond van de BBV-wetgeving weer opnieuw berekend. Dit percentage is vastgesteld op 1,7%.
 • Aan grondexploitaties wordt ook rente toegerekend. Dat percentage wordt voor 2018 conform voorgeschreven berekeningen vanuit het BBV vastgesteld op 2,6%.
 • Aan reserves wordt geen inflatie- of rentevergoeding toegekend.
 • De overheadtoerekening aan de onderscheiden programma’s is conform het BBV afgeschaft. Aan investeringen, leges en projecten worden nog wel uren en overhead toegerekend. Voor het overige wordt de overhead zoals gedefinieerd in het BBV op het programma ‘Bedrijfsvoering’ verantwoord.
 • Ten behoeve van de ramingen van het gemeentefonds en de OZB-opbrengst is het uitgangspunt dat er in 2018 66.442 woningen in Amersfoort zijn; in 2019 66.953 woningen; in 2020 67.359 woningen en in 2021 67.806 woningen.
 • Voor de afschrijving van de activa verwijzen wij naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
 • Voor de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen onderscheiden we twee voorzieningen:
  • Een voorziening voor wachtgelden van ex-wethouders;
  • Een voorziening voor pensioenen van wethouders.
 • Aangezien de overige jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen jaarlijks van vergelijkbaar volume zijn, zijn hiervoor geen voorzieningen gevormd maar zijn deze via de begroting afgedekt.
 • Onze begroting voldoet aan de Begrotingsrichtlijnen zoals de Provinciale Toezichthouder die uitgevaardigd heeft voor de meerjarenbegroting 2018-2021.
 • De baten en extra baten (of minder lasten) duiden we aan met een '+'-teken;
 • De lasten en extra lasten (of minder baten) duiden we aan met een '-'-teken.

Conform de door uw Raad vastgestelde uitgangspunten handhaven we het financieel solide beleid met een begroting die voor alle jaarschijven van de komende meerjarenbegroting materieel en structureel sluitend is.

Verbonden Partijen

Goed inzicht in de risico’s van de verbonden partijen is van belang voor het totale inzicht in de risico’s van onze gemeente. Daarnaast heeft de raad gevraagd om bij elk programma aandacht te besteden aan de belangrijkste verbonden partijen waar we mee te maken hebben. In de paragraaf Verbonden Partijen brengen we de belangrijkste ontwikkelingen van de verbonden partijen in beeld. Per programma schenken we aandacht aan de belangrijkste verbonden partijen. Dat is ook in lijn met de voorschriften vanuit het BBV waarin opgenomen is dat op programmaniveau uiteengezet moet worden welke bijdrage de verbonden partijen leveren aan het bereiken van de programmadoelstellingen. In de beleidsprogramma's zijn deze onder het kopje 'Samenwerking' opgenomen.