Ambitie

De interne dienstverlening aan de organisatie is gericht op het efficiënt en effectief laten functioneren van de gemeentelijke organisatie. Dit doen we door het aanbieden van huisvesting en andere facilitaire diensten, het informatiebeheer (post- en archiefzaken) en de bestuurs- en management-ondersteuning.

Indicatoren

Doelstellingen

We werken vanuit een intern dienstverleningsconcept. 
We gaan verder met de voorbereiding voor de geplande renovatie van het Stadhuiscomplex.

We streven naar steeds meer digitaal en papierloos werken.

Onze inzet

We ontwikkelen een intern dienstverleningsconcept voor de gemeentelijke organisatie en werken dit verder uit. Dit concept zal nauw aansluiten op het externe dienstverleningsconcept, dat ook in ontwikkeling is.
We bereiden de sobere en doelmatige renovatie van het stadhuiscomplex voor. Onlangs is het raadsbesluit tot renovatie vastgesteld. Duurzaamheid, vermindering van energiekosten en flexibel werken zijn daarbij de uitgangspunten. We brengen alle ambtelijke diensten zoveel mogelijk samen in één gebouw.
We voeren slecht zeer beperkt onderhoud uit aan het oude stadhuiscomplex. Nu de renovatiebeslissing is gevallen zullen we onderhoud en aanpassingen van en in de huidige gebouwen tot een minimum beperken.
De digitalisering en het papierloos werken worden in de komende jaren verder doorgevoerd. De te archiveren papierstroom zal door de invoering van het zaakgericht werken geleidelijk opdrogen; recente archieven worden opgeschoond en overgedragen aan de Archiefdienst. Over een aantal jaren kan de papieren archieffunctie geheel afgebouwd worden, alle informatie zal dan uitsluitend digitaal beschikbaar zijn. In de meerjarenbegroting zijn in verband hiermee al forse bezuinigingen op personeelskosten ingeboekt. Het realiseren van deze bezuiniging is afhankelijk van de voortgang van het digitaliseringsproces. Voor het opruimen en digitalisering van archiefbestanden zijn middelen in de meerjarenbegroting opgenomen. Zie wat hierover in de Kadernota 2018-2021 is opgemerkt met betrekking tot de operatie Schoon Schip. We zullen hier nog enkele jaren mee bezig zijn. Zie ook het onderdeel Bedrijfsvoering.
In 2017 is contractmanagement voor de afdeling IDA zaaksgewijs ingericht. De verdere doorontwikkeling van zaakgericht werken is opgestart met als doel om in 2018 de werkprocessen binnen het team Facilitaire Zaken volledig digitaal te kunnen uitvoeren.

In 2018 zullen aanbestedingen plaatsvinden of opgestart worden voor: Openbaar vervoer voor zakelijk gebruik medewerkers, Abonnementen en boeken, Renovatie Stadhuis en gerelateerd hieraan de aanbestedingen: Adviesdiensten; Tijdelijke Huisvesting; Kantoormeubilair en inrichting;  Audio/Video en andere gebruiksapparatuur.

Samenwerking

We werken intensief samen met Archief Eemland voor de verzorging en de digitalisering van het archief.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.