Taakvelden vrije tekst

Tabel: Taakvelden
(bedragen x € 1.000,--)

TAAKVELDEN

REKENING
2016

BEGROTING
2017

BEGROTING
2018

RAMING
2019

RAMING
2020

RAMING
2021

LASTEN

0.1

Bestuur

-10.065

-6.259

-6.150

-5.888

-5.695

-5.703

0.10

Mutaties reserves

-60.221

-23.522

-14.573

-14.768

-16.805

-16.782

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-25.779

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

-8.482

-5.205

-5.103

-5.355

-4.704

-5.009

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-5.210

-1.645

-1.571

-1.403

-997

-997

0.4

Overhead

-6.982

-34.671

-40.217

-44.339

-42.285

-40.898

0.5

Treasury

-17.005

-4.800

-3.176

-2.538

-2.021

-1.639

0.61

OZB woningen

-3.999

-998

-993

-993

-1.147

-1.137

0.62

OZB niet-woningen

0

-840

-850

-850

-850

-850

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

1.898

-1.762

-585

-682

-669

-678

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-9.412

-8.986

-9.261

-9.261

-9.261

-9.261

1.2

Openbare orde en veiligheid

-3.577

-2.109

-2.626

-2.551

-2.449

-2.451

2.1

Verkeer en vervoer

-19.463

-17.716

-18.631

-21.405

-21.882

-22.264

2.2

Parkeren

-1.846

-2.644

-3.116

-3.111

-3.106

-3.042

2.4

Economische havens en waterwegen

-963

-900

-913

-935

-948

-965

2.5

Openbaar vervoer

-390

-460

-510

-510

-491

-491

3.1

Economische ontwikkeling

-3.371

-1.414

-1.335

-1.335

-1.468

-1.293

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-50.584

-22.468

-27.539

-30.335

-20.570

-11.260

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-876

-1.266

-1.303

-1.303

-1.212

-1.212

4.1

Openbaar basisonderwijs

-1.861

-2.068

-2.123

-2.123

-2.122

-2.121

4.2

Onderwijshuisvesting

-10.398

-12.873

-13.537

-13.844

-14.432

-14.862

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-11.904

-10.982

-10.427

-10.475

-10.444

-10.444

5.1

Sportbeleid en activering

-1.977

-2.042

-3.091

-2.886

-2.362

-2.178

5.2

Sportaccommodaties

-8.620

-7.615

-8.485

-8.238

-8.257

-8.311

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-12.148

-12.327

-15.086

-14.589

-14.122

-13.135

5.4

Musea

-5.508

-4.654

-4.872

-4.866

-4.843

-4.820

5.5

Cultureel erfgoed

0

-289

-304

-304

-304

-304

5.6

Media

-4.069

-4.101

-4.124

-4.124

-4.117

-4.117

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.230

-10.150

-12.073

-9.126

-8.937

-9.083

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-12.407

-12.794

-14.033

-13.505

-13.391

-13.076

6.2

Wijkteams

-11.060

-12.773

-13.285

-13.096

-13.095

-13.095

6.3

Inkomensregelingen

-67.826

-60.999

-64.656

-65.564

-65.153

-65.303

6.4

Begeleide participatie

-22.334

-22.525

-23.933

-22.813

-21.662

-20.998

6.5

Arbeidsparticipatie

-8.157

-4.603

-5.752

-5.800

-5.809

-6.123

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-8.084

-6.680

-7.944

-7.826

-7.823

-7.823

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-16.979

-16.778

-20.033

-19.293

-18.640

-18.518

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-14.825

-19.393

-16.601

-16.601

-16.599

-16.599

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

-34.925

-40.552

-41.774

-42.375

-42.370

-42.370

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

-15.214

-14.725

-15.172

-15.172

-15.083

-15.083

7.1

Volksgezondheid

-5.472

-5.546

-6.435

-6.319

-6.247

-6.237

7.2

Riolering

-9.433

-8.867

-9.027

-9.186

-9.298

-9.430

7.3

Afval

-10.877

-11.313

-11.708

-12.163

-12.534

-13.098

7.4

Milieubeheer

-4.314

-4.185

-4.770

-3.447

-3.327

-3.162

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-4.341

-4.006

-4.149

-4.239

-4.253

-4.241

8.1

Ruimtelijke ordening

-4.154

-2.464

-2.706

-2.934

-2.104

-1.754

8.3

Wonen en bouwen

-6.880

-9.273

-5.843

-4.811

-4.607

-4.598

TOTAAL LASTEN

-549.319

-462.243

-480.396

-483.283

-468.496

-456.812

TAAKVELDEN

REKENING
2016

BEGROTING
2017

BEGROTING
2018

RAMING
2019

RAMING
2020

RAMING
2021

BATEN

0.1

Bestuur

442

442

494

494

494

494

0.10

Mutaties reserves

56.713

25.042

16.786

13.434

6.607

3.432

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

3.055

2.372

2.406

2.404

2.404

2.404

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.882

1.159

1.177

958

552

552

0.4

Overhead

0

0

0

0

0

0

0.5

Treasury

11.088

6.639

6.695

6.183

5.895

5.657

0.61

OZB woningen

31.665

33.168

23.110

24.207

25.224

26.131

0.62

OZB niet-woningen

7.202

7.203

19.337

20.278

21.148

21.923

0.63

Parkeerbelasting

2.929

2.653

2.695

2.695

2.695

2.695

0.64

Belastingen overig

3.480

3.497

3.516

2.941

2.366

1.791

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

261.456

253.252

267.204

268.136

267.946

266.752

0.8

Overige baten en lasten

292

721

581

692

702

682

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

200

275

1.287

1.286

1.289

1.291

2.1

Verkeer en vervoer

2.160

1.447

1.600

1.600

1.600

1.600

2.2

Parkeren

228

391

289

289

289

289

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

88

57

58

58

58

58

3.1

Economische ontwikkeling

716

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

57.236

21.418

27.488

30.284

20.519

11.209

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

465

486

493

493

493

493

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

2.378

1.587

1.613

1.613

1.613

1.613

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.066

5.631

5.631

5.631

5.631

5.631

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

351

3.850

356

356

356

356

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.888

2.969

4.044

4.044

4.044

4.044

5.4

Musea

294

270

176

176

272

272

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

0

5.6

Media

0

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

173

0

0

0

0

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

388

479

455

393

332

271

6.2

Wijkteams

61

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

45.318

45.249

49.956

50.856

51.556

52.056

6.4

Begeleide participatie

171

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

1.101

433

746

746

746

746

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

43

709

857

857

857

857

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.571

2.572

990

990

986

907

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

1.773

1.747

1.747

1.747

1.747

1.747

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

148

0

0

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

52

0

190

190

190

190

7.2

Riolering

12.732

12.367

12.825

13.038

13.193

13.372

7.3

Afval

15.779

16.267

16.643

17.194

17.642

18.236

7.4

Milieubeheer

47

38

38

38

38

38

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

4.976

4.907

5.024

5.125

5.156

5.154

8.1

Ruimtelijke ordening

99

31

82

61

31

31

8.3

Wonen en bouwen

10.612

2.913

3.808

3.797

3.825

3.839

TOTAAL BATEN

549.319

462.243

480.396

483.283

468.496

456.812