Ambitie

Wij versnellen de verduurzaming van de stad door het regionale innovatieklimaat te verbeteren en we versterken (duurzame) bedrijvigheid. Daarnaast willen wij in Nederland tot de kopgroep behoren van gemeenten die zich met technologie en diensteninnovatie transformeren naar een ‘smart city’. Op die manier werken we aan een vitale economie waarin versterking van het vestigingsklimaat en een toename van de werkgelegenheid gecombineerd worden met een duurzame ontwikkeling van de stad. Duurzame ontwikkeling betekent voor ons dat er geen sprake is van afwenteling in de tijd (de rekening wordt niet betaald door generaties na ons) of in ruimte (ontwikkeling hier gaat niet ten koste van mensen elders). Een integrale benadering is hiervoor noodzakelijk.


Voor meer informatie zie landelijke klimaatmonitor van RWS

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Aandeel werkgelegenheid Amersfoortse Ruit42,2%42,5%42,1%40,2%41,3%43,1%
Innovatieve bedrijven67%70%
Niet-innovatieve bedrijven33%30%
Innovatiescore Amersfoort2,222,35

Doelstellingen

We sluiten aan bij initiatieven uit stad en regio. Wij willen duurzaamheid en innovatie versterken door samen te werken met bedrijven en instellingen en samen met hen oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. Daarmee dragen we bij aan een duurzame en innovatieve regio.

Vanuit een faciliterende, stimulerende en soms initiërende rol versterken wij het regionale innovatieklimaat en de beweging naar een duurzame economie. Door samen te werken in de regio Utrecht met partners als de EBU komen concrete projecten van de grond die bijdragen aan innovatieve groene groei van Amersfoort.

Onze inzet

Vooral door samenwerking via de Economic Board Utrecht (EBU) werken we aan innovatie en duurzaamheid. De EBU-speerpunten zijn groen, gezond en slim. Dit sluit aan op onzekansrijke sectoren ICT, Advies, Zorg en Bouw (de ‘Amersfoortse Ruit’). Ook onze 'smart city'-aanpak sluit hier op aan.
We werken aan projecten waar we als gemeente al bij betrokken zijn, die interessant zijn om op te schalen naar regionaal niveau via de Economic Board Utrecht (bewezen koplopers) of die de moeite waard zijn om door te ontwikkelen met behulp van het Toekomstfonds (zie de paragraaf Duurzaamheid).
Voorbeelden van projecten

Smart city
Onze smart city-aanpak richt zich op de volgende onderwerpen:
Smart city-infrastructuur. Om de ontwikkeling van smart city-toepassingen mogelijk te maken, is een goede digitale infrastructuur essentieel. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om openbare wifi en een 'internet of things'-netwerk (met LoRa). Ook onderzoeken we of een netwerk van ‘slimme lantaarnpalen’ kan worden aangelegd. Bij een positieve uitkomst volgt in 2018 een aanbesteding. Aan lantaarnpalen kunnen sensoren worden bevestigd die bijvoorbeeld de luchtkwaliteit meten. De verzamelde data komen beschikbaar voor de gemeentelijke organisatie en de stad.
Open Data. Op www.dataplatform.nl staan de open data van de gemeente Amersfoort en andere gemeenten die het Open Dataconvenant hebben ondertekend. In 2018 willen we het aantal datasets dat we ontsluiten verder uitbreiden.
Projecten en pilots. Door middel van projecten en pilots willen we innovatieve oplossingen voor stedelijke problemen realiseren. We richten ons op de beleidsvelden veiligheid & handhaving, economie & stad, duurzaamheid en mobiliteit. Voor 2018 staan de pilots ‘luchtkwaliteit’ en ‘geluid meten met sensoren’ gepland.
Samenwerking en inspiratie. Amersfoort werkt samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en andere gemeenten om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. Daarnaast promoten we het concept Smart City, zowel in Nederland als daarbuiten. Voor smart city-innovatie werken we samen binnen de Utrecht Region, met de EBU, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. Voor 2018 zijn enkele ‘Smart Mobility’-pilots gepland.
Fireware Lab. ICT-bedrijven kunnen in de open innovatieomgeving Fiware Lab gemakkelijker aan de slag met de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten voor maatschappelijke vragen. In het Lab zijn standaardbouwstenen en databronnen beschikbaar die schaalbaar en herbruikbaar zijn in heel Europa. De voor 2018 geplande pilots ‘luchtkwaliteit’ en ‘geluid meten’ maken gebruik van Fiware Lab.
Europa. Binnen Europa werken wij aan het vergroten van de zichtbaarheid van Amersfoort waardoor kansen in (Europese) netwerken makkelijker kunnen worden benut.
Regierol. Smart city-innovatie biedt grote kansen voor product- en diensteninnovatie. Daarbij zijn er vaak uiteenlopende belangen in het geding die geborgd moeten worden, bijvoorbeeld als het gaat om data en het beschermen van persoonsgegevens. Wij zien uit dat oogpunt een regie-, en waar nodig een regulerende rol voor de gemeente weggelegd.
Energieneutraal renoveren
Energieneutraal renoveren van woningen is renoveren voor de toekomst. Door het bedrijfsleven uit te dagen om voorbeeldconcepten te ontwikkelen voor verschillende typen woningen komt de grootschalige uitrol van energieneutrale renovaties dichterbij. In 2016 en 2017 zijn in totaal 8 Nul-op-de-meter-concepten opgeleverd door het consortium van 033energie. In 2018  gaat het consortium door met het in co-creatie met huiseigenaren ontwikkelen van Nul-op-de-meter-concepten voor de meest voorkomende woningtypen in Amersfoort en ligt de focus op het verder vermarkten van de concepten waardoor een grootschalige uitrol mogelijk wordt gemaakt. Het streven is om in 2020 2000 woningen tot (bijna) Nul-op-de-meter te hebben gerenoveerd.
Groene, gezonde en slimme scholen 
Dit zijn scholen waar kinderen optimaal kunnen presteren; door een gezond binnenklimaat én een energiezuinig en toekomstbestendig gebouw. De verkenning van de EBU uit 2016 is vertaald in een concreet advies over duurzame scholen voor de schoolbesturen. In samenhang met het proces mbt doordecentralisatie en in nauw overleg met de schoolbesturen streven we naar een eerste pilot in 2018.
Circulaire economie
De transitie naar een circulaire economie biedt volop kansen voor bedrijven in de regio Utrecht. In 2017 is het Plan van Aanpak Circulaire Economie voor Amersfoort opgesteld, in samenwerking met ondernemers. In 2018 vervolgen we de uitvoering in een meerjarenprogramma, waarbij de tien ontwikkelde businesscases verder gefaciliteerd worden om tot resultaat te komen.
Op regionale schaal werken de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, EBU, het Utrecht Sustainability Institute (USI) en de Natuur en Milieu Federatie Utrecht (NMU) samen rond de transitie naar een circulaire economie. Op deze wijze willen we de transitie ondersteunen en het bedrijfsleven uitdagen om nieuwe concepten te ontwerpen en businessmodellen te ontwikkelen.
Duurzame innovaties
Op het vlak van duurzame innovaties is de overheid ook een 'vragende partij'. Wij nemen innovatieve producten, diensten of processen af om een kwalitatief beter of maatschappelijk wenselijker resultaat te verkrijgen. Hierdoor creëren wij (mede) een afzetmarkt voor bepaalde producten en diensten en vervullen we een voorbeeldfunctie voor andere partijen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door circulair inkopen (zie paragraaf Duurzaamheid).

Samenwerking

De overheid heeft bij (duurzame) innovaties een faciliterende en stimulerende rol. Ondernemers, (onderwijs)instellingen, bewoners en organisaties in de stad en regio zijn immers de dragers en trekkers van de concrete projecten. Hierbij wordt vanzelfsprekend nauw samengewerkt met deze ondernemers, instellingen, bewoners en organisaties met relevante netwerken zoals de EBU; maar ook binnen Europa werken we aan innovatie gerichte samenwerkingsverbanden.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.