Beleid

Inleiding

In de meerjarenbegroting 2018-2021 zetten we het beleid van de afgelopen jaren voort: we blijven verder werken aan een ondernemende, duurzame en vitale stad. Op hoofdlijnen handhaven we de uitgaven zoals begroot in de laatste meerjarenbegroting. Daarnaast doen we voorstellen voor enkele aanvullende uitgaven en investeringen. Nieuwe uitgaven en investeringen hebben onder meer betrekking op: groen, zorg, gezondheid, onderwijs, sport, economie, duurzaamheid, cultuur en veiligheid. Ook zorgen we voor een beperking van de geplande ontwikkeling van de onroerendezaakbelasting.
Bij de voorbereiding en uitvoering van beleid blijven we kiezen voor nieuwe vormen van samenwerking, participatie en co-creatie met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in onze stad. Ook werken we op steeds meer terreinen samen met gemeenten uit de regio.
We kiezen ervoor om vast te blijven houden aan een solide en toekomstgericht (financieel) beleid. Dat betekent in elk geval een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting en voldoende financiële reserves om risico’s af te dekken. Ook zetten we geld opzij voor toekomstgerichte vervangingsinvesteringen in de kwaliteit van de openbare ruimte, onderwijsgebouwen, verkeersvoorzieningen, sportfaciliteiten en ICT-infrastructuur.

Met een gebalanceerde mix van uitgaven en investeringen, tegen de achtergrond van een financieel solide beleid, doen we wat nodig is om onze stad vitaal en leefbaar te houden voor volgende generaties.
Het college van burgemeester en wethouders

Ondernemend, duurzaam en vitaal

We zetten de koers van de afgelopen jaren voort: we blijven investeren in ondernemerschap, ruimte voor maatschappelijke initiatieven en een vitale stad. Ook houden we aandacht voor duurzaamheid, bereikbaarheid en gezondheid. Naast de uitgaven die al in de meerjarenbegroting waren voorzien, hebben we in de kadernota middelen opgenomen voor:

 • Duurzaamheid, circulaire economie, CO2-neutrale stad en luchtkwaliteit. Komende periode wordt vol ingezet op duurzaamheid. De faciliterende rol die we hadden, blijven we uitvoeren bijvoorbeeld op het gebied van het Toekomstfonds. We hebben extra middelen gereserveerd om onze ambities op het gebied van duurzaamheid voort te zetten en te intensiveren, daarbij nemen we een meer regisserende rol in. Daarom stellen we de komende periode een plan van aanpak  CO2-neutrale stad op: ‘wat moet er gebeuren om in 2030 energieneutraal te zijn’. Er worden voor negen gebieden energietransitiepaden opgesteld samen met stakeholders voor mobiliteit, elektra en licht en warmte. Eind 2017 komen we samen met de stad tot wijkplannen. Ook wordt een Plan van Aanpak Circulaire Economie opgesteld. Waar liggen in Amersfoort en de regio de kansen voor verdere stimulering van de circulaire economie? Binnen de organisatie gaat een stimulator aan de slag om te zorgen voor de implementatie van de GreenDeal Duurzaam Grond Weg Waterbouw (GWW). Daarbij worden de projectleiders concreet geholpen bij het organiseren van marktconsultaties en het schrijven van een goed bestek, waar de duurzaamheidsdoelstellingen stevig in verankerd zijn.

Daarnaast hebben we middelen gereserveerd om uitvoering te geven aan afspraken die voortkomen uit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie. Volgens dat programma moeten gemeenten in 2020 klimaatbestendigheid borgen in hun beleid. Daarnaast is extra budget beschikbaar voor de vermindering van fijnstof.

 • Uitwerking van de cultuurvisie. Eind 2017 neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit over de cultuurvisie. Kunst en cultuur hebben een brede waarde en betekenis voor de stad. Zo zeggen ze veel over de identiteit en vitaliteit van een stad. Cultuur activeert en brengt mensen samen en soms zit de waarde er gewoon in dat iemand er waarde aan hecht. Het culturele klimaat in Amersfoort heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan. We zien veel potentie in de stad, maar constateren dat de culturele activiteiten en gemeentelijke inzet niet in verhouding staan tot de omvang van Amersfoort. Helemaal niet met het oog op de verwachte groei van het aantal Amersfoorters. We maken daarom de komende jaren geld vrij voor het versterken van het culturele klimaat in Amersfoort.
 • Uitvoering van het gezondheidsbeleid. Begin 2017 is de nota Gezondheidsbeleid aan uw raad aangeboden. Hierin worden beleidsintensiveringen voorgesteld, onder andere voor versteviging van ouderschap bij specifieke doelgroepen, gezondheidspreventie basisschoolleerlingen, het programma B.Slim en een leefstijlprogramma voor volwassenen met overgewicht en chronische ziekte. Ook doen we voorstellen voor een aanpak voor gezonde wijken.
 • Uitvoering van de Groenvisie. Voor de uitvoering van de Groenvisie willen we middelen toevoegen aan de begrotingsprogramma’s Stedelijk beheer/Milieu en Ruimtelijke ontwikkeling. Daarmee kunnen we onder meer groene initiatieven faciliteren en zelfbeheer ondersteunen. Ook wordt het opstellen van een groenstructuurkaart, een bomenleidraad en beleid voor groencompensatie de komende periode opgepakt.
 • Efficiënter gebruik sportaccommodaties. Onlangs is in uw raad gesproken over het onderzoek naar de toekomst van sportaccommodaties. We trekken nu budget uit – in lijn met de nota sportbeleid - voor concentratie en efficiënt gebruik van sportvoorzieningen. In de komende tijd zal op drie sportparken worden toegewerkt naar meer samenwerking en intensiever gebruik van sportaccommodaties. Ook hebben we geld gereserveerd voor vervanging van enkele sportvelden. Verder willen we in beeld brengen welke kansen en belemmeringen er zijn op het gebied van topsport, zodat we op termijn niet verder werken aan breedtesport, maar ook kansen bieden voor topsport.
 • Uitvoering economische agenda, evenementenbeleid en citymarketing. Voor de uitvoering van onze economische agenda hadden we vanaf 2020 nog onvoldoende middelen beschikbaar. In de kadernota stellen we voor om het budget op voldoende niveau te brengen voor accountmanagement, acquisitie, citymarketing en het faciliteren van evenementen en congressen.
 • Veiligheid. We nemen verschillende maatregelen op het gebied van veiligheid. We trekken onder meer middelen uit voor een persoonsgerichte aanpak voor het tegengaan van criminaliteit en overlast, het tegengaan van ondermijning en er komt extra budget voor de nazorg van ex-gedetineerden.
 • Recreatieve ontwikkeling Vathorst-Noord. Voor de realisatie van een aantrekkelijke groen-recreatieve ruimte in Vathorst Noord (Over de Laak) hebben we extra budget opgenomen, zodat we onze ambities kunnen realiseren en gehoor kunnen geven aan de wensen die vragen om een verhoging van recreatieve functies (met behoud van groene kwaliteiten).

Inclusieve samenleving

We blijven werken aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. In het sociaal domein werken we aan preventie, vraaggerichtheid, het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning.
In de afgelopen jaren hebben we een aanzienlijke ‘reserve sociaal domein’ opgebouwd. Veel maatregelen kunnen hieruit betaald worden, aangevuld met middelen uit andere budgetten. Onze focus ligt op:

 • Ruimte voor verscheidenheid. We willen dat Amersfoort een stad is waar iedereen kan en mag zijn wie die is. Een stad waar acceptatie, waardering en respect voor diversiteit en verscheidenheid voorop staan. In het afgelopen jaar zijn we gestart met de planvorming voor de uitvoering van het VN Verdrag voor de rechten van de mens met een handicap of chronische ziekte. De komende jaren zetten we ons in om een gelijkwaardige participatie van mensen met een chronische ziekte of een handicap als één van de uitgangspunten mee te nemen in ons beleid.
 • Armoedebeleid. We vinden het van groot belang dat kinderen die opgroeien in armoede niet belemmerd worden in participatie. We hebben van het rijk middelen gekregen die we voor dat doel gaan inzetten. Ook hebben we middelen beschikbaar om de effecten van armoede onder ouderen te verzachten. We zetten geld in om het tekort op het financieel vangnet te verminderen en om participatie te bevorderen.
 • Wonen en zorg. We werken aan maatregelen op het snijvlak van sociaal domein en woonbeleid om combinaties van wonen en zorg beter mogelijk te maken. Dit maakt deel uit van ons programma sociale woningbouw.
 • Onderwijs nieuwkomers. De huisvesting van statushouders in onze stad leidt tot een instroom in schakelklassen en taalcentra. Met extra middelen willen we de deze statushouders op passende wijze scholing bieden (bijvoorbeeld door kleinere klassen, meer en betere ondersteuning).
 • Toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed. We werken aan betere toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen in onze stad voor mensen met een handicap. Daarbij kan het gaan om een fysieke, mentale, intellectuele of zintuigelijke beperking. Voor de uitvoering van een plan van aanpak toegankelijkheid (in ontwikkeling) worden middelen beschikbaar gesteld.

Solide en toekomstbewuste meerjarenbegroting

In de komende meerjarenbegroting handhaven we onze begrotingsprincipes: een structureel sluitende meerjarenbegroting voor alle jaren en ruim voldoende reserves om financiële risico’s te dekken. Daarnaast hebben we weer – net als in de laatste begroting – een reeks toekomstgerichte investeringen opgenomen om onze stad sterk en leefbaar te houden.
Deze investeringen hebben onder meer betrekking op:

 • openbare ruimte;
 • onderwijshuisvesting;
 • onderhoud gemeentelijk vastgoed (o.a. cultuurgebouwen);
 • sport (kunstgrasvelden);
 • mobiliteit (verkeersregelinstallaties);
 • ICT.

Binnen de kaders voor een structureel sluitende meerjarenbegroting zien we ruimte om een eerdere verhoging van de onroerendezaakbelasting gedeeltelijk terug te draaien. Dat leidt tot een beperking van de lastenstijging  voor inwoners en bedrijven.
De uitgaven op bovengenoemde maatregelen worden in deze begroting per programma toegelicht, uitgesplitst naar structurele en incidentele uitgaven. Daar is ook een aantal andere maatregelen opgenomen die nodig zijn om knelpunten in de uitvoering van beleid op te lossen. We hebben geconstateerd dat op bepaalde plekken in de organisatie extra capaciteit nodig is om het werk gedaan te krijgen. Deze zijn vaak het gevolg van ontwikkelingen in de stad, hogere druk op werkprocessen en nieuwe gemeentelijke taken door veranderende wet- en regelgeving.