Inleiding

In Amersfoort werken we aan een vitaal en sterk cultureel klimaat. We verbinden hedendaagse cultuur en architectuur met cultureel en industrieel erfgoed, monumenten en archeologie. Daarmee versterken we de culturele identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Dat draagt positief bij aan het woon- en werkprofiel van Amersfoort.

Een bruisend stadshart, zorg voor de monumenten 'boven en onder' de grond en het culturele erfgoed, diversiteit en verscheidenheid, actieve cultuurbeleving, een goede culturele basisinfrastructuur, samenwerking en talentontwikkeling voor jongeren zijn belangrijke ingrediënten om deze ambitie waar te maken.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 19.542,6

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten 11 CULTUUR
Totaal lasten-16.940-16.912-19.543-19.089-18.682-17.758
Totaal baten322270176176272272
Totaal saldo-16.618-16.642-19.367-18.913-18.410-17.486
Toevoeging aan reserve-70-56-75-60-42-38
Onttrekking aan reserve5349090909068
Saldo programma incl. reserves-16.154-16.608-19.352-18.883-18.361-17.456

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.11.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Exploitatie gesubsidieerde instellingen komt door bezuinigingen (van gemeente en andere) onder druk. Dit risico speelt een rol bij de programma's Sociaal domein, Sport, Onderwijs en Cultuur.

Monitoring via dashboard subsidies + rapportage subsidie-cyclus. Uitvoeren audits en doorlichting. Inzet calamiteitenreserve.

0,2

Houwing

Door calamiteiten gaan unieke stukken definitief verloren of raken beschadigd waardoor deze gestaureerd moeten worden.

0,1