Ambitie

We herijken de rol en taken van de lokale overheid. We willen dit zoveel mogelijk samen met de stad doen, op een open manier. Onze bestuursstijl sluit daarop aan. De manier waarop we samenwerken voorzien we niet van een nieuwe 'blauwdruk' maar zullen we werkende weg verder ontwikkelen. We willen leren van pilots en experimenten. Zo komen we tot betere besluiten en een effectieve vorm van besturen. Waar mogelijk creëren we maatschappelijke waarde samen met de stad. Dat maken we zichtbaar in de manier waarop we onze ambities uitvoeren.

In Amersfoort vinden mensen de regels begrijpelijk en makkelijk te hanteren. Inwoners, bedrijven en instellingen nemen zelf de verantwoordelijkheid om zaken gezamenlijk op te lossen. Daar waar de gemeente dit reguleert, kijken we of regels wel de meest doelmatige manier zijn om samenwerking te stimuleren en mogelijk te maken, of dat andere vormen daar beter bij aansluiten.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Waardering wijze waarop gemeente burgers en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt6,3
Aantal keren dat de gemeenteraad vragen stelt aan het AmersfoortPanel104

Doelstellingen

We koesteren de eigen kracht van de stad, de initiatieven en de mensen die verantwoordelijkheid nemen. We bekijken waar we (nieuwe) samenwerkingsvormen en verantwoordelijkheden inzetten om met mensen, maatschappelijke partners en bedrijven te werken aan zaken waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn.
We spelen in op wat de stad belangrijk vindt. We sluiten aan bij initiatieven van de stad waaraan we als gemeente kunnen bijdragen (overheidsparticipatie). We sluiten ons aan bij de energie uit de samenleving en bij burgerinitiatieven. We stimuleren dat de betrokkenen in de stad meer verantwoordelijkheid nemen om zaken gezamenlijk op te lossen.
We organiseren ons bestuur zodanig, dat wij effectief functioneren. We zetten in op de samenwerking binnen het college en tussen het college en de raad.
We verbeteren de toegankelijkheid en vergroten het gebruiksgemak van onze regelgeving.
We verminderen de regelgeving waar dat kan. Daar waar de gemeente iets reguleert, kijken we of regels wel de meest doelmatige manier zijn om samenwerking te stimuleren en mogelijk te maken, of dat andere vormen beter zijn.

Wij verkennen wat nodig is om te komen tot een lokale overheid die aansluit op de veranderende samenleving. Dat doen we in het besef dat de veranderende samenleving vraagt om een meer participerende overheid en dat het daarom van belang is om taken en rollen van de lokale overheid opnieuw te ijken. Deze verkenning voeren we uit in samenwerking met de raad en in dialoog met de stad.

Onze inzet

Bestuurlijke ontwikkeling
Het proces van bestuurlijke ontwikkeling geven we vorm samen met de stad en experts op dit gebied. Dat doen we onder meer in de broedplaats 'Samen maken we de stad', rondetafelgesprekken, werkgroepen en trainingen waaraan inwoners, ambtenaren en bestuurders samen deelnemen. We werken hierbij op een manier die past bij deze ontwikkeling; de belangrijkste uitgangspunten zijn 'een open houding' en 'samen verkennen'.
We staan open voor initiatieven in de stad, gaan het gesprek aan en denken mee zonder over te nemen. De wijzigingen in het programma Bestuurlijke Ontwikkeling in 2018 zullen worden geënt op de evaluatie die eind 2017 plaatsvindt en ongetwijfeld ook op het komende coalitie akkoord.

We leren van de manier waarop we participeren met anderen en evalueren in de diverse samenwerkingsvormen de ervaringen van alle betrokkenen. We blijven breed inzetten op het betrekken van burgers, partnerorganisaties en (sociaal) ondernemers bij overheidsbesluiten. We verkennen nieuwe vormen en manieren om dat te doen. We experimenteren met ‘starten voor de start’ bij nieuwe beleidsprocessen en projecten: het in een zo vroeg mogelijk stadium houden van gesprekken met belanghebbenden om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de stad en om te bepalen welke samenwerkings- of participatievorm het beste is voor het vervolgproces.
Tijdens de broedplaats 'Samen maken we de stad' verkennen inwoners, ambtenaren en bestuurders in een open dialoog ideeën over samenwerking en het vernieuwen van de lokale democratie. In 2018 zal dit door Bewoners033 worden georganiseerd. We faciliteren de gemengde werkgroepen waarin inwoners, raadsleden en ambtenaren experimenten ontwikkelen die als doel hebben de samenwerking tussen de gemeente en andere partijen in de stad te verbeteren en de invloed van inwoners op de besluitvorming te vergroten. Ambtenaren gaan meer de stad in en inwoners en ondernemers komen meer het stadhuis in.

De onderlinge samenwerking tussen het college en de raad is voor ons een aandachtspunt. In dialoog met de raad verkennen we de mogelijkheden tot verbetering.

Deregulering

Door regelgeving en formulieren te digitaliseren, vergroten we het gebruikersgemak. In onze dienstverlening verkorten we de doorlooptijden en verbeteren we de kwaliteit van onze gemeentelijke producten. We analyseren waar we regelgeving kunnen verduidelijken, vergemakkelijken of af kunnen schaffen. Bij nieuw beleid zijn we alert op het ontstaan van regels en verkennen we de mogelijkheid van andere vormen van ‘maatschappelijke afspraken’ dan regelgeving.

In 2015 en 2016 hebben wij een extra impuls gegeven aan het proces van deregulering in de vorm van een tijdelijk programma. Deze extra impuls heeft in 2017 geleid tot het inbedden van deregulering in de lijnorganisatie en de programma’s Dienstverlening en Bestuurlijke Ontwikkeling, waarmee deregulering als afzonderlijk programma is afgerond en regulier aandachtspunt wordt.

Samenwerking

Wij werken samen met inwoners, maatschappelijke partners, (sociaal) ondernemers en experts aan onze ambities op het gebied van bestuurlijke ontwikkeling. In een gezamenlijk proces delen wij ervaringen, oplossingsrichtingen, energie en ideeën over hoe we samen werken aan Amersfoort. Het delen van verhalen en leerpunten met elkaar is van belang: ze inspireren en maken inzichtelijk wat goed gaat en wat beter kan. We wisselen kennis en ervaringen uit met andere gemeenten, onder meer door deel te nemen aan de Democratic Challenge en het Netwerk Overheids-participatie van de VNG en aan URBACT, het Europese uitwisselingsprogramma voor steden.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links