Ambitie

Overheid, inwoners en bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor een leefbare en veilige omgeving. Om daar op een moderne manier aan te werken is vertrouwen cruciaal. We zetten in op differentiatie en proportionaliteit; we geven vrijheid en ruimte waar dat kan en we zijn strikt waar het moet. Dat vraagt een goede dienstverlening en juiste voorlichting. Het algemeen belang staat daarbij altijd voorop. We faciliteren zelforganisatie en bevorderen zelfregulatie. We handhaven integraal, informatie- en risicogericht. Dat verlaagt de inspectiedruk voor bedrijven en verhoogt de samenhang in handhaving van de diverse thema's.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Groene vergunningen binnen 21 werkdagen afgehandeld33%80%80%
Vergunningen voor dakkapellen binnen 14 werkdagen afgehandeld40%60%60%
Vergunningen van rechtswege verleend (% van het aantal aanvragen)0,3%0,4%0,4%
Responstijd op klachten openbare ruimte binnen 5 werkdagen95%95%95%
Klachten openbare ruimte binnen 14 werkdagen afgehandeld83%80%

Doelstellingen

We prioriteren onze handhavingsinzet op basis van informatie en risico. Dit leggen we vast in het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP). Hierop wordt ieder jaar gerapporteerd.
We bevorderen naleving van regels door preventie en zelforganisatie.
We evalueren de jaarlijkse evenementen en implementeren de leerdoelen, ook uit (inter)nationale evaluaties. We gebruiken de mogelijkheden tot meer zelfauditing bij evenementenorganisaties. en maken de adviezen van de hulpdiensten transparant.

Onze inzet

In het Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) benoemen we onze prioriteiten en de keuzes die we daarin maken. De actualiteit vraagt ons om extra aandacht te schenken aan met name (brand)veiligheid openbare gebouwen, kamerbewoning, evenementen en asbest. We handhaven daar waar dit het meeste effect heeft. In 2017 gaan we door met informatiegerichte handhaving. We koppelen overlastindicatoren met elkaar en analyseren die informatie om zo gericht in te zetten op de opgaven in de stad.
Vergunningaanvragen voor extra energiezuinige nieuwbouw krijgen voorrang. Daarmee willen we duurzame woningbouw stimuleren en belonen. Inspectie en handhaving op duurzaamheid en energiebesparing bij bedrijven heeft in 2017 onze aandacht. Extra geld is hiervoor beschikbaar gesteld (zie paragraaf duurzaamheid).
Een voorwaarde om toezicht en handhaving goed te kunnen uitvoeren is dat beleid helder, eenduidig en uitvoerbaar is. Het beleid en het uitvoeringsplan worden jaarlijks getoetst aan uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De provincie, in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder, toetst de beleids- en uitvoeringscyclus en rapporteert hierover aan het college. De raad wordt hierover geïnformeerd door het bestuur.

Om adequaat in te spelen op actuele opgaven in de stad, reserveren en prioriteren we flexibel inzetbare capaciteit en middelen.
Met de stadsbouwmeester zijn afspraken gemaakt om een deel van de vergunningaanvragen, die een (wettelijk bepaald) welstandsadvies behoeven, ambtelijk te laten toetsen. Dit geeft een positief effect op de doorlooptijd van vergunningen voor bijvoorbeeld dakkapellen.

Samenwerking

We handhaven op basis van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid. Er is nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. Wij werken daarnaast nauw constructief samen met onze externe partners, zoals de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, de VeiligheidsRegio Utrecht en de politie. Die samenwerking zorgt voor een integrale en effectieve uitvoering. Uit onze rol als erkend leerbedrijf voor de opleiding 'handhaver toezicht en veiligheid' volgt een nauwe samenwerking met het MBO Amersfoort. Met de politie zorgen we voor een goede aansluiting tussen handhaving op leefbaarheid en veiligheid. Een illustratief voorbeeld hiervan is de samenwerking in de handhaving tijdens de horecadiensten van de BOA’s in de vrijdag- en zaterdagnacht.

Maatregelen

  • Verlagen van de bijdrage van de gemeente voor de RUD (regionale uitvoeringsdienst) met 10%. In 2018 wordt het nieuwe sturings- en financieringsmodel van outputsturing- en financiering ingevoerd. De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling worden met dit nieuwe model afgerekend op daadwerkelijk geleverde producten en diensten. De invoering was eerder voorzien. Op 28 januari 2016 heeft het Algemeen Bestuur moeten besluiten de huidige wijze van afrekenen (vast bedrag, lumpsum) te verlengen.                                                                                 Over 2015 en  2016 is respectievelijk € 23.000  en € 21.000 van het overschot op de jaarrekening door de RUD teruggestort. Het restanttekort wordt in 2016 en 2017 incidenteel gedekt uit de leges. We gaan ook kijken naar een heroverweging van de milieutaken.  De RUD voert voor ons de basistaken uit en we gaan kijken of ook de  zogenaamde plustaken die nu door de gemeente worden uitgevoerd bij de RUD kunnen worden belegd.
  • Een financiële vergoeding vragen voor de toets op vergunningsvrij bouwen. Er is gebleken dat deze maatregel niet haalbaar is. In de Kadernota 2018 is deze maatregel teruggedraaid.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.