Ambitie

We willen een duurzame stad Amersfoort op de korte en de lange termijn. Een stad waar het nu en later goed wonen, werken en recreëren is. Dat kunnen en willen we niet alleen doen, daarom werken we samen met ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners.

De grote opgaven voor duurzame ontwikkeling: de transitie naar een circulaire economie en overgang naar een volledige duurzame energievoorziening vragen om samenwerking met bewoners, bedrijfsleven, organisaties en instellingen. Dit doen we op lokaal niveau, maar nadrukkelijk ook op regionaal niveau. Alleen door samen te werken vanuit een gezamenlijke strategie kunnen we de doorzettingskracht ontwikkelen die deze opgaven vragen.

Doelstellingen

We richten ons op koploperprojecten op het vlak van energietransitie en circulaire economie. Samen werken aan de duurzame toekomst van Amersfoort op de korte en lange termijn vraagt een duidelijk beeld van het einddoel. De komende periode willen we ons vanaf het programma expliciet richten op de doelstellingen rond energietransitie en Circulaire Economie. Op deze wijze kunnen we de duurzame bedrijvigheid versterken en een concrete en aantoonbare bijdrage leveren aan het behalen van de beleidsdoelstellingen CO2neutraal in 2030 en Afvalloos in 2030
We nemen vanzelfsprekend onze maatschappelijk verantwoordelijkheid. Wat we van anderen verwachten, doen we ook zelf. Daarom neemt de gemeentelijke organisatie, net als het Amersfoortse bedrijfsleven, op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen haar verantwoordelijkheid, waardoor de gemeentelijke bedrijfsvoering waar mogelijk een bijdrage levert aan het werken aan een duurzame stad. Dit heeft ook betrekking op onze eigen huisvesting, het stadhuis willen we duurzaam renoveren.
We inspireren en vertellen en laten zien wat we doen. Met doelgerichte communicatie over de bereikte resultaten en over de voorliggende opgave worden de diverse projecten (uit het verleden en nu) in hun onderlinge samenhang zichtbaar. Dit verbetert de zichtbaarheid, herkenbaarheid en maakt het inspirerend voor ondernemers, instellingen en inwoners om eigen projecten te ontwikkelen of aan te haken. Succes is aantrekkelijk!

We monitoren de voortgang en houden zo zicht op het doel. Jaarlijks brengen we in de voortgang van de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie in beeld. Zo laten we zien op welke terreinen het vanuit een duurzaamheidsoptiek goed gaat en waar er zorgen over de voortgang bestaan.

Onze inzet

De transitie naar een CO 2 neutrale stad in 2030 en een circulaire economie vraagt om een meer regisserende rol van ons als lokale overheid. De opgaven zijn groot en ambitieus. Met een faciliterende en stimulerende aanpak hebben we de afgelopen jaren veel bereikt, maar dit is niet voldoende. Daarom hebben we in 2017 een Plan van Aanpak CO2neutraal en Plan van Aanpak Circulaire Economie opgesteld met relevante stakeholders uit stad en regio. Vanaf 2018 wordt hard gewerkt aan de uitvoering van deze plannen.
Zo werken we in 2018 aan de doelstelling CO2neutraal door in de wijken aan de slag te gaan met de drie transitiepaden Duurzame mobiliteit, Duurzame warmte en Duurzame elektriciteit. Voor het transitiepad warmte wordt gestart met twee pilots om op termijn het aardgas te kunnen afkoppelen. (beleidsprogramma Milieu)
Vanuit het plan van aanpak Circulaire Economie worden onder andere tien concrete businesscases ondersteund om tot resultaat te komen. Maar wordt ook gekeken op welke wijze wij vanuit onze opdrachtgevende rol het beste resultaten kunnen boeken.
We zetten in op doelgerichte projecten en ondersteunen initiatieven van de stad. We stellen jaarlijks budget beschikbaar als co-financiering voor innovatieve en duurzame projecten in de vorm van het Toekomstfonds. De uitvoerende partij committeert zich met de aanvraag aan de duurzaamheidsambities op het vlak van CO2reductie of Circulaire Economie levert hier een concrete bijdrage aan. We richten ons hierbij op koplopers en doorbraakprojecten. Daarnaast willen we kleinschalige initiatieven ondersteunen (kraamkamer). Amersfoort kenmerkt zich door een veelheid aan initiatieven van onderop; we willen ook deze kleine initiatieven de kans bieden om mee te liften op de kracht van de koplopers en ze helpen op termijn zelf koploper te worden.

We brengen ons eigen huis op orde. Met behulp van een MVO-scorekaart benoemen we voor negen aandachtsgebieden, verdeeld over people, profit en planet concrete ambities en doelstellingen voor een duurzame bedrijfsvoering voor de komende jaren (zie programma Bedrijfsvoering). Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor duurzaam inkopen in ons aanbestedingsbeleid door ook in te zetten op circulair inkopen (10% in 2020), omdat dit een grote impact heeft. Op deze manier kunnen wij zelf met ons inkoopinstrument concreet bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.
Duurzame ontwikkeling raakt alle beleidsprogramma’s van de gemeentelijke begroting en komt daar tot uitvoering. De verankering van duurzaamheid binnen de verschillende beleidsprogramma maken we bijvoorbeeld zichtbaar door de aandacht voor duurzaamheid bij Maatschappelijk vastgoed, de doelstellingen voor circulair inkopen bij bedrijfsvoering en de ambities rond duurzame mobiliteit.

We zorgen voor verbinding, afstemming en inspiratie. Het informeren en betrekken van stakeholders (intern en extern) is cruciaal voor het slagen van de duurzaamheidsagenda. Door koploperbijeenkomsten te organiseren rond de belangrijkste doelstellingen, informeren we partijen, inspireren we ze en verbinden we ze met elkaar. Op deze wijze ontstaat een voedingsbodem voor nieuwe coalities met omvang en slagkracht. Voor de organisatie van deze bijeenkomsten zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met netwerken in de stad en sluiten we waar mogelijk aan bij bestaande evenementen.

Samenwerken

Werken aan een duurzame stad kunnen en willen we niet alleen. Hiervoor werken we lokaal samen met kleine en grote netwerken als Platform Amersfoort Duurzaam, Amersfoort Duurzame Stad en Amersfoort Onderneemt Duurzaam, maar ook regionaal binnen de Economic Board Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Utrecht Sustainability Instituut en netwerk 2040. Vanzelfsprekend hebben ook de duurzaamheidsambassadeurs hierin een belangrijke rol.