Definitie verbonden partijen

Wij spreken van een verbonden partij daar waar het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met deze definitie sluiten wij aan bij de definitie die in het Besluit Begroting en Verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen.
Van een financieel belang is sprake als:

 • een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat;
 • de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft, als bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, vallen niet onder de definitie van een verbonden partij. Dat geldt ook voor leningen en garantstellingen.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een portefeuillehouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Visie en beleid

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een publieke taak uit te voeren. Het uitgangspunt blijft gelijk ongeacht of het college ervoor kiest om taken binnen de interne ambtelijke organisatie of bij verbonden partijen te beleggen: de gemeentelijke begrotingsdoelstellingen moeten met minimale risico’s zo efficiënt en effectief mogelijk worden gerealiseerd.
De gemeente Amersfoort past de regiewerkwijze toe. Uitgangspunt hierbij is: resultaatgerichte samenwerking in vertrouwen.

Daarbij hanteren we in principe de volgende uitgangspunten:

• De gemeente Amersfoort gaat uit van het benutten van de eigen kracht, energie en creativiteit van burgers, bedrijven en instellingen: uitbesteden tenzij.. ;
• Wij ontwikkelen beleid op hoofdlijnen. De uitvoering van beleid (hoe-vraag) wordt zo veel mogelijk belegd bij externe samenwerkingspartners;

• Wij houden alleen een financieel of bestuurlijk belang in externe partijen als dit noodzakelijk dan wel een wettelijke verplichting is voor de realisering van onze (beleids)doelen.

Momenteel actualiseren we dit beleid. De uitkomst zal aan de raad worden aangeboden.

Onze inzet
Als aandeelhouder en deelnemer vervullen we een actieve rol. We voeren periodiek overleg met verbonden partijen over de ontwikkeling van de verbonden partij. De frequentie stemmen we af op het belang van de gemeente bij de verbonden partij. We werken aan een stabiele bedrijfseconomische ontwikkeling van de verbonden partijen op een dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen en belangen zo goed mogelijk zijn geborgd. Bevordering van de good governance van de verbonden partijen en toetsing van de marktconformiteit zijn onderdeel van onze inzet. Met good governance bedoelen we dat het bestuur en het toezicht gezamenlijk borgen dat de organisatiedoelstellingen van een verbonden partij in voldoende mate bijdragen aan de publieke doelen en risico's beheerst worden.

Sturing en control verbonden partijen

Met de sturing op verbonden partijen wil de gemeente bereiken dat de verbonden partij de overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders. Verbonden partijen voeren vaak taken uit met een maatschappelijk en politiek belang. Het deelnemen in verbonden partijen levert gemeenten naast voordelen echter ook financiële en bestuurlijke risico’s op. Om de voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is het belangrijk om als gemeente voldoende aandacht te hebben voor sturing op de verbonden partijen.
Wij voeren een financial audit uit voor  verbonden partijen en (grotere) gesubsidieerde instellingen. Het uitvoeren van deze financial audit leidt tot een rapportage per organisatie waarin op overzichtelijke wijze wordt gerapporteerd hoe de instelling scoort op verschillende ijkpunten. Deze ijkpunten zijn gericht op financiële kengetallen, kwaliteit van bedrijfsvoering, kwaliteit van dienstverlening en risico’s. Met de uitkomsten van de audit is een gefundeerde inschatting te maken van het risicoprofiel van een organisatie. In 2017 is een pilot uitgevoerd met enkele instellingen. De uitkomsten daarvan bespreken we met de gemeenteraad om gezamenlijk te komen tot een gericht normenkader voor het auditen van alle verbonden partijen en (grotere) gesubsidieerde instellingen.

Nadere uitwerking en het beleidskader voor de verbonden partijen komt terug in de Nota Verbonden Partijen, die we aan uw Raad zullen voorleggen.

Overzicht van de verbonden partijen

De lijst van verbonden partijen is onderverdeeld in:

 • gemeenschappelijke regelingen;
 • vennootschappen en coöperaties;

Per verbonden partij geven we de volgende gegevens weer:

 • naam en vestigingsplaats;
 • programma;
 • rechtsvorm;
 • openbaar belang: het openbaar belang dat gediend wordt door de verbonden partij. In welke mate draagt de verbonden partij bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen;
 • gemeentelijk belang: het verwachte gemeentelijk belang in de organisatie per 1/1/’18 en per 31/12/’18;
 • omvang eigen vermogen 2018: de verwachte omvang van het eigen vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2018;
 • omvang vreemd vermogen 2018: de verwachte omvang van het vreemd vermogen inclusief voorzieningen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2018;
 • resultaat 2018: de begrote omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in 2018.
 • Bijzonderheden/actualiteiten
 • Risico's

Conform BBV wordt het begrote resultaat en de begrote vermogenspositie voor het jaar 2018 gevraagd. Deze gegevens zijn (nog) niet beschikbaar voor alle verbonden partijen. Voor zover niet beschikbaar nemen we eerder gerealiseerde of begrote resultaten en vermogensposities op.
Met ingang van 2018 heeft Amersfoort twee verbonden partijen minder. Dit betreffen 'Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug-, Vallei- en Kromme Rijngebied' en 'Stichting Citymarketing regio Amersfoort'.

Voor het recreatieschap geldt dat deze in verband met opheffing per 1-1-2018 geen verbonden partij meer is.
Stichting Citymarketing heeft in 2017 haar statuten gewijzigd. De gemeente Amersfoort heeft geen zitting meer in het bestuur, wel in de Raad van Advies. Hierdoor is stichting Citymarketing geen verbonden partij meer.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Naam

GGD Regio Utrecht

Vestigingsplaats

Zeist

Webadres

www.ggdru.nl

Programma

4. Sociaal domein

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang (doelstelling)

Beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.

Gemeentelijk belang

12,06%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 2.214

31-12-2018

€ 2.183

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 11.419

31-12-2018

€ 11.319

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

De GGDrU gaat in 2018 ombuigingen doorvoeren om de intensiveringen, die nodig zijn om GGDrU een robuuste GGD te laten zijn, mogelijk maken.

Risico's

Het uitgangspunt is bovengenoemde intensiveringen door te voeren binnen de huidige financiële kaders. Het is nog niet zeker of dat lukt.

Naam

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats

Nieuwegein

Webadres

www.avu.nl

Programma

3. Stedelijk Beheer en Milieu

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang (doelstelling)

Het verzorgen van de overslag het transport en het verwerken van huishoudelijk afval.

Gemeentelijk belang

10,98%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 467

31-12-2016

€ 366

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 12.418

31-12-2016

€ 14.000

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Naam

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

www.vru.nl

Programma

2. Veiligheid en Handhaving

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang (doelstelling)

Belang van fysieke veiligheid door het voorbereiden op en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen. Onder meer door het uitvoeren van brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).

Gemeentelijk belang

11,81%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 5.616

31-12-2018

€ 5.443

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 62.214

31-12-2018

€ 72.343

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Mogelijk blijkt het budget voor beheer en onderhoud van de repressieve huisvesting van de brandweer onvoldoende om te voldoen aan de regionale normen van de VRU.

Naam

Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omstreken (RWA)

Vestigingsplaats

Amersfoort

Webadres

www.rwa.nl

Programma

4.Sociaal Domein

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering van de Participatiewet, onderdeel SW zittend bestand. Het RWA is niet los te zien van de Amfors.

Gemeentelijk belang

70,47%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 0

31-12-2016

€ 0

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 15.500

01-01-2016

€ 16.169

Begroot resultaat 2018

-€ 5.523

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Loonkosten/premies zouden harder kunnen stijgen dan compensatie vanuit het Rijk met een nadelig resultaat op de subsidie per plek.

Veranderingen in de (landelijke) uitstroom kunnen een nadelig effect hebben op de verdeling van de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidiemiddelen.

Naam

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

www.rudutrecht.nl

Programma

2. Veiligheid en handhaving

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang (doelstelling)

De RUD Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit. De vergunningverleners en toezichthouders werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

Gemeentelijk belang

7,14%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 1.909

31-12-2016

€ 1.719

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 3.857

31-12-2016

€ 1.700

Begroot resultaat 2018

€ 49

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES

Naam

NV SRO

Vestigingsplaats

Amersfoort

Webadres

www.sro.nl

Programma

6. Sport en 7. Ruimtelijke Ontwikkeling

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

Bijdragen aan optimaal gebruik van maatschappelijke accommodaties om te kunnen bewegen, leren, samenwerken of recreëren.

Gemeentelijk belang

50,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 7.686

31-12-2016

€ 8.189

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 13.918

31-12-2016

€ 13.160

Begroot resultaat 2018

€ 244

Bijzonderheden/ actualiteiten

Eind 2016 is een strategisch beleidsplan voor SRO voor de jaren 2017 en 2018 vastgesteld. In het strategisch beleidsplan zijn vier samenhangende ambities geformuleerd: groei van de omzet door nieuwe opdrachtgevers en grotere werkpakketten, toegevoegde waarde bieden en samenwerkingspartner zijn voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers, marktconform werken en een vitale organisatie zijn die kwaliteit levert en continu proactief werkt aan verbetering en vernieuwing. In 2018 zal SRO werken aan realisatie van deze ambities.

Risico's

De meerjarenraming, zoals door SRO gepresenteerd bij haar begroting 2017, laat op langere termijn onvoldoende resultaat zien voor het voldoen aan de dividenddoelstelling. Er zijn maatregelen afgesproken via het strategisch beleidsplan om de resultaten te verbeteren.

Naam

Flint

Vestigingsplaats

Amersfoort

Webadres

www.flint.nl

Programma

11. Cultuur

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

Het bieden van een culturele voorziening.

Gemeentelijk belang

100,00%

Omvang eigen vermogen

01-07-2015

€ 373

31-08-2016

€ 450

Omvang vreemd vermogen

01-07-2015

€ 1.833

31-08-2016

€ 1.718

Begroot resultaat 2017-2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Tegenvallende resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van voorstellingen, horeca of geluidswerende maatregelen, kunnen het resultaat van Flint negatief beïnvloeden en daarmee mogelijk tot een negatief resultaat in seizoen 2017/ 2018 leiden.

Naam

NV Rova

Vestigingsplaats

Zwolle

Webadres

www.rova.nl

Programma

3. Stedelijk beheer

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

Het duurzaam verwerken van afval en het onderhouden van de openbare ruimte.

Gemeentelijk belang

13,97%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 30.754

31-12-2016

€ 35.778

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 51.158

31-12-2016

€ 50.476

Begroot resultaat 2018

€ 3.990

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Naam

NV REMU- Houdstermaatschappij

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

Programma

12. Financiën en Belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

Het houden van aandelen in de Remu NV. Dit aandelenbezit is verkocht aan Eneco. De rol van NV Remu Houdstermaatschappij is thans die van belangenbehartiger van een eventueel van Eneco te ontvangen privatiseringsvergoeding indien Eneco voor meer dan 50% zou worden verkocht.

Gemeentelijk belang

5,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 1.435

31-12-2016

€ 1.431

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 3

31-12-2016

€ 4

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Door de aandeelhouderscommissie van Eneco is een consultatie uitgeschreven, waarbij iedere aandeelhouder gevraagd wordt een besluit te nemen of deze het aandelenbelang in Eneco wenst te houden of af te bouwen. Mocht het in 2018 of later komen tot een verkoop van meer dan 50% van de aandelen Eneco, dan zullen de voormalige aandeelhouders Remu vanuit de houdstermaatschappij nagaan of zij, gelet op de voorwaarden voor de toekenning van de privatiseringsvergoeding, daarvoor in aanmerking komen.

Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Naam

Vitens NV

Vestigingsplaats

Utrecht

Webadres

www.vitens.nl

Programma

12. Financiën en Belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.

Gemeentelijk belang

2,28%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 526.300

31-12-2018

€ 525.700

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 1.223.800

31-12-2018

€ 1.233.900

Begroot resultaat 2018

€ 13.000

Bijzonderheden/ actualiteiten

Over 2018 verwacht Vitens een lager resultaat dan in 2017 (13 miljoen over 2018 versus 48,5 miljoen over 2017). De daling treedt onder andere op door het toegestane WACC - het door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu vastgestelde maximaal te behalen rendement.

Risico's

Lagere dividendopbrengst in 2019 voor de gemeente door lager verwacht resultaat Vitens over 2018.

Naam

Alliander netwerk

Vestigingsplaats

Amsterdam

Webadres

www.alliander.com

Programma

12. Financiën en Belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Gemeentelijk belang

0,01%

Omvang eigen vermogen

01-01-2017

€ 3.864.000

30-06-2017

€ 3.851.000

Omvang vreemd vermogen

01-01-2017

€ 3.871.000

30-06-2017

€ 4.061.000

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Naam

BNG

Vestigingsplaats

Den Haag

Webadres

www.bngbank.nl

Programma

12. Financiën en Belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.

Gemeentelijk belang

0,49%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 4.163.000

31-12-2016

€ 4.486.000

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 145.348.000

31-12-2016

€ 149.514.000

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Naam

Parkeren Amersfoort BV

Vestigingsplaats

Amersfoort

Webadres

Programma

9. Mobiliteit

Rechtsvorm

BV (Besloten Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

Het bieden van parkeergelegenheden.

Gemeentelijk belang

100,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 7.200

31-12-2016

€ 7.626

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 1.120

31-12-2016

€ 552

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Parkeren Amersfoort BV is lid van Coöperatie ParkeerService. De transitie die de coöperatie doormaakt, alsmede de introductie van een nieuw verdienmodel, (zie risico's Coöperatie ParkeerService) raken daarmee ook Parkeren Amersfoort BV.

Naam

ParkeerService Coöperatie UA

Vestigingsplaats

Amersfoort

Webadres

Programma

9. Mobiliteit

Rechtsvorm

Coöperatie

Openbaar belang (doelstelling)

Het adviseren en leveren van diensten ter zake van garagebeheer, straatparkeerbeheer en straatparkeerhandhaving.

Gemeentelijk belang

7,14%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 1.098

31-12-2016

€ 495

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 2.334

31-12-2016

€ 2.035

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Zonder ingrijpen dreigde er bij de coöperatie blijvende financiële tekorten te ontstaan. In 2017 hebben de leden van de coöperatie daarom gezamenlijk besloten om een budget beschikbaar te stellen om een interne transitie mogelijk te maken en zodoende de begroting structureel op orde te brengen (zie ook collegebericht 2017-93). Deze transitie is reeds ingezet en loopt in de komende jaren door. Bestuurlijk wordt de voortgang en het effect daarvan in de ALV bewaakt.

Risico's

Mogelijk onvoldoende voortgang of effect transitie ParkeerService.

Mogelijk extra kosten wegens andere toerekening kosten. De coöperatie werkt aan een andere kostenverdeelmaatstaf die in 2018 in moet gaan. Deze kan herverdeeleffecten met zich meebrengen waardoor Amersfoort, en ook het lid Parkeren Amersfoort BV, mogelijk meer of minder kosten krijgen toegerekend. Besluitvorming hierover vindt plaats in het najaar van 2017.

Naam

Amfors Holding

Vestigingsplaats

Amersfoort

Webadres

www.amfors.nl

Programma

4. Sociaal Domein

Rechtsvorm

BV (Besloten Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

Arbeidsinschakeling van werkzoekenden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeentelijk belang

53,56%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 2.500

01-01-2016

€ 2.500

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 3.611

01-01-2016

€ 4.157

Begroot resultaat 2018

€ 2.083

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Het operationeel resultaat van Amfors is sterk afhankelijk van (gemeentelijke) omzet. Fluctuaties daarin kunnen het resultaat, en daarmee de gemeentelijke bijdrage, negatief beïnvloeden.

Het resultaat van Amfors zou mogelijk gezien kunnen worden als VPB-plichtig. Amfors heeft een vrijstelling van VPB belasting aangevraagd, tot op heden is er geen oordeel ontvangen van de belastingdienst over deze aanvraag.

Naam

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort

Vestigingsplaats

Amersfoort

Webadres

Programma

7. Ruimtelijke Ontwikkeling

Rechtsvorm

BV (Besloten Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

Verhuur van en handel in onroerend goed.

Gemeentelijk belang

100,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2015

€ 5.957

31-12-2015

€ 5.954

Omvang vreemd vermogen

01-01-2015

€ 18

31-12-2015

€ 21

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. heeft nu (nadat in december 2016 een van de partijen zich uit de PPS-constructie heeft teruggetrokken) een belang van 50% in VOF Kantorenpark Podium Amersfoort. De overblijvende vennoten beraden zich nu op de herontwikkeling van de locatie Podium.

Risico's

Naam

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV

Vestigingsplaats

Amersfoort

Webadres

www.vathorst.nl

Programma

7. Ruimtelijke Ontwikkeling

Rechtsvorm

BV (Besloten Vennootschap)

Openbaar belang (doelstelling)

OBV Beheer B.V. is de beherend vennoot van OBV C.V. Beide ondernemingen zijn opgericht om stadsdeel Vathorst te realiseren.

Gemeentelijk belang

50,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 31

31-12-2016

€ 33

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 90

31-12-2016

€ 90

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

In de actuele grondexploitatie OBV 2017 zijn de financiële risico's verder beperkt. De resterende risico's betreffen vooral die ten aanzien van de grondwaarden voor winkels, woningen, kantoren.

Naam

Gebruikerscoöperatie Eemhuis

Vestigingsplaats

Amersfoort

Webadres

Programma

11. Cultuur

Rechtsvorm

Coöperatie

Openbaar belang (doelstelling)

Afstemmen van het facilitair beheer van het Eemhuis.

Gemeentelijk belang

25,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2016

€ 227

31-12-2016

€ 201

Omvang vreemd vermogen

01-01-2016

€ 653

31-12-2016

€ 193

Begroot resultaat 2018

€ 0

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.