Ambitie

We streven naar een sociale stad, waarin iedereen meedoet, bij voorkeur op de ´gewone´ arbeidsmarkt. Een stad waar we zelfredzaamheid en participatie van huishoudens met de laagste inkomens bevorderen en uitkeringsafhankelijkheid tegengaan. Een stad waar misbruik van sociale zekerheid wordt aangepakt en voorkomen. En een stad waar we een (tijdelijk) vangnet bieden aan burgers die het niet op eigen kracht redden, of die de participatie in de maatschappij niet zelf kunnen organiseren.

Indicatoren

Sociaal domein

Werk en inkomen

Aantal uitkeringen bijstand

Sociaal domein

Werk en inkomen

Ontwikkeling bestand t.o.v. landelijke lijn

Sociaal domein

Werk en inkomen

% voorkomen uitkeringen door preventie t.o.v. de instroom

Sociaal domein

Werk en inkomen

% uitstroom naar werk

Sociaal domein

Werk en inkomen

Aantal aanvragen schuldhulpverlening

Sociaal domein

Werk en inkomen

Schuldregeling succesvol afgerond

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Aantal uitkeringen bijstand2700290030253140317832753275
Ontwikkeling bestand t.o.v. landelijke lijn-4%4%1%-1%-1%0%0%
Instroom in de uitkering950900925850900900900
% cliënten die langer dan een jaar een uitkering hebben en stijgen op de re-integratieladder22%17%37%20%20%
% voorkomen uitkeringen door preventie t.o.v. de instroom55%36%47%51%40%35%35%
% uitstroom naar werk19%37%39%41%50%40%40%
Aantal aanvragen schuldhulpverlening1472142913831348140013501350
Schuldregeling succesvol afgerond68%68%72%83%72%75%75%
Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord-1372377597110
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners38393939
Meer inwoners met een laag inkomen bereiken met het financieel vangnet en overige minimaregelingen
Aandeel door handhaving beëindigde uitkeringen6%6%

Verplichte indicatoren

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

 

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
% werkloze jongeren1%1,73%
Netto arbeidsparticipatiegraad70,8%69,6%69,1%69,1%70,1%70,1%70,1%
Aantal inwoners per 1000 inwoners met een lopende re-integratievoorziening45%
Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen4,8%5,14%

Doelstellingen

We realiseren extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen met onze partners binnen het regionale Werkbedrijf realiseren we extra banen in het kader van de banenafspraak uit het Sociaal akkoord.
We begeleiden mensen naar werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking ondersteunen we bij het vinden en houden van werk, zo nodig in een beschermde omgeving en met begeleiding op de werkplek.
We richten ons op de preventie en aanpak van fraude. We bevorderen dat iedereen de wetten en regels naleeft en we controleren hierop. We zorgen voor een effectieve bestrijding van fraude.
We bieden een vangnet. Een (financieel)vangnet is nodig voor inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien, voor wie (zorg)kosten te hoog zijn of die onvoldoende participeren in de samenleving.

We hebben een sluitende aanpak voor alle kwetsbaren in Amersfoort. Met deze aanpak voorkomen we dat we mensen uit het zicht verliezen.

Onze inzet

We ondersteunen inwoners die financieel niet zelfredzaam zijn met een inkomen op bijstandsniveau. De groep inwoners die we ondersteunen met een bijstandsuitkering vanuit de participatiewet is de afgelopen jaren en komende jaren aan het veranderen. Door de afbouw van andere regelingen zoals de WSW en de Wajong komen er steeds meer inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de bijstandspopulatie.  Ook de instroom van een relatief grote groep statushouders zorgt voor een toename van het aantal inwoners met bijstand met bovendien een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Gelijktijdig zien we als gevolg van het economische herstel dat relatief kansrijke cliënten in de participatiewet uitstromen en potentiële instromers voortijdig een baan vinden. Per saldo verwachten we een lichte toename van het bestand welke in lijn is met de landelijke stijging die het CPB voorspelt. We krijgen hiervoor een vergoeding van het Rijk op grond van het verdeelmodel van de BUIG (Gebundelde uitkering  om de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren). Het verdeelmodel van het BUIG budget is gewijzigd. De afgelopen jaren heeft Amersfoort veel nadeel gehad van de gewijzigde verdeelmethodiek van het budget. Vanaf 2017 is dit nadeel een stuk kleiner door een herziening van het verdeelmodel. Er is echter per saldo nog steeds sprake van een tekort op het budget doordat de uitgaven voor de inkomensvoorziening hoger zijn dan de ontvangsten van het Rijk.
We ondersteunen, binnen de mogelijkheden die er zijn, de mensen die nu niet of onvoldoende deelnemen aan onze maatschappij. De arbeidsmarktregio Amersfoort staat er halverwege 2017 in algemene zin beter voor dan een jaar geleden. De werkloosheid neemt af en het aantal vacatures neemt toe. Wel zijn er in de regio Amersfoort belangrijke knelpunten op de arbeidsmarkt. Zo heeft de regionale economie als gevolg van economische groei en snelle technologische veranderingen te kampen met groeiende tekorten aan personeel, die de economische groei dreigen af te remmen. Daarnaast profiteren groepen zoals laagopgeleiden, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, statushouders en werkzoekenden met overschotberoepen (zoals administratieve beroepen) onvoldoende van de economische groei en loopt een deel van hen zelfs het gevaar om blijvend buitenspel te komen staan.
We hebben goede instrumenten om re-integratie te bevorderen; indien nodig ontwikkelen we nieuwe instrumenten voor nieuwe doelgroepen. We doen dit in het kader van de Participatiewet. We kiezen voor het beste instrument tegen de laagste kosten. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de samenleving. Ons uitgangspunt is dat we iedereen die kan werken, indien nodig, ondersteunen bij het vinden van een baan. Voor mensen met een arbeidsbeperking bieden we, waar nodig,  een beschermde werkomgeving en begeleiding op de werkplek. Wie (tijdelijk) niet werken kan, helpen we om actief mee te doen in onze samenleving. Bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg.We hebben hierbij extra aandacht voor ouderen.
We benaderen werkgevers in de regio actief en werken met hen samen. Dat is van groot belang om mensen aan het werk te helpen. We doen dit via het Werkgeversservicepunt (WSP). Het WSP ondersteunt werkgevers bij het zoeken van personeel, geeft advies over scholing en maakt afspraken over ‘social return on investment'. Hiermee versterken we ook het economische klimaat. In het WSP werken  gemeenten, UWV, RWA, scholen, kenniscentra en werkgeversorganisaties nauw samen. Samen met de sociale partners realiseren we binnen het 'Regionaal Werkbedrijf' de komende jaren extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking  in het kader van de banenafspraak uit het Sociaal akkoord. Hiervoor zijn verschillende campagnes ontwikkeld, zoals Talent in goede banen en De 99 van Amersfoort.

We werken aan een ‘sluitende aanpak’ voor jongeren van 16-27 jaar. Dat wil zeggen dat we alle jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten in beeld brengen en houden. We  weten of ze op school zitten, aan het werk zijn of een andere vorm van dagbesteding hebben. Jongeren die tussen wal en schip’ (dreigen) te geraken, bieden we ondersteuning aan op weg naar een opleiding, werk of zinvolle dagbesteding. Bijzondere aandacht hebben wij voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bij de oplossing van knelpunten werken we samen met het onderwijs en werkgevers. We streven daarbij naar voldoende stageplekken, met name voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook intensiveren we de samenwerking met de onderwijsinstellingen voor jongeren met een indicatie banenafspraak die uitstromen naar de arbeidsmarkt of arbeidsmatige dagactiviteiten.
Met ons participatiebeleid dragen we bij aan een ‘sluitende aanpak’ voor alle kwetsbaren in Amersfoort. Dat wil zeggen dat we mensen die onvoldoende grip op eigen leven hebben ondersteunen op weg naar een opleiding, werk of een zinvolle dagactiviteit. Voor inwoners die met hun inkomen onder het bestaansminimum komen, hebben we een financieel vangnet en bieden we schuldhulpverlening. Dit is maatwerk. Extra aandacht geven we daarbij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast zetten we in op het vereenvoudigen van de toegang tot en het vergroten van het bereik van onze minimaregelingen. We werken daarbij nauw samen met partners in de stad.

We richten ons op de preventie en aanpak van uitkeringsfraude. Wij vinden het belangrijk dat uiteindelijk alleen díe mensen een uitkering ontvangen, die deze echt nodig hebben. We zien erop toe dat mensen die een uitkering ontvangen, zich houden aan de verplichtingen die daarbij horen. Wij zien preventie - door duidelijke voorlichting en door optimale dienstverlening - als onze belangrijkste handhavingstaak. Waar toch sprake is van fraude, willen wij deze zo snel mogelijk opsporen, sanctioneren en de uitkering terugvorderen. Dit gebeurt als onderdeel van de fraudebestrijding binnen het brede Sociaal Domein.

Samenwerking

Bij de algemene inleiding van het programma Sociaal Domein staat onze visie op samenwerking met de stad en betrokken partijen.
RWA/Amfors. Het RWA voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van inwoners van deze gemeenten met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een sw-indicatie hebben gekregen. De NV Amfors voorziet als opdrachtnemer van RWA in passend werk voor de sw-ers ofwel in eigen bedrijven ofwel via (groeps)detachering bij andere bedrijven.

Particuliere initiatief. In het kader van het financiële vangnet stemmen we af met de instellingen betrokken bij het armoedevraagstuk zoals Pact SamSam, Stichting Leergeld, Sociaal Fonds Amersfoort, Voedselfocus Amersfoort, Jeugdsport- en cultuurfonds, en andere.
Stadsring 51. In opdracht van de gemeente voert Stadsring 51 de integrale schuldhulpverlening in Amersfoort uit. Stadsring 51 is samen met veel particuliere initiatieven partner in de bestrijding van armoede in Amersfoort.
Indebuurt033. De nieuwe welzijnsorganisatie Indebuurt033, speelt een grote rol bij het vroegtijdig signaleren van isolement, financiële problemen en armoede en is daarmee een belangrijke partner bij onze inzet om mensen te laten participeren en armoede te voorkomen.

Regionaal Werkbedrijf Amersfoort. Het regionaal Werkbedrijf Amersfoort (Werkbedrijf) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort (Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Nijkerk, Baarn, Bunschoten en Soest), het UWV en werkgevers – en werknemersorganisaties en heeft de vorm van een netwerkoverleg. Het Werkbedrijf heeft als doel om binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort extra banen in het kader van de banenafspraak uit het Sociaal akkoord te realiseren. Het Werkbedrijf is verantwoordelijk voor de organisatie en het aanjagen van de matching van mensen met een arbeidsbeperking met de extra banen. Daarnaast monitort het Werkbedrijf de voortgang van de regionale samenwerkingsafspraken. Bij de realisatie van de doelstellingen wordt zoveel mogelijk voortgebouwd op wat regionaal aanwezig is en goed werkt. Dat betekent dat het Werkgeversservicepunt (WSP) een belangrijke rol heeft in de uitvoering van de afspraken die in het Werkbedrijf zijn en worden gemaakt.

Wetenschap. Belangrijk bij het inzetten van interventies en instrumenten binnen Werk en Inkomen is weten wat werkt. We zijn daarom voortdurend bezig met evaluatie en verbetering. We doen dit onder meer in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en TNO.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links