Ambitie

We willen een vitaal en bruisend cultureel klimaat in Amersfoort. Kunst en cultuur hebben een brede waarde en betekenis voor Amersfoort: cultuur heeft een intrinsieke waarde voor mens en samenleving, cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke stad en cultuur draagt bij aan een verbonden stad. In onze ‘Cultuurvisie Amersfoort 2030’ hebben we dit nader beschreven.

Bezoekers en inwoners van Amersfoort beleven plezier en genoegen aan kunst en cultuur: het bezoeken van festivals, theater-, film- en muziekvoorstellingen, musea, exposities en bibliotheken. En inwoners kunnen ruimschoots zelf actief aan kunst en cultuur doen, via bijvoorbeeld amateurkunstverenigingen, deelname aan cursussen en dergelijke. Cultuur staat niet alleen op zichzelf. Een bruisend cultureel klimaat maakt Amersfoort aantrekkelijk, om te wonen of te bezoeken. Voor de economische vitaliteit is cultuur van belang. Cultuur kan mensen bij elkaar brengen en zorgen voor verbinding. Rond opgaven in het sociaal domein kunnen culturele activiteiten een rol van betekenis spelen. Met de cultuurvisie verbreden we ons cultuurbeleid door het te verbinden aan andere beleidsterreinen.

Om het cultureel klimaat te versterken, zien we diverse randvoorwaarden die we willen verbeteren. Zo zijn verbinding en samenwerking van groot belang, binnen Amersfoort en op regionale schaal (zie ‘Samenwerking’). De culturele basisinstellingen zijn belangrijk voor ons culturele klimaat. We willen dat de culturele basisinstellingen toekomstbestendig en financieel weerbaar zijn. Tegelijkertijd willen we meer ruimte creëren voor de kracht van inwoners, cultuurmakers, ondernemers, vrijwilligers, netwerken en dergelijke. Door meer los te laten, ontstaan meer prikkels voor initiatieven van onderop zodat mensen zelf vorm kunnen geven aan hun gewenste cultuurbeleving. Waar nodig ondersteunen we dat, bijvoorbeeld door een verbindende rol te vervullen of met (project)subsidie. Daarbij horen ook laagdrempelige procedures en flexibele regels.

Indicatoren

Cultuur

Kunst en cultuur

% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod

Cultuur

Kunst en cultuur

% inwoners (18-84) dat actief aan kunst en cultuur doet

Cultuur

Kunst en cultuur

% jongeren (10-22) dat actief aan kunst en cultuur doet

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
% inwoners dat tevreden is met het aanbod evenementen en toeristische activiteiten74%76%
% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod72%74%
% inwoners dat een voorstelling, concert of museum heeft bezocht45%47%
% inwoners (18-84) dat actief aan kunst en cultuur doet43%45%
% jongeren (10-22) dat actief aan kunst en cultuur doet54%56%

Doelstellingen

In algemene zin streven we ernaar dat inwoners in Amersfoort tevreden zijn over het aanbod van kunst en cultuur, en dat zij actief aan kunst en cultuur kunnen doen.
Daarnaast hebben we in de ‘Cultuurvisie Amersfoort 2030’ de doelstellingen van ons cultuurbeleid meer specifiek ingevuld. Om de brede waarde en betekenis van cultuur tot uiting te laten komen, is versterking van het culturele klimaat in Amersfoort nodig. Daartoe zijn in de cultuurvisie zes inhoudelijke opgaven benoemd:

Diversiteit: een aantrekkelijk cultureel klimaat voor alle leeftijden, leefstijlen, et cetera.

Cultuureducatie: goede culturele ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen.

Jongeren: aantrekkelijk cultuuraanbod en culturele ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren, aansluitend bij hun behoeften.

Makers&Talent: een uitnodigend klimaat voor cultuurmakers en talentontwikkeling.

Cultuuraanbod: aansprekende culturele functies of evenementen voor inwoners en bezoekers, waarbij het cultuuraanbod meegroeit met de groei en verstedelijking van Amersfoort. Met name in het Stadshart willen we een schaalsprong.

Wijken & Sociaal Domein: meer laagdrempelige culturele activiteiten in de wijken, die gericht zijn op verbinding en saamhorigheid in de wijk en/of bijdragen aan opgaven in het sociaal domein.


Het Eemhuis: dé culturele hotspot van Amersfoort

Onze inzet

In het kader van de cultuurvisie gaan we diverse nieuwe of extra activiteiten uitvoeren. Daarnaast werken we aan reguliere, lopende zaken.

Uitvoering Cultuurvisie Amersfoort 2030. We geven met voorrang uitvoering aan een aantal zaken, zoals het invoeren van een regeling voor projectsubsidies, het nader analyseren van het cultureel klimaat en de culturele basisinstellingen, het uitwerken (met het veld) van een aanpak voor cultuurmakers en cultuureducatie en we gaan het toekomstperspectief van het museum aanbod in Amersfoort verkennen. Naast deze prioritaire activiteiten werken we aan alle opgaven, met een mix van concrete activiteiten en nadere verkenningen en uitwerkingen met het veld. Daarmee ontwikkelen we stapsgewijs de uitvoeringsagenda voor de cultuurvisie.

Voor een levendig cultureel klimaat ondersteunen we uiteenlopende initiatieven met incidentele en meerjarige subsidies. We vragen advies aan de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) over het toekennen van incidentele en meerjarige subsidies. In het kader van de cultuurvisie introduceren we een nieuwe regeling voor projectsubsidies en we gaan onze bestaande subsidiesystematiek herijken zodat het beter aansluit bij de doelstellingen van ons nieuwe cultuurbeleid.

In de prestatieafspraken met de basisinstellingen leggen we de (gezamenlijke) inzet vast. We onderzoeken en ondersteunen ontwikkelingen - zoals samenwerkingsmogelijkheden en transities - die de toekomstbestendigheid verbeteren. De analyse van de culturele basisinstellingen levert daarvoor belangrijke input.

We versterken het culturele karakter van het Stadshart. Investeren in de versterking van het culturele klimaat en de uitbreiding van activiteiten zijn belangrijk om nieuwe doelgroepen aan te trekken en het culturele karakter van het Stadshart verder te versterken. We werken onder andere aan de toekomstige bestemming van het Rietveldpaviljoen, het versterken van evenementen en in het kader van de cultuurvisie gaan we extra inzetten op culturele profilering via citymarketing en gaan we het toekomstperspectief van musea en (later) podia verkennen.

We versterken evenementen. We werken aan een verbeterprogramma om evenementen beter te faciliteren via een service-organisatie. In 2018 wordt aan de concrete vorm hiervan gewerkt. Tevens gaan we een nadere inhoudelijke strategie bepalen zodat we gerichter keuzes maken in het type evenementen dat we ondersteunen (binnen en buiten het Stadshart), waar we op inzetten voor profilering en dat de integraliteit van bijvoorbeeld cultuur, sport, economie, welzijnsbeleid rond evenementen beter gewaarborgd wordt. 


Straattheaterfestival Spoffin trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers

We blijven alert op kansen waar kunst in de openbare ruimte een toegevoegde waarde kan zijn. De overheid als opdrachtgever heeft een voorbeeldfunctie en kan als aanjager fungeren voor talent.

We versterken de samenwerking en verbinding in de regio. Voortbouwend op het succes in 2017 van “100 jaar Stijl, Mondriaan to Dutch Design” zetten we onze samenwerking met gemeente Utrecht en de provincie Utrecht door. In het kader van stedelijke regiovorming werken we samen met gemeente Utrecht en provincie Utrecht aan gemeenschappelijke programmering en profilering van de regio Utrecht-Amersfoort. Met provincie Utrecht werken we aan de uitvoering van het Cultuurpact 2017-2019.

Samenwerking

Voor de uitvoering van de Cultuurvisie Amersfoort 2030, is verbinding en samenwerking binnen het culturele veld essentieel. Dan doelen we ook op samenwerking tussen partijen van verschillende culturele disciplines (zoals beeldende kunst, muziek, dans, toneel et cetera) en met een verschillend profiel (zoals instellingen, evenementenorganisaties, zelfstandige makers, gevestigde en nieuwe spelers et cetera). Ook de samenwerking met actoren buiten het culturele veld is nodig, zoals onderwijs, welzijnswerk, het bedrijfsleven en dergelijke. Daar ligt primair een taak voor partijen in de stad. Om samenwerking te bevorderen zet de gemeente in op een verbindende rol.

Onze samenwerking en contacten met het culturele veld zijn veelvormig. We hebben frequent bestuurlijk overleg met de culturele basisinstellingen. We stimuleren samenwerking en verbinden cultuurmakers en organisaties, we organiseren symposia voor kennisdeling, we faciliteren en denken mee om initiatieven vanuit de stad van de grond te krijgen (bijvoorbeeld door een nieuwe regeling voor projectsubsidies in te voeren) en willen goed geïnformeerd zijn over wat er in de stad op cultureel gebied gebeurt.

Samenwerking met regionale partners richt zich nu vooral op gemeente Utrecht en provincie Utrecht. In het kader van de cultuurvisie willen we ook de samenwerking binnen Regio Amersfoort versterken.

Financiën
Een deel van de middelen voor kunst en cultuur is als incidenteel budget in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor uitvoering evenementenbeleid is vanaf 2020 geen budget voor de serviceorganisatie evenementen (€ 100.000) en de bijdrage vanuit Sport (€ 30.000). Voor het versterken van amateurkunst (€ 40.000) is vanaf 2020 geen budget. Voor extra inzet op de uitvoering van de cultuurvisie (totaal € 3,3 miljoen verspreid over drie jaar) is vanaf 2021 geen budget.

Maatregelen

 

  • Besparen op directie, bestuur en organisatiekosten door samenwerking en/of fusie van Theater De Flint en Theater De Lieve Vrouw. Aan Flint en Theater De Lieve Vrouw is een gezamenlijke bezuinigingstaakstelling opgelegd van €100.000,-, te realiseren door verdergaande samenwerking. Inmiddels heeft een onderzoek plaatsgevonden door een extern bureau, waaruit is gebleken dat met verdergaande samenwerking tussen Flint en Theater De Lieve Vrouw (nagenoeg) geen besparingen zijn te realiseren. Voor de bezuinigingstaakstelling is in 2018 en 2019 incidenteel alternatieve dekking  gevonden in de gemeentebegroting. Mogelijkheden voor een structurele oplossing zullen later worden bezien.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.