Maatregelen herstelbegroting

Bij de (herstel)begroting van 2015 is een fors aantal bezuinigingsmaatregelen genomen voor de jaren 2015 en verder. Onderstaand is weergegeven welke bedragen er bezuinigd dienen te worden voor de komende jaren, op grond van die herstelbegroting. Een overzicht van de maatregelen die er in 2018 nieuw bijgekomen zijn dan wel niet eerder zijn gerealiseerd, staan per deelprogramma opgenomen. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, zijn nagenoeg alle bezuinigingsmaatregelen gerealiseerd. Voor de nog niet gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen kijkt ons College op welke wijze invulling mogelijk is.

Tabel: M.01 Effect maatregelen herstelbegroting
(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

02 Veiligheid en handhaving

88

88

88

88

12 Financiën en belastingen

125

0

0

0

Eindtotaal

213

88

88

88

Bezuinigingsmaatregelen, exclusief Precario en OZB