Inleiding

Amersfoort is een bereikbare en verkeersveilige stad binnen het regionale verkeers- en vervoersnetwerk van Midden Nederland. Er is een optimale balans tussen de verschillende vervoerswijzen auto, (brom)fiets en openbaar vervoer. In de keuzes en afwegingen die we maken nemen we expliciet onderwerpen als leefbaarheid en duurzaamheid mee.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 6.935,8

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten 09 MOBILITEIT
Totaal lasten-5.134-5.943-6.936-7.043-7.158-7.441
Totaal baten3.2013.0442.9842.9842.9842.984
Totaal saldo-1.933-2.899-3.951-4.059-4.174-4.457
Toevoeging aan reserve-2.000-3.300-3.500-3.700-1.5000
Onttrekking aan reserve8.5702.7191.5401.6121.612112
Saldo programma incl. reserves4.637-3.480-5.911-6.147-4.062-4.345

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.09.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Tabel: PF.09.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Project Westelijke ontsluiting
Vertraging en overschrijdingen door procedures.

Betrekken van omgeving bij te maken keuzes en extra zorgvuldigheid bij opstellen bestemmingsplan / vergunningen.

0,4

Buijtelaar

Project Westelijke ontsluiting
Budgetoverschrijdingen tgv onderhandelingen over verwervingen en bij aanbesteding.

Binnen de projectbegroting voldoende marge voor opvangen van risico's hanteren. In de second opinion van AT Osborne is geconstateerd dat de aangehouden marge correct is bij dit stadium van het project.

0,3

Buijtelaar

Project Fietsparkeren Station Amersfoort
De kosten van de gekozen variant valt boven budget uit.

Grootte van de kelder afstemmen op beschikbaar budget en daarmee accepteren dat kelder niet groot genoeg is.

0,1

Buijtelaar