Tekst verklarende woordenlijst

 • ABC-scholen

Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)

 • ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

 • AE

Archief Eemland

 • Agile

Softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand

 • APV

Algemene Plaatselijke Verordening

 • AV

Amersfoort Vernieuwt

 • AVU

Afvalverwijdering Utrecht

 • AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 • BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

 • B&B

Bed and Breakfast

 • BHV   

Bedrijfshulpverlening

 • B&W

Burgemeester en wethouders

 • BBV

Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

 • Bbz-starters

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

 • BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

 • BRP

Basisregistratie Personen

 • BREEAM-NL

beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen
te bepalen

 • BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

 • BVC

Boomveiligheidscontrole

 • BVH   

Basisvoorziening Handhaving

 • BW

Burgemeester en wethouders

 • BZ

Burgerzaken

 • BZK   

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

 • CAK

Betekenisloze afkorting. Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstan-
dig bestuursorgaan (ZBO), belast met de uitvoering van wettelijke
taken in het domein van zorg en welzijn

 • CAR

Centrum voor archeologie

 • CBA

Crematorium en Begraafplaats Amersfoort

 • CBRE

CBRE Valuation Advisory B.V. (crediteur); Vastgoed- en huisvestings-adviseur

 • CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

 • Circulaire economie

Een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert

 • CMNE   

Centrum voor Milieu- en Natuureducatie

 • COELO   

Atlas van de lokale lasten

 • CO2

Koolstofdioxide (broeikasgas)

 • CRM

Customer relationship management, klantrelatiebeheer

 • CZM

Collectieve Zorgverzekering voor Minima

 • CROW   

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

 • DDC-   

Doordecentralisatie

 • Divosa   

De vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

 • DMS

Document Management System,een documenten beheer systeem

 • DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

 • DZW

Digitaal zaakgericht werken

 • ECB

Europese Centrale Bank

 • EBU

Economic Board Utrecht, het samenwerkingsverband van het
Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen

 • EMU

Economische en Monetaire Unie

 • ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

 • ESF

Europees Sociaal Fonds

 • EZ

Economische Zaken

 • FIWARE Lab

In dit lab kunnen developers gratis gebruikmaken van datacenter-
faciliteiten en de standaard bouwstenen

 • FA

Financiën en advies

 • Wet FIDO

Wet financiering decentrale overheden

 • FMIS   

Facility Management Informatie Systeem

 • Fte

fulltime-equivalent/ werktijdfactor

 • GDV

Grootschalige Detailhandelsvestiging

 • GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

 • GGD-rU

GGD regio Utrecht

 • GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

 • GPR

Rekenprogramma om de duurzaamheid van een gebouw te bepalen

 • (H)OV

(Hoogwaardig) openbaar vervoer

 • ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

 • IFZW

IFZW INDUSTRIEOFEN-/U.FEUERFESTBAU GMBH (crediteur); industrie-ovens

 • IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers

 • ISK

Internationale schakelklas

 • ISV2

Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing

 • ITD

IT Dienstverlening en advies

 • ITDA

Interne dienstverlening en advies

 • IT/IV

Informatietechnologie/ informatievoorziening

 • IVN

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

 • KATA

De verbeter-kata is een bewezen effectieve manier van denken en doen om uitdagingen te realiseren

 • KANS

KlimaatAdaptatie Nederlandse (middelgrote) steden

 • KCC

Klant Contact Centrum

 • KCS

Klant Contact Services

 • KNVB

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

 • KWh

Kilowattuur

 • Lexnova

Advies- en (markt)onderzoek

 • LoRa

Long range, een wide-area netwerk (wan)

 • MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

 • MCJO

Modelvragenlijst cliëntervaring Jeugd en hun ouders

 • MFA

Multifunctionele accomodaties

 • MKB

Midden-en Kleinbedrijf

 • MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • MWh

Megawattuur

 • NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • NIEGG

Niet in exploitatie genomen (bouw)grond

 • NS

Nederlandse Spoorwegen

 • NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

 • OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

 • o/g

opgenomen gelden

 • OLV

Onze Lieve Vrouwe

 • OM

Openbaar Ministerie

 • OOV

Openbare orde en veiligheid

 • O&S

Onderzoek en Statistiek

 • O&T

Organisatie- en talentontwikkeling

 • OV

Openbaar vervoer

 • OViN/MON

Onderzoek verplaatsingen in Nederland/ mobiliteitsonderzoek
Nederland

 • OZB

Onroerend zaakbelasting

 • P&C

Planning en Control

 • PDV

Perifere Detailhandelsvestigingen; hier worden goederen verkocht die niet in een buurt- of wijkwinkel thuishoren en door omvang/schaal moeilijk in een binnenstad passen (o.a. autoshowroom, meubelshowroom, tuincentra)

 • P&O

Personeel en Organisatie

 • PGB

Persoonsgebonden Budget

 • PKVW

Politiekeurmerk Veilig Wonen

 • PMC

Product Markt Combinaties

 • PO

Primair onderwijs

 • PPS-en

Publiek Private Samenwerkings- projecten

 • RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/ monumenten

 • RIB

Raadsinformatiebrief

 • RIONED

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de
stad in Nederland

 • RIS

Reizigersinformatiesysteem

 • RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten

 • RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen

 • RSV

Reserve stedelijke voorzieningen

 • RUD

Regionale uitvoeringsdienst

 • RWA

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving

 • SBG

Service Bureau Gemeenten

 • SD

Sociaal domein

 • STIPS

Steun- en informatiepunten

 • SUWI

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

 • SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

 • SW

Sociale werkvoorziening

 • TEEB-tool

Tool om snel inzicht te krijgen in de waarde van groen en water in de stad

 • TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
Onderzoek

 • u/g

uitgeleend geld

 • U10

netwerk van 10 gemeenten in de provincie Utrecht: De Bilt, Bunnik,
Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist

 • UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • VDS

Virtual Dedicated Server

 • VERDER

Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de
bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren

 • V(S)O-Pro

Voortgezet (speciaal) onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro)

 • VN

Verenigde Naties

 • VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • VNO/NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond

 • VRU

Veiligheidsregio Utrecht

 • VSV

Voortijdig schoolverlaten

 • VTH

Vergunningen, toezicht en handhaving

 • Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 • WAR

Voormalig fabrieksterrein Warner Jenkinson

 • Wet VTH

Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving

 • WKO

Warmte- en Koudeopslag

 • Wlz

Wet langdurige zorg

 • WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • WOZ

Waardering onroerende zaken

 • Wp

Watt piekvermogen

 • Wro

Wet ruimtelijke ordening

 • Wsw

Wet sociale werkvoorziening

 • WW

Werkloosheidswet

 • Zvw

Zorgverzekeringswet