Geprognosticeerde balans vrije tekst

Tabel: MB.01 Geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000,--)

MEERJAREN BALANS

REKENING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2020

ACTIVA

Vaste activa

529.320

532.233

540.486

565.563

568.958

560.094

Voorraad grond (grondbedrijf)

120.248

126.770

113.580

82.457

73.912

73.363

Liquide middelen

97

97

97

97

97

97

Vlottende activa

42.582

44.529

44.529

44.529

44.529

44.529

TOTAAL ACTIVA

692.247

703.629

698.692

692.646

687.496

678.083

PASSIVA

Reserves (eigen vermogen)

169.342

169.341

165.285

163.977

165.411

175.709

Voorzieningen

48.754

48.755

47.201

37.311

36.581

35.069

Langlopende schulden

368.847

386.420

394.501

393.659

387.645

377.524

Vlottende passiva

105.304

99.114

91.705

97.699

97.859

89.781

TOTAAL PASSIVA

692.247

703.629

698.692

692.646

687.496

678.083