Inleiding

We willen de economisch meest vitale, duurzame stad (en regio) van Nederland zijn. Het behouden en waar mogelijk vergroten van onze economische dynamiek is een onmisbare voorwaarde voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. We willen bovendien een innovatieve stad en regio zijn. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen en we werken zoveel mogelijk regionaal samen omdat stad en regio elkaar nodig hebben en versterken.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 5.305,5

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten 10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID
Totaal lasten-5.287-5.114-5.305-4.197-4.203-4.027
Totaal baten1.206499507507507507
Totaal saldo-4.081-4.616-4.799-3.691-3.697-3.521
Toevoeging aan reserve-321-250-250-250-50-50
Onttrekking aan reserve015025015000
Saldo programma incl. reserves-4.402-4.716-4.799-3.791-3.747-3.571

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.10.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.