Inleiding

We zijn als stad en bestuur continu in ontwikkeling. We werken met en voor al onze inwoners aan een mooi Amersfoort, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We laten dit zien in hoe we de stad besturen, in hoe we als bestuur alert blijven op de ontwikkelingen in de samenleving en daarop adequaat inspelen, in hoe we maatschappelijke vraagstukken aanpakken (niet alleen met regels) en in onze dienstverlening.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 10.999,1

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten 01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING
Totaal lasten-14.752-11.214-10.999-11.244-10.400-10.711
Totaal baten3.4972.8132.9002.8982.8982.898
Totaal saldo-11.255-8.401-8.099-8.345-7.502-7.813
Toevoeging aan reserve000000
Onttrekking aan reserve000000
Saldo programma incl. reserves-11.255-8.401-8.099-8.345-7.502-7.813

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.01.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Tabel: PF.01.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Verlies van gevoelige persoonsgegevens (datalekken) met als gevolg imagoschade, kans op een boete en uiteraard ook gevolgen voor de betreffende inwoners.

Er is een gemeentebrede projectorganisatie ingericht.

0,2

Bolsius

Het ontslag / opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeldverplichtingen onder druk komt te staan.

Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgelden wethouders.

0,1

Bolsius

Wetswijzigingen of nieuwe rijksvoorschriften kunnen tot gevolg hebben dat de legesinkomsten van de gemeente teruglopen. Deze extra kosten kunnen niet in de leges verdisconteerd worden.

Wij volgen intensief het rijksbeleid om op tijd te kunnen anticiperen op wetswijziging.

0,0

Bolsius