Ambitie

In onze ruimtelijke ontwikkeling zoeken we een duurzame balans tussen een aantrekkelijk leefklimaat, economische dynamiek en een goede bereikbaarheid. Als deze drie in balans zijn, kan Amersfoort een aantrekkelijke en vitale stad blijven waar wonen, werken en recreëren voor iedereen goed samen gaan.
Met het programma van Ruimtelijke Ontwikkeling werken we aan de leefbaarheid van de stedelijke omgeving voor bewoners, bedrijven en bezoekers; een dynamisch, historisch stadshart en eromheen aangename woonwijken in een groene vitale regio; wij regisseren en faciliteren in de zoektocht naar nieuwe woonlocaties; wij werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers met multifunctionele werklocaties; een bereikbare stad met verbeterde infrastructuur. Amersfoort heeft een hoge belevingswaarde voor iedereen, jong en oud, nu en in de toekomst.

Amersfoort is als stad met een kenniseconomie een plek waar ontmoetingen tussen mensen vanzelfsprekend zijn. De publieke ruimte biedt de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Vanuit de wijken zijn er optimale verbindingen met het groen in de stad en het landschap er omheen. In de stad geven wij ruimte aan initiatieven voor duurzame energie ,spelen wij in op de gevolgen van klimaatverandering en geven we uitvoering aan de opgaven uit de Groenvisie.
De vier indicatoren uit de Begroting 2016-2019 zijn komen te vervallen. De indicatoren die voorheen genoemd werden in dit programma verwezen naar de resultaten van de Groene Stad. Gemeten werden de tevredenheid over de hoeveelheid groen in de wijk en het aandeel Amersfoortse bezoekers in recreatiegebieden rond de stad. Nu dit programma afgerond is passen de indicatoren niet meer bij dit programma.

Indicatoren

Doelstellingen

We streven naar een levendig en vitaal stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd voorzieningenaanbod.
We stimuleren diversiteit in de wijken en werken aan voldoende doorstroming, in levensloopbestendige wijken met voldoende woonruimte voor alle doelgroepen.
We versterken onze identiteit, waarin de combinatie van moderne hoogwaardige architectuur en onze cultuurhistorie en monumenten een belangrijke rol speelt.
We versterken een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier, door een goed netwerk van voorzieningen en groene verbindingen. Zo spelen we in op de verandering van het klimaat.
We werken aan een goede functiemenging van wonen, werken en voorzieningen. Zowel in de woonwijken als op de werklocaties, om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor inwoners en ondernemers.

We stimuleren en geven ruimte aan initiatieven om onze stad verder te ontwikkelen.

Onze inzet

Structuurvisie Amersfoort 2030 en Groenvisie

De Structuurvisie Amersfoort 2030 is het beleidskader dat wij hanteren. Het is de basis voor veel activiteiten op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling.
We werken vanuit de ruimtelijke sturingsfilosofie van de Structuurvisie Amersfoort 2030 en een actueel planologisch afwegingskader. Met deze sturingsfilosofie geven we invulling aan uitnodigingsplanologie en kiezen we als overheid een actieve, regisserende of faciliterende rol. Met onze ruimtelijke ambities - de zogeheten Amersfoortse Principes ( zie Structuurvisie Amersfoort 2030) - nodigen we initiatiefnemers uit om zelf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Amersfoort.
We blijven ons inzetten voor de Groen Blauwe Structuur en daarmee voor ruimte aan natuur, recreatie, sport en bewegen, voedselproductie en gezondheid. De Groenvisie Amersfoort biedt daarvoor de ambities en wensen vanuit de stad. We gaan het beleid voor groencompensatie herijken en dragen bij aan het ontwikkelen van de Groenstructuurkaart.

Plannen en uitvoering
We gaan aan de slag met een nieuwe ruimtelijke visie voor de stad Amersfoort. In een creatief proces willen we samen met de stad een visie opstellen voor de stedelijke ontwikkeling van Amersfoort. Deze visie zal de basis zijn voor de op te stellen omgevingsvisie.
We werken aan een sterke positie van Amersfoort in de regio, zowel voor de centrumfunctie voor de regio Amersfoort als onze positie in de Noordvleugel met Utrecht en Amsterdam. We zorgen voor een aantrekkelijke regio voor wonen en werken, met voldoende voorzieningen.

We werken samen met de andere beleidsprogramma’s aan de opgave voor meer woningen met een gevarieerd woningaanbod met voldoende aantallen en diversiteit voor alle doelgroepen. Daarvoor werken we samen met andere afdelingen en externe partijen aan inbreidingslocaties en transformatieprocessen. Zo passen we de groei van de voorraad sociale woningbouw evenwichtig (zowel qua verdeling als ruimtelijk/stedenbouwkundig) in in de stad.

Tevens werken we aan nieuwe gemengde woon/werkwijken in de Hoef West en Kop van Isselt.
Het bedrijventerrein De Hoef biedt, door de grote leegstand in kantoren en ruime groene opzet, goede mogelijkheden om te transformeren naar een woon-/werkgebied.Hiervoor is in januari 2017 de Structuurvisie door de gemeenteraad vastgesteld, waarin het minimum van 35% sociale woningbouw, slimme mobiliteit, duurzaamheid en de ruimtelijke omvorming naar een prettige gemengde stadswijk als doelstellingen zijn opgenomen. Momenteel worden de kaders verder uitgewerkt met stakeholders om te komen tot een goed woonmilieu met prettige openbare ruimte en een nieuw bestemmingsplan.www.hethoefpunt.nl

Met de ontwikkeling van  het complex Warner Jenkinson ontstaat er een gevarieerd woonwerkmilieu met een creatief en cultureel programma gebaseerd op het voormalige industriële karakter van het gebied, waarmee de start wordt gemaakt voor de transformatie van de Kop van lsselt tot een compact stedelijk leefmilieu. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid voor verplaatsing van de Rova. Samen met eigenaren en belanghebbenden gaan we in een creatief proces op zoek naar een nieuwe invulling van de wijk en faciliteren wij transformatie.

We gaan samen met initiatiefnemers de ruimte in de stad intensiever en slimmer gebruiken. We maken de transformatie van leegstaande kantoren mogelijk en we zorgen ervoor dat een gebouw meer functies kan krijgen (functiemenging). In het kader van het Europese project Refill gaan we op zoek naar mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed voor initiatiefnemers uit de stad.

We geven burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties een prominente rol in de gebiedsontwikkeling en de inrichting van onze openbare ruimte. Ervaringen in de afgelopen jaren hebben de meerwaarde aangetoond van maatschappelijke participatie met burgerinitiatieven en ondernemerskracht. Wij experimenteren de komende jaren onder andere met design thinking, uitnodigingsplanologie, collectief opdrachtgeverschap en zelfbeheer.

We gaan samen met initiatiefnemers de ruimte in de stad intensiever en slimmer gebruiken. We maken de transformatie van leegstaande kantoren mogelijk en we zorgen ervoor dat een gebouw meer functies kan krijgen (functiemenging). In het kader van het Europese project Refill gaan we op zoek naar mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed voor initiatiefnemers uit de stad.

We stimuleren, regisseren en faciliteren nieuwe initiatieven. We stellen ons open voor initiatiefnemers die een meerwaarde kunnen geven aan de stad en die bijdragen aan de diversiteit en duurzame ontwikkeling van Amersfoort. Zij creëren met hun inzet waarde voor de stad, passend in de plek en context. Zo geven we bijvoorbeeld ruimte aan initiatieven voor nieuwe energielandschappen voor zon en wind.

We bereiden ons voor op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. In maart 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. Een beweging naar eenvoudiger regels en meer ruimte om samen met inwoners en bedrijven integrale keuzes te maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De verwachte inwerkingtreding is 2020 of 2021.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in september 2016 het Koersdocument Implementatie Omgevingswet vastgesteld. Met het Koersdocument Implementatie Omgevingswet kan de route voor de komende jaren verder worden uitgewerkt en uitgevoerd, samen met alle partners die daarin een rol hebben. Wij bereiden ons voor op deze verandering en werken waar mogelijk nu al in de geest van de Omgevingswet. Amersfoort heeft het gehele grondgebied aangemeld als experiment ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ om gebruik te kunnen maken van de nieuwe ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht en gefaseerd toe te werken naar één integraal Omgevingsplan voor het gehele grondgebied. De verbrede reikwijdte betekent dat het omgevingsplan niet alleen over een ‘goede ruimtelijke ordening’ gaat maar dat net als onder de Omgevingswet, de fysieke leefomgeving centraal staat. In dit bestemmingsplan-plus kunnen regels worden opgenomen ten behoeve van de fysieke leefomgeving, zoals een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. Hiermee kan de gemeente zich voorbereiden op de toekomstige Omgevingswet en al werkende weg ervaring opdoen. De eerste pilot (omgevingsplan Amersfoort-Zuid en Kattenbroek) bevindt zich in de vooroverlegfase.

Tarieven 2018 plankosten planologische procedures bestemmingsplannen en Wabo-projectbesluiten:  

Wabo-projectbesluit + Wijzigingsplan

Bestemmingsplan + Uitwerkingsplan

Investeringsbedrag tot € 100.000

9.680

17.325

Investeringsbedrag € 100.000 tot € 1 miljoen

14.520

28.875

Investeringsbedrag € 1 miljoen - € 10 miljoen

24.200

37.538

Investeringsbedrag vanaf € 10 miljoen

48.400

46.200

Uw (bouw)plan opnemen in een
 bestemmingsplanherziening

50% van de kosten van het opstellen van een postzegelplan

50% van de kosten van het opstellen van een postzegelplan

Haalbaarheidstoets

2.500

2.500

We zorgen voor een goede inpassing van grote nieuwe infrastructuur, zoals de Westelijke ontsluiting en het knooppunt Hoevelaken. In 2017 wordt het bestemmingsplan Westelijke ontsluiting naar verwachting onherroepelijk en starten we de uitvoeringsfase. Inpassing, natuurverrijking en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Samen met onder meer Rijkswaterstaat werken we aan de inpassingsplannen voor de aanpassing van Knooppunt Hoevelaken.
We werken aan de ontwikkeling van de klimaatbestendige stad. We nemen maatregelen om overlast en schade te voorkomen als gevolg van langdurige en hevige regenval, hitte en droogte. Hierbij sluiten we aan bij andere thema’s zoals groen, gezondheid en economie en recreatie, zodat er in de breedte meerwaarde ontstaat, de leefbaarheid toeneemt en bewustwording groeit.
Voor het faciliteren van Nul-op-de-Meter renovaties worden wat betreft bestemmingsplannen (zoals in 2016 geregeld) de leges voor afwijking van het bestemmingsplan voor de NOM-renovatie niet in rekening gebracht. Als we voldoende ervaring hebben opgedaan met NOM-renovaties willen we in een paraplu-bestemmingsplan de benodigde extra ruimte planologisch regelen. 
Extra aandacht voor Stadshart

Met als leidraad ‘de Visie Stadshart’ geven we extra aandacht aan het Stadshart in combinatie met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen als De Nieuwe Stad, Zonnehof en Wagenwerkplaats en langs de Eem. Het gebied in de omgeving van het NS-station vraagt om een nieuwe impuls om het gebied vitaler en aantrekkelijker te maken. Een verbetering van de bewegwijzering, een lichtplan voor de Binnenstad, een parkeer- en autoluwe Binnenstad, stadsdistributie, een groenere en kindvriendelijke inrichting van het Stadshart zijn een aantal elementen uit de visie Stadshart waarmee we aan de slag zijn gegaan. Zo wordt het Stadshart en daarmee Amersfoort, steeds aantrekkelijker. We geven invulling aan de uitvoering van het Programma Stadshart met het vergroten van de levendigheid met culturele activiteiten en evenementen, versterken de economische vitaliteit met horeca, winkels en kantoren en verbeteren de verbindingen tussen het Station, Eemhaven en de binnenstad.

Extra aandacht voor Vathorst
We blijven extra aandacht houden in Vathorst voor de leefbaarheid in de wijk. Vathorst is een wijk waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. We besteden aandacht aan de fysieke ruimtelijke aspecten, maar ook extra aan de sociale en economische aspecten en de openbare ruimte. In het bijzonder aan de groene en recreatieve inrichting van bijvoorbeeld de Laakzone en Vathorst Noord, maar ook de demografische ontwikkeling met een ouder wordende jeugd in de wijk die om andere voorzieningen vraagt. Verder blijft er met het groeien van de stad nog steeds een woningbouwopgave voor nieuwe woningen in Vathorst en onderzoeken we de mogelijkheden voor woningbouw in Vathorst -Bovenduist.

Wij kunnen en willen onze ambities alleen samen met de stad waarmaken. De gemeente heeft niet langer de middelen en instrumenten om ontwikkelingen volledig op eigen kracht uit te voeren. Dat willen we ook niet. De inwoners van Amersfoort hebben invloed op hun leefgebied. Wij zijn maar één van de partijen die bezig zijn met de ontwikkeling van de stad.
Wij regisseren, faciliteren, stimuleren en stellen randvoorwaarden waar dat moet, en ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties maken de stad. Zij zorgen ervoor dat Amersfoort een vitale stad is en blijft. Door minder regels en meer flexibiliteit, bieden we ruimte voor initiatieven uit de stad, die bijdragen aan duurzaamheid, diversiteit, waardecreatie en die passen in de plek en context van de stad.

In 2014 is besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied per 1 januari 2018. De tussenliggende jaren worden onder meer benut voor een goede overdracht van eigendom en beheer van de grote recreatieterreinen naar andere rechtsopvolgers, waarbij het behoud van de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor alle inwoners van de provincie Utrecht voorop staat. Het Henschotermeer is een van deze recreatieterreinen.

Samenwerking

Wij kunnen en willen onze ambities alleen met de stad waarmaken. De gemeente heeft niet langer de middelen en instrumenten om ontwikkelingen volledig op eigen kracht uit te voeren. Dat willen we ook niet. de inwoners van Amersfoort hebben invloed op hun leefgebied. Wij zijn maar één van de partijen die bezig zijn met de ontwikkeling van de stad.
Wij regisseren, faciliteren, stimuleren en stellen randvoorwaarden waar dat moet, en ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties maken de stad. Zij zorgen ervoor dat Amersfoort een vitale stad is en blijft. Door minder regels en meer flexibiliteit bieden we ruimte voor initiatieven uit de stad, die bijdragen aan duurzaamheid, diversiteit, waardecreatie en die passen in de plek en context van de stad.
In 2014 is besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied per 1 januari 2018. De tussenliggende jaren worden onder andere benut voor een goede overdracht van eigendom en beheer van de grote recreatieterreinen naar andere rechtsopvolgers, waarbij het behoud van de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor alle inwoners van de provincie Utrecht voorop staat. Het Henschotermeer is een van deze recreatieterreinen.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links