Ambitie

We willen een gezonde, vitale stad zijn waarin zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen.  De sportverenigingen vormen een continue factor in het sport- en beweegaanbod en zijn daarom onze belangrijkste partners in het waarmaken van die ambitie. Continuïteit is vooral gewaarborgd bij sterke verenigingen, die bestuurlijk en financieel op orde zijn. Deze sterke verenigingen kunnen qua omvang zowel groot als klein zijn maar hebben gemeen dat ze de mogelijkheden hebben om door te groeien naar brede verenigingen door samen te werken met bijvoorbeeld scholen (clinics geven bij schoolsport) of de wijk (nieuw aanbod voor senioren) hierbij ondersteund door de buurtsportcoaches. Sterke, brede sportverenigingen zijn effectief en efficiënt in het gebruik van hun voorzieningen.
Sport krijgt een steeds nadrukkelijker rol in aanpalende beleidsterreinen, zoals in het Fietsplan en in het nieuwe Gezondheidsbeleid (sportief wandelen voor mensen met reuma door een atletiekvereniging).

Indicatoren

Sport

Sport

% jongeren (10 t/m 17 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet

Sport

Sport

% volwassenen (18 t/m 64 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet

Sport

Sport

% senioren die voldoen aan de beweegnorm

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
% jongeren (10 t/m 17 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet88%88%
% volwassenen (18 t/m 64 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet72%72%
% senioren die voldoen aan de beweegnorm66%73%66%
Aantal sterke en brede sportverenigingen578910
% niet-wekelijkse sporters43%

Doelstellingen

Tot 2019 richten we ons op de onderstaande doelstellingen omschreven in de sportnota Amersfoort F!t :

  • Zoveel mogelijk Amersfoorters zijn aan het sporten en bewegen. Ook jongeren, ouderen en mensen met een beperking.
  • We willen sterke en brede sportverenigingen. Deze zorgen voor continuïteit in het sportaanbod en kunnen ook een maatschappelijke rol vervullen. We willen verenigingen daarbij (meer) ruimte bieden om zelf ondernemend te zijn. Daarnaast zijn de verenigingen de ‘kraamkamer’ voor talentontwikkeling, prestatiesport en soms voor topsportontwikkeling. Wij zien talentontwikkeling als onderdeel van een sterke, brede sportvereniging.
  • We zetten in op efficiënt en effectief gebruik van sportverenigingen, faciliteiten en locaties. We willen meer samenwerking en afstemming tussen sportverenigingen. Op een aantal van onze buitensportcomplexen wordt een overdag-aanbod van sportactiviteiten voor niet-leden georganiseerd.
  • We denken sportinclusief. Gezond leven vraagt een verbinding tussen gezondheid en andere beleidsterreinen. Sport in het onderwijs, de openbare ruimte zo inrichten dat het uitnodigt om te bewegen, etc.. We promoten actief de mogelijkheden die sport biedt voor het bereiken van doelen van andere beleidsvelden.

Onze inzet

Sterke verenigingen met een goed bestuur en een gezonde financiële positie zorgen voor continuïteit in het sportaanbod. Door het oppakken van andere maatschappelijke taken, zoals een aanbod voor de wijk (niet-leden) en de benoemde doelgroepen, groeien verenigingen naar brede verenigingen. Deze brede verenigingen vormen op deze wijze een belangrijk onderdeel van de sociale basisinfrastructuur in de wijken, sociale wijkteams kunnen bewoners verwijzen naar deze brede verenigingen. Wij ondersteunen en faciliteren verenigingen voor zover mogelijk bij deze extra inzet met de nieuwe subsidieregeling sport en bewegen en de inzet van buurtsportcoaches. We willen sportverenigingen binnen randvoorwaarden (meer) ruimte bieden om zelf ondernemend te zijn. Ook dit draagt bij aan de ontwikkeling van sterke, brede verenigingen.
Daar waar inwoners (nog) geen aansluiting vinden bij een sportvereniging wordt een passend sportaanbod ontwikkeld door buurtsportcoaches; mensen kunnen onder deskundige begeleiding 'nieuw' beweeggedrag ontwikkelen en voortzetten bij een sportvereniging. De buurtsportcoaches hoeven niet zelf al het sportaanbod te ontwikkelen, zij hebben als taak om andere partijen te activeren  tot het aanbieden van sportactiviteiten.

Een artist impression van de sporthal in het nieuwe sportcomplex Amerena, dat in 2018 klaar is.

Sportcomplex Amerena opent in 2018 haar deuren. In Amerena werken verschillende verenigingen, een fysiotherapiepraktijk en vrijwilligers samen en bieden zij een gevarieerd sportprogramma, mogelijkheden tot gezond bewegen en promoten zij een gezonde leefstijl. Amerena wordt een ‘bruisende’ ontmoetingsplek voor en door Amersfoorters. Bekijk het filmpje over het nieuwe sportcomplex.
Een sportkaart maakt het voor inwoners uit verschillende doelgroepen aantrekkelijk en gemakkelijk om te sporten en bewegen, niet alleen zwemmen, maar ook allerlei zaalsporten. Door slimme beheersafspraken en de inzet van vrijwilligers uit de wijk(en) is de horecagelegenheid gedurende de hele dag open. Daardoor kunnen zoveel mogelijk inwoners - ook zonder lidmaatschap van een sportvereniging - gebruik maken van de prachtige faciliteiten die het sportcomplex biedt. De sportmanager van Amerena organiseert samen met verenigingen en maatschappelijke partners in de stad een (ver)nieuw(end) aanbod voor uiteenlopende doelgroepen in de stad.
Hoewel het huidig sportbeleid zich richt op breedtesport, zal de komst van topsportaccommodatie Amerena een katalysator zijn voor de ontwikkeling van topsport in Amersfoort. In 2018 brengen wij in beeld welke kansen en belemmeringen er liggen op het gebied van topsport, zodat bij nieuwe beleidskeuzes een afgewogen keus kan worden gemaakt.
Het in 2017 uitgevoerde 'Vervolgonderzoek toekomstscenario's sportaccommodaties' krijgt in 2018 een vervolg met de implementatie van de aanbevelingen. Een speciaal daartoe opgerichte stuurgroep Verenigingsadvisering gaat onder voorzitterschap van ASF de implementatie begeleiden. We maken het sportverenigingen daarmee mogelijk om op een aantal sportparken in de stad activiteiten voor niet-leden te organiseren. Deze sterke en brede verenigingen helpen ons in de ambitie om zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en gezond te laten bewegen. Zo worden onze kwalitatief hoogwaardige accommodaties ook overdag optimaal gebruikt.
Onze sportaccommodaties moeten geschikt blijven voor toekomstig gebruik, dat na verwachting intensiever zal zijn. Bij de Kadernota 2018-2021 is voor 2018 en 2019 voor het faciliteren van sportbeoefening € 455.000, respectievelijk €385.000 extra beschikbaar gesteld. Hiermee investeren we in het up-to-date houden van onze sportaccommodaties en maken het daarmee mogelijk dat samenwerkende sportverenigingen méér en / of nieuwe vormen van sport kunnen aanbieden. Dit past bij de toenemende maatschappelijke rol van sport en draagt bij aan een gezonde leefstijl van onze inwoners. Het toekomstig gebruik van onze sportaccommodaties neemt hierdoor toe.
Sport en bedrijfsleven hebben elkaar veel te bieden daarom organiseren wij ontmoetingsmogelijkheden voor sportbesturen en Amersfoortse bedrijven om zo samenwerkingen tot stand te brengen.
DeSubsidieregeling sport en bewegen ondersteunt een groot aantal evenementen in de stad, die daardoor aantrekkelijk en levendig wordt. Véél Amersfoorters komen in beweging via sportevenementen, zoals de Marathon Amersfoort, Amersfoort Beach, Funruns en NK Wielrennen Jeugd. Nieuw is dat bewonersinitiatieven samen met sportverenigingen aanspraak kunnen maken op deze subsidieregeling, gedurende de 1ste editie waren er al 4 van dergelijke aanvragen.
Het sportief gebruik van de openbare ruimte neemt steeds meer toe. Samen met partners in de stad  faciliteren we dit bijvoorbeeld door het realiseren van meer beweegrondjes in de wijken.
We bereiken met allerlei projecten en activiteiten schoolgaande kinderen, mensen met beperkingen en senioren. Voor alle Amersfoorters is er een aanbod beschikbaar om te kunnen sporten en sportief bewegen.

Samenwerking

SRO is de verbonden partij die het accommodatie- en sportstimuleringsbeleid uitvoert voor de gemeente. De SRO is werkgever van de buurtsportcoaches.
ASF is de sportkoepel van de Amersfoortse sportverenigingen en vertegenwoordigt daarmee de belangen van de sportverenigingen. Dat maakt dat ASF een belangrijke gesprekspartner is voor de gemeente vanwege de rol van de sportverenigingen bij de uitvoering van de ambities van de gemeente.
Met deze sportpartners zijn nieuwe afspraken gemaakt en is een taakafbakening overeengekomen, met name gericht op verenigingsondersteuning, vastgelegd in een convenant.
Het sportinclusief werken resulteert in samenwerking met partijen zoals Jongeren op gezond gewicht (JOGG), via stichting Life Goals met partijen vanuit de geestelijke gezondheidszorg, Kenniscentrum Sport, marktpartijen die sport hoog in het vaandel hebben staan en last but not least onze sportverenigingen zelf.

De ambitie uit de sportnota 'sportinclusief denken' geven we vorm door vanuit sport samen op te trekken met andere beleidsterreinen zoals Verkeer, Gezondheid en Onderwijs. Gezamenlijke plannen dragen bij aan een gezonde en vitale stad.
De nieuwe omgevingswet grijpen wij aan voor het verder ontwikkelen van het sportieve gebruik van de openbare ruimte. Het vergroot de mogelijkheden tot (laagdrempelige) beoefening van sport en / of gezond bewegen in de directe leefomgeving van onze inwoners.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.