Ambitie

Amersfoort is een jonge stad. Kinderen en jongeren in Amersfoort moeten kunnen opgroeien in een prettige en veilige omgeving, waarbij ze maximaal tot hun recht komen en verleid worden hun talenten maximaal te ontplooien. Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan het voorkomen van problemen en versterkt de pedagogische basisinfrastructuur in de stad. Onderwijs en Jeugd zijn sterk met elkaar verweven.
Onze ambitie is dat alle jongeren in Amersfoort zich kunnen ontwikkelen en ontplooien tot betrokken en competente inwoners. Wij bieden kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar veiligheid door verantwoordelijkheid te geven en te nemen & waardering en betrokkenheid te stimuleren. Wij bieden ruimte aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar voor ontmoeten en ontspannen & uitproberen en ontdekken. Onze ambities en uitgangspunten hebben we verwoord in het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020.

Typerend voor het Amersfoortse onderwijs zijn doorlopende ontwikkelingslijnen van 0 tot 23. Amersfoort biedt een passende plek voor elk kind, een goede samenwerking met en tussen de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De jeugd wordt goed voorbereid op de arbeidsmarkt en verlaat zoveel mogelijk het onderwijs met een diploma. Samen met het bedrijfsleven wordt gezocht naar een zo goed mogelijke overgang van school naar werk. Bij kinderen en jongeren die extra ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben wordt – in samenspraak met opvoeders, school, onderwijsondersteuner en de brugfunctionaris van het wijkteam, gekeken naar mogelijkheden om adequate ondersteuning te bieden zo dicht mogelijk in de eigen buurt en school.
Professionals die werken met kinderen en jongeren, handelen vanuit een gezamenlijke pedagogische visie, waarin ruimte is voor eigen invulling op basis van een eigen identiteit. Er is sprake van gelijkwaardigheid en educatief partnerschap en het ontwikkelingsondersteunend gedrag van opvoeders is toegenomen. We gaan uit van het principe dat verschillen leerzaam zijn. De verbinding tussen school en buurt, schoolse en voor-, tussen- en naschoolse activiteiten, is vanzelfsprekend.

Wij kijken vanuit kansen naar een aantrekkelijk aanbod voor kinderen en jongeren, waarin talenten worden ontwikkeld, ruimte is voor diversiteit, leren en ontwikkelen, kennismaking met nieuwe dingen, andere generaties en slimme verbindingen in de buurt worden gelegd.

Indicatoren

Onderwijs

Onderwijsbeleid

% doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Onderwijs

Onderwijsbeleid

% voortijdig schoolverlaters

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
% doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie92%96%95%98%
% scholen onder toezicht van Onderwijsinspectie98%98%98%100%100%
% voortijdig schoolverlaters1,9%1,8%1,9%1,8%1,8%
Absoluut verzuim43
Relatief verzuim2524

Doelstellingen

Onze ambities en uitgangspunten hebben we verwoord in het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020. Samen met partners zijn een aantal maatschappelijke doelen geformuleerd die wij willen realiseren:

  1. De jeugd ervaart sociale en fysieke veiligheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid
  2. Er zijn op basis van gezamenlijke pedagogische uitgangspunten uitdagingen gerealiseerd die de ontwikkeling van de jeugd stimuleren, zij krijgen ondersteuning als zij problemen ervaren en worden bijgestuurd als dat nodig is
  3. Opvoeders voelen zich gesteund in hun ontwikkelingsondersteunend gedrag, zodat zij hun kind optimaal kunnen stimuleren en begeleiden in de leerloopbaan en daarbuiten
  4. Acceptatie van, waardering en respect voor diversiteit en verscheidenheid
  5. De jeugd maakt gebruik van een laagdrempelig aanbod waarbij talenten ontwikkeld en/of ontdekt kunnen worden
  6. Arbeidsmarktoriëntatie gericht op maatwerk en competenties van jeugd zodat zij weten wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt en wat de arbeidsmarkt hen te bieden heeft
  7. Arbeidsmarktoriëntatie gericht op maatwerk en competenties van jeugd zodat zij weten wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt en wat de arbeidsmarkt hen te bieden heeft
  8. De basisvaardigheden van de jeugd zijn toereikend om zich maatschappelijk te kunnen redden

De komende jaren staat onder meer het verbeteren van de doorgaande ontwikkelingslijnen centraal. Dit komt onder andere tot uiting in activiteiten rond voor- en vroegschoolse educatie (VVE), Amersfoortse Brede Combinaties (ABC's) en de overstap van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs in het kader van de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast wordt samen met afdeling Woon en Werkklimaat gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door middel van het Toekomstfonds Onderwijs - Arbeidsmarkt (zie ook programma economie, toekomstfonds & Werk & Inkomen) en we zetten samen in op cultuureducatie.

Onze inzet

In het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 worden de maatschappelijke doelen verder uitgewerkt. Hieronder wordt omschreven waar we in het jaar 2018 op concreet op inzetten, zodat we in 2020 de gestelde maatschappelijke doelen kunnen behalen.

In juni 2017 heeft het ministerie van OCW aangekondigd dat de middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voor 2018 met 11% verlaagd worden. In oktober stellen we een plan op waarin we aangeven hoe we deze verlaging vertalen naar de begroting en het programma.
Met onze VVE partners zorgen we ervoor dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand door extra stimulering in de kinderopvang een optimale start kunnen maken op de basisschool. In 2018 besteden we aandacht aan kwaliteit en verbreding van het VVE aanbod waarmee we zorgen voor een goede doorgaande ontwikkeling van onze jongste inwoners.
Samen met Stichting ABC kijken we naar de rol van ABC's in de toekomst. ABC's zijn een belangrijke partner binnen de sociale basisinfrastructuur en het pedagogisch netwerk. Door de veranderingen in de maatschappij zoals de decentralisatie van de jeugdzorg, de ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs en de veranderingen in de sociale basisinfrastructuur verandert ook de positie van de ABC’s in de wijken. Dit betekent dat we de komende tijd aandacht zullen besteden aan meer aansluiting en afstemming op Indebuurt033, de actualisatie van het kwaliteitsbeleid en de organisatievorm van de ABC's.

Door de toestroom van vluchtelingen in de regio vraagt de wijze waarop we het educatief aanbod voor deze groep verzorgen het komend jaar veel aandacht. Dat geldt zowel voor het onderwijs aan de kinderen van 6 tot 12 jaar die in de schakelklassen opgevangen worden als voor de 12 tot 18 jarigen die naar de taalcentra gaan. De groep nieuwkomers varieert sterk qua aard en omvang met als gevolg een constante beweging in vraag en aanbod. We streven naar een kwalitatief en passend aanbod voor de verschillende groepen dat we duurzaam vorm geven waarmee we voldoen aan de leerplichtwet: de kinderen zo snel mogelijk een passende plek in het onderwijs bieden.

We faciliteren en verbinden op het thema diversiteit door het inzetten van een stimuleringsbudget en een netwerkregisseur. De netwerkregisseur inventariseert vragen uit het werkveld, legt verbindingen tussen organisaties, organiseert themabijeenkomsten en brengt het stimuleringsbudget onder de aandacht.

Als RMC centrumgemeente hebben we ook een rol in het afstemmen met de regiogemeenten over het onderwijs aan nieuwkomers. Met de regio maken we afspraken over het voedingsgebied voor de Taalcentra of ISK’s en stimuleren we de samenwerking tussen de besturen. De kinderen van 4 en 5 jaar gaan naar het reguliere onderwijs. Uit ervaring blijkt dat deze kinderen heel snel de Nederlandse taal leren in het reguliere onderwijs. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar gaan naar de Schakelklassen op de Wereldwijzer. De 12 tot 18 jarigen gaan naar een van de beide Taalcentra in Amersfoort. Alle nieuwkomers stromen na een tot anderhalf jaar door naar het regulier onderwijs. Voor de nieuwkomers van 18 jaar en ouder zoekt het werkveld een passende plek in het beroepsonderwijs of op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen het reguliere onderwijs vanuit diverse onderwijsmiddelen en programma’s in het bieden van ondersteuning bij de opvang van deze groep die vaak nog een inhaalslag te maken heeft. Zo dragen we bij aan een goede doorstroom en kansrijke uitstroom naar de arbeidsmarkt.
Er is meer te doen
Hierboven hebben we de werkzaamheden beschreven die gerelateerd zijn aan het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs, maar er is meer te doen. Denk hierbij aan het uitvoeren van de leerplichtwet en de rol van leerplicht ten opzichte van de wijkteams en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie RMC. Binnen de gemeente Amersfoort wordt intensief samengewerkt tussen leerplicht, RMC en Jongerenloket, zodat jongeren zo goed mogelijk begeleid worden naar school of werk. Binnen de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) is de rol van Amersfoort als RMC centrumgemeente steeds groter aan het worden. Er is steeds meer aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie, met name de jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Het vormgeven van een goede overstap van school naar werk wordt in samenwerking met het onderwijs vormgegeven.

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, zodat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. We zetten er op in dat elk kind in beeld is en geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Om die ambitie te realiseren wordt sinds 2015 door samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten gewerkt aan het vroegtijdig in beeld hebben van thuiszitters door middel van een sluitende registratie.
In 2018 is er voor volwasseneneducatie geen sprake meer van een verplichte besteding van middelen bij de roc's (regionale onderwijscentra). In afwachting van nadere besluitvorming door een nieuw kabinet over de nieuwe wetgeving rondom volwasseneneducatie, wordt inhoudelijk meer afstemming en verdieping gezocht met andere beleidsterreinen, zoals Werk & Inkomen, inburgering, voortijdig schoolverlaten en onderwijs aan nieuwkomers.

Samenwerking

Bij het opstellen en uitvoeren van beleid werken wij intensief samen met onderwijs en jeugdpartners. Het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 gaat dan ook zowel over het jeugdbeleid als het onderwijsbeleid. In een Adviesgroep met een brede vertegenwoordiging uit het veld koppelen wij in een jaarlijkse cyclus concrete doelen en resultaten aan de maatschappelijke doelen in het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs. We verlenen subsidies aan de partners in de stad voor activiteiten en projecten die hieraan bijdragen. Aan het eind van elk uitvoeringsjaar evalueren we het proces van samenwerken en de resultaten en stellen we een nieuw plan op voor het komend jaar. De gemeente faciliteert daarbij en de partners in de stad zetten de expertise in de praktijk in.
Een aantal onderwerpen vraagt om een regionale aanpak, zoals voortijdig schoolverlaten, aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, passend onderwijs, volwasseneneducatie en het onderwijs aan vluchtelingen. Deze worden samen met de partners en de regiogemeenten opgepakt en uitgevoerd.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.