Ambitie

We ontwikkelen Amersfoort samen, we benutten waar mogelijk de kracht van de stad. Met de inzet van ons grondbeleid streven we ernaar om bijzondere projecten en gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken. We handelen vanuit situationeel grondbeleid en passen maatwerk toe, iedere opgave is immers uniek. Wij zetten hoofdzakelijk in op faciliterend en regisserend grondbeleid. Als onze ambities echter niet door andere partijen worden waargemaakt en wij de risico's aanvaardbaar vinden, passen we ook actief grondbeleid toe. We verwerven in dat geval vastgoed om de gewenste ontwikkelingen op gang te brengen. We gaan nader onderzoeken hoe actief grondbeleid ingezet kan worden ten behoeve van de grote sociale woningbouwopgave.

Indicatoren

Doelstellingen

We ondersteunen ontwikkelingen met grondbeleid op maat.
Bij gebiedsontwikkeling zoeken wij naar de (maatschappelijke) waardecreatie: naar meer en andere ontwikkelingsvormen voor gebieden, die - vroeg of laat - rendement opbrengen.

We hebben een goed beeld van de ontwikkelingen die van invloed zijn op onze grondexploitaties, beheersen de risico’s en stappen in projecten op het moment dat er ontwikkelingskansen zijn.

Onze inzet

Onze opgave op het gebied van woningbouw is groot. Samen met corporaties en marktpartijen wordt de (sociale) woningbouwopgave gerealiseerd. Per ontwikkeling zal bepaald worden welke rol het gemeentelijke grondbeleid hierin kan bijdragen en wat de financiële consequenties hiervan zijn. Daar waar mogelijkheden zijn voor sociale woningbouw zijn deze verwerkt in de lopende grondexploitaties (bijvoorbeeld de grondexploitatie Sportfondsenbad). Als gevolg van het toevoegen van sociale woningbouw zal het saldo voor nieuwe grondexploitaties en het te verkopen vastgoed mogelijk lager uitkomen.
Vanuit de maatwerkgedachte streven we naar samenwerkings- en exploitatiemodellen die passen bij de beoogde ontwikkelingen. Flexibiliteit is nodig om te kunnen inspelen op veranderingen in vraag en aanbod vanuit de markt.

We experimenteren met aanbestedingen en financieringen waarbij maatschappelijke invulling en (maatschappelijke) waardecreatie centraal staan. De financiering van gebiedsontwikkeling is meer dan alleen grond- en vastgoedexploitatie. Bij ontwikkeling ontstaan er meer financiële stromen die waarde creëren. Het meten van deze waardestromen is echter lastig, aangezien maatschappelijke factoren moeilijk kwantitatief te maken zijn. Diverse landelijke initiatieven daartoe zijn gestrand in de zoektocht naar eenduidige definities en indicatoren.  Het bepalen van maatschappelijk rendement van vastgoed en gebiedsontwikkelingen is daarmee maatwerk geworden dat van geval tot geval zal worden beoordeeld.
Wij gaan starten met programmamanagement voor de werklocaties. Als gevolg hiervan zal integraler kunnen worden gewerkt en is sprake van een betere coördinatie op de inzet van de gemeente. Dit heeft naar verwachting een gunstig effect op het uitgifteniveau.
We beperken de risico’s van de lopende grondexploitaties. Dat doen we door in te spelen op de actuele ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, door te zoeken naar nieuwe samenwerkings- en ontwikkelingsvormen, door voortdurende monitoring en goed risicomanagement. Indien een reëel tekort dreigt, nemen wij direct dit verlies. Met ingang van 1 januari 2016 is voor de grondexploitaties de wet- en regelgeving veranderd. Gevolg hiervan is dat er in de grondexploitaties maar zeer beperkt onvoorzien mag worden opgenomen. De financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen kunnen minder goed opgevangen worden. In die gevallen zal eerder een beroep gedaan worden op de reserves. Wij hebben te maken met de vennootschapsbelastingplicht en met aangescherpte regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Tot op heden geven de berekeningen aan dat de grondexploitaties niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn. Echter, omdat deze regelgeving nieuw en complex is geven wij de waarschuwing af dat mocht de belastingdienst toch aanleiding zien de grondexploitaties aan te merken als VPB-plichtig, er sprake is van een totaal risico van ca. € 1,5 miljoen.
Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties (jaarrekening) zullen wij de consequenties van deze wijzigingen in beeld brengen en financieel vertalen. Zie voor nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid.
In de paragrafen Grondbeleid en Risico's enweerstandsvermogen wordt een toelichting gegeven over de stand van zaken van de grondexploitaties en het grondbeleid.

Samenwerking

Voor de gebiedsontwikkeling Vathorst werken wij samen met andere partijen in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en de VOF Podium. Hierover is meer informatie te vinden in de paragraaf Verbondenpartijen. Bij diverse lopende ontwikkelingen wordt nauw samengewerkt met ondernemers en inwoners.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links