Inleiding

Kinderen en jongeren in Amersfoort moeten kunnen opgroeien in een prettige omgeving, waarbij ze maximaal tot hun recht komen en verleid worden hun talenten maximaal te ontplooien. Om dit te bereiken voeren wij een onderwijsbeleid (verwoord in het Uitvoeringsprogramma Onderwijs en Jeugd 2017-2020) dat hier maximaal aan bijdraagt. We zetten in op (onderwijs)huisvesting die kwalitatief onderwijs en de brede functie van de school ondersteunt.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 20.766,4

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten 05 ONDERWIJS
Totaal lasten-19.268-20.744-20.766-21.164-21.763-22.236
Totaal baten6.9695.6685.6695.6695.6695.669
Totaal saldo-12.299-15.075-15.098-15.496-16.094-16.567
Toevoeging aan reserve-487-31-31-31-31-31
Onttrekking aan reserve65606121212
Saldo programma incl. reserves-12.130-15.106-15.123-15.515-16.113-16.586

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.05.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Tabel: PF.05.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Herverdeling onderwijsaanbod ten gevolge van 'Passend Onderwijs
Invoering "Passend onderwijs' kan leiden tot hogere kosten, bijvoorbeeld als gevolg van:
- regionale verschuivingen binnen het Speciaal Onderwijs en tussen zorg en onderwijs;
- meer schoolvervoersbewegingen en onvoldoende aanbod i.r.t. Jeugdbeleid;
- aanpassing schoolgebouwen voor leerlingen met een beperking.

Overleg met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gekoppeld aan een gezamenlijke ontwikkelagenda, om de risico's te beheersen. Intensieve monitoring en regionale samenwerking.

0,3

Houwing

Door de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Kwaliteit (V)SO verandert de vormgeving van het onderwijs en wijzigt de instroom van leerlingen.
De behoefte aan onderwijs-zorg arrangementen neemt toe.
Dit kan consequenties hebben voor het benodigd aantal m2 voor de (V)SO-scholen.

Op grond van wettelijke grondslagen, Wet passend onderwijs en de Jeugdwet is er een verplichting om binnen het regionale overleg Passend Onderwijs met elkaar af te stemmen. In dit overleg hebben we een gezamenlijke agenda opgesteld waarin ook de aanpalende onderwerpen zoals leerlingenstromen, thuiszitters en huisvesting zijn opgenomen.

0,1

Houwing

Capaciteit en vraag naar onderwijshuisvesting zijn per voedingsgebied niet goed op elkaar afgestemd; daarnaast kunnen fricties ontstaan a.g.v. keuzevrijheid ouders/verzorgers.

Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting is opgesteld in 2015. Hierbij is rekening gehouden met prognoses van leerlingaantallen per voedingsgebied. Overleg met schoolbesturen over doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting.

0,1

Houwing