Inleiding

Amersfoort is een aantrekkelijke en vitale stad.  In onze ruimtelijke ontwikkeling zoeken we een duurzame balans tussen een aantrekkelijk leefklimaat, economische dynamiek en een goede bereikbaarheid. De inrichting van de publieke ruimte zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Onze grondexploitaties ondersteunen de gewenste ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. We benutten het gemeentelijk vastgoed optimaal voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties, gebiedsontwikkeling en het bewaren van culturele waarden.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 46.065,8

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten 07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Totaal lasten-69.619-39.061-46.066-48.773-37.458-27.685
Totaal baten64.98530.97734.72137.27727.07717.767
Totaal saldo-4.633-8.084-11.344-11.496-10.381-9.919
Toevoeging aan reserve-1.93300000
Onttrekking aan reserve545500000
Saldo programma incl. reserves-6.021-8.034-11.344-11.496-10.381-9.919

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.07.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Tabel: PF.07.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Als gevolg van BBV wijzigingen is een deel van de benodigde weerstandscapaciteit niet langer meer opgenomen binnen de grondexploitaties.

Voor dit risico is er een gecompartimenteerd deel binnen de saldireserve aanwezig.

6,7

Buijtelaar

Divere risico's binnen de grondexploitaties (zie projecten rapportage 2017-02).

Diverse maatregelen. Zie ook projecten rapportage 2017-02.

6,0

Buijtelaar

Risico strategisch vastgoed:
Bij initiële projecten worden strategische objecten verworven. Een risico is dat de hiermee gemoeide kosten niet volledig worden terugverdiend via de grondexploitatie dan wel de verkoop van het vastgoed.
Daarnaast is er het risico dat het niet verkochte vastgoed in de exploitatie structureel een tekort laat zien. In de huidige MJB is voor de exploitatie tot 2018 een aflopend budget beschikbaar.

In beginsel wordt ingezet op een zo spoedig mogelijke verkoop van het vastgoed, of een zo spoedig mogelijke start van de grondexploitatie waarbinnen het vastgoed wordt opgenomen. Wij rapporteren jaarlijks bij de herzieningen en de jaarekening over de stand van zaken van het te verkopen vastgoed. Eventuele of onvermijdbare risico's zullen wij op dat moment benoemen.

0,2