Ambitie

We beogen een duurzame veiligheid voor iedereen in de thuissituatie. Waar de veiligheid van mensen in hun thuissituatie in het geding is, staat naast het bieden van zorg en ondersteuning de veiligheid voorop. Bij huiselijk geweld en kindermishandeling gaat het om geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daar waar mensen niet meer in staat zijn om zich te handhaven, kunnen zij zichzelf of hun omgeving in gevaar brengen.
In de sociale basisinfrastructuur en met ambulante ondersteuning zetten we in op preventie, signalering en het bieden van ondersteuning op vrijwillige basis. Waar de veiligheid in het geding is, zetten we in combinatie met ondersteuning zo nodig drang- en dwangmaatregelen in om duurzame veiligheid te bewerkstelligen.
Waar ambulante ondersteuning niet volstaat bieden we ondersteuning met (noodzakelijk) verblijf aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Dit om hen te ondersteunen en om ernstiger problemen en escalatie voor henzelf en de omgeving te voorkomen.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Aantal meldingen Veilig Thuis op alle huishoudens
Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming0,9%0,9%0,9%
Aandeel jongeren met Jeugdreclassering0,5%0,5%0,5%
Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van opvang (incl. beschermd wonen en spoedopvang)0,4%0,4%0,4%

Doelstellingen

Er is een sluitend vangnet van passende zorg en ondersteuning. Mensen met een ondersteuningsbehoefte maken gebruik van en zoeken verbinding met de aanwezige, toegankelijke en laagdrempelige hulp en basisvoorzieningen in de buurt. Inwoners die, ondanks een eigen netwerk en zorg in de nabije omgeving, zich niet zelfstandig kunnen handhaven, maken gebruik van een sluitend vangnet van professionele zorg en ondersteuning. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.
Ondersteuning is gericht op de ontwikkeling en toename van de zelfredzaamheid en participatie. Wie bieden passende en zo nodig langdurige ondersteuning, met de ambitie van doorstroom en uitstroom zodra dit mogelijk en verantwoord is.
Mensen wonen niet langer in een verblijfsvoorziening dan nodig is vanwege kwetsbaarheid, onbeheersbaar risico op het gebied van verwaarlozing en overlast en/of gevaar voor zichzelf of anderen. We bieden ondersteuning zoveel mogelijk thuis.

We ondersteunen het goed samengaan in wijken van inwoners met en zonder ondersteuningsbehoefte.

Het vormgeven van de inclusieve samenleving, waar inwoners met en zonder ondersteuningsvraag samen leven, betekent een verandering voor alle inwoners. Het is belangrijk te zorgen voor draagvlak in de wijk.

Bij huishoudens waar sprake is van een combinatie van zorg met dwang- en drangmaatregelen, werken we (ook) vanuit het principe 'één huishouden, één plan'.
We bestrijden huiselijk geweld en kindermishandeling daadkrachtig en treden op als de veiligheid van het kind in het geding is. We zetten samen met onze partners (politie, hulpverlening, betrokkenen en hun omgeving) in op het voorkomen, eerder signaleren, stoppen en voorkomen van herhaling en intergenerationele overdracht van huiselijk geweld en kindermishandeling. We nemen maatregelen als de veiligheid van het kind niet langer is gewaarborgd.

Onze inzet

Opvang en bescherming

We voeren het in 2017 ter besluitvorming voorgelegde regionale beleidskader 'Opvang en bescherming uit'. We zetten met de gemeenten in onze regio in op het verder bouwen aan een ondersteuningscontinuüm voor de inwoners van preventie, (vroeg)signalering, melden en toeleiden, passende ondersteuning, veiligheid, wonen en nazorg.
Passende ondersteuning betreft zowel opvang, ondersteuning met noodzakelijk verblijf, ambulante ondersteuning als dagactiviteiten. In het beleidskader staan de doelen op de verschillende onderdelen nader toegelicht.
Richtinggevende keuzes hierin zijn:

1. De ondersteuningsvraag van de inwoners staat centraal
2. De eigen kracht van de inwoner en zijn omgeving is het vertrekpunt van de oplossing
3. Groei van zelfredzaamheid en participatie is het doel
4. Niemand tussen wal en schip (WLZ, Wmo en Zvw)
5. Partijen werken vraag- en resultaatgericht

6. We doen lokaal wat kan en regionaal waar meerwaarde ontstaat.
Specifiek voor de druk op de opvang zoeken we de oplossingen ook in de keten van preventie, vroegsignalering, aanmelding, toeleiden, interventie of opvang en nazorg. We scherpen samenwerkingsafspraken rond signaleren en preventie aan. We maken afspraken met aanbieders om mensen sneller op een voor hen geschikte plek te krijgen en we zetten in op meer diversiteit in soorten opvang en doorstroom uit de opvang.  
We werken met een regiegroep met partners aan het realiseren van de bouwstenen voor een sluitende ondersteuning van mensen met verward gedrag. Landelijk is afgesproken dat dit per 1 oktober 2018 is gerealiseerd. Naast het bieden van zorg en ondersteuning - waarvoor het beleidskader Opvang en Bescherming het kader biedt - gaat het om goede samenwerking met de GGZ, de veiligheidsketen, het organiseren van vervoer in acute situaties waar de politie geen rol heeft en het organiseren van een centrale plek waar mensen zorg of signalen kwijt kunnen.
We werken inhoudelijke en financiële samenwerkingsafspraken met onze regiogemeenten op dit onderwerp nader uit, in voorbereiding op de aangekondigde doordecentralisatie van opvang en beschermd wonen naar alle gemeenten per 2020.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

We voeren de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling uit. Daarin staat hoe we ons gezamenlijk inzetten voor het voorkomen, signaleren en opvolgen van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. En hoe we daarbij samenwerken met de veiligheidsketen. We blijven inzetten op preventie en verdere inbedding van het werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De regelgeving voor de Meldcode is recent landelijk aangescherpt. We spreken met de zes samenwerkende Utrechtse regio's af op welke andere speerpunten we de komende jaren inzetten.

Veilig Thuis functioneert als Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Inmiddels is hier ook het meldpunt binnenlandse mensenhandel ondergebracht. Veilig Thuis ondersteunt samen met de SAVE-teams de lokale wijkteams en vormt een belangrijke schakel met politie, justitie, reclassering en het veiligheidshuis. De samenwerking en kennisontwikkeling wordt blijvend onderhouden.

Samenwerking

Bij de algemene inleiding van het programma Sociaal Domein staat onze visie op samenwerking met de stad en betrokken partijen.
Wij werken op dit onderwerp onder andere samen met :
Vertegenwoordigers vanuit cliënten en naasten-perspectief, Indebuurt033, Stichting Wijkteams Amersfoort, aanbieders van ambulante hulp, aanbieders van bemoeizorg, beschermd wonen en opvang, GGZ instellingen, Stadsring 51, woningcorporaties, GGD regio Utrecht. Daarnaast is goede samenwerking met de veiligheidsketen van belang.
Specifiek voor de aanpak van huiselijk geweld zijn naast bovenstaande partijen ook Samen Veilig Midden Nederland (uitvoerder van Veilig Thuis en de SAVE-teams) en Kwintes voor de vrouwenopvang samenwerkingspartners. Mannenopvang wordt voor onze regio uitgevoerd door Moviera in Utrecht.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links