Ambitie

De juridische en financiële dienstverlening is gericht op het efficiënt en effectief laten functioneren van de gemeentelijke organisatie door advies aan de afdelingen, de directie, het College en de Raad. We adviseren over financiële en juridische aangelegenheden die spelen binnen de gemeente, juridische kwaliteitszorg, het opstellen van de P&C-producten, het verzorgen van de administratie en behandelen van bezwaar en beroepszaken.

Indicatoren

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling voor het jaar 2018 is het uitvoeren en naleven van de juiste financiële en juridische checks & balances.

Onze inzet

In 2018 zijn de belangrijkste opgaven(*1):

  • Het verder implementeren van de Lias-software zodat ook de Jaarrekening 2017, Kadernota 2019-2021, Meerjarenbegroting 2019-2021 en de Zomerrapportage 2018 daarmee gemaakt kunnen worden;
  • Actualisering van bezwaar- en beroepsprocedures conform te ontwikkelen kwaliteitsindicatoren;
  • Integrale geschilbeslechting in het sociaal domein;
  • Juridische kwaliteitszorg;
  • (Europese) aanbestedingen.

Toelichting
In 2017 heeft een Europese aanbestedingsprocedure plaats gevonden omdat we op zoek waren naar nieuwe software om onze Planning & Controlproducten mee op te stellen. De software van Lias is als winnaar uit de bus gekomen en daarmee is de onderliggende meerjarenbegroting opgesteld. Wij willen deze software in 2018 verder invoeren om ook de andere Planning & controlproducten daarmee vorm te geven.

Amersfoort is een middelgrote stad met een aantal stedelijke problematieken. Verder judiceert de samenleving steeds meer. Dit komt in Amersfoort, met een goed opgeleide bevolking, tot uiting in een toename van juridische procedures – zowel in aantal als complexiteit. Daarbij worden bezwaren steeds vaker door meerdere personen ingediend (clusterzaken) en gaat een inhoudelijk bezwaar gepaard met Wob- en Wbp-procedures. Hierdoor ontstaan ingewikkelde zaken waarin meerdere procedures parallel lopen en invloed op elkaar hebben(*2). Verder spelen in het sociaal domein zaken met kwetsbare burgers waarin meerdere wettelijke domeinen samen komen (zie hierna: integrale geschilbeslechting). Het is goed dat onze burgers gebruik maken van hun rechten. Het stelt onze organisatie wel voor uitdagingen die met de huidige capaciteit niet allemaal (effectief/daadkrachtig/optimaal) opgepakt kunnen worden.
Deze uitdagingen vormen mede een impuls voor het herijken van onze werkwijzen rond bezwaar en beroep, om daarmee ook een zichtbare bijdrage te leveren aan de gemeentelijke organisatie (lerend effect) en een betrouwbare overheid. Dit combineren we met de invoering van nieuwe werkwijzen als gevolg van het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voorgaande leidt tot een behoefte aan extra capaciteit, die deels tijdelijk (twee a drie jaar) zal zijn. Een inventarisatie van de capaciteitsbehoefte loopt.
Bij bezwaar- en beroepsprocedures kan een spanning bestaan tussen de verschillende hoedanigheden van de overheid. Deze is bijvoorbeeld voelbaar binnen het sociaal domein. Waar enerzijds samen met een burger met een hulpvraag wordt gekeken hoe in zijn specifieke geval tot de beste oplossing kan worden gekomen, bestaat anderzijds een systeem van rechtsbescherming waar ‘het besluit’ centraal staat. Waar er geen ‘besluit’ volgt, zou een burger geen rechtsbescherming hebben. Tegen deze achtergrond en tegen de achtergrond van ingewikkelde privacyvraagstukken, implementeert ons college integrale geschilbeslechting in het sociaal domein. De aandacht voor de nieuwe werkwijzen kunnen (tijdelijk) leiden tot een groter aantal klachten en bezwaren. Deze zullen echter bijdragen aan de realisatie van onze kernwaarden.
Tot slot ligt er in 2018 een flinke opgave bij de ondersteuning van inkoop en aanbestedingen. Zo vindt vanaf de tweede helft van 2017 met doorloop naar (de eerste helft van) 2018 de aanbesteding van de renovatie van het stadhuis plaats.  Verder is het aantal aanbestedingen gegroeid mede door de decentralisaties binnen het sociaal domein. Hierbij speelt onder meer de vraag of verschillende overheidsgelden kwalificeren als subsidie of inkoop (en de gevolgen daarvan voor de organisatie).

 *1 Een mogelijk project is de implementatie van de Wet Open Overheid, thans in behandeling bij de Eerste Kamer. In het derde kwartaal 2017 wordt meer bekend over de voortzetting van de behandeling. De impact van deze wet voor de gemeentelijke administratie is zeer groot. Indien de wet in 2018 van kracht wordt, stellen we een apart plan van aanpak op.
*2 Dit heeft ook aandacht op landelijk niveau. Zie advies d.d. 30 mei 2017, Prof. Mr. M. Scheltema, Regeringscommissaris voor de algemene regels van Bestuursrecht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samenwerking

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.