Ambitie

Amersfoort bestaat uit een verscheidenheid aan straten, buurten en wijken waarin het voor iedereen prettig, gezond en veilig leven is, nu en in de toekomst. De woonomgeving en de voorzieningen sluiten aan bij de diversiteit aan wensen, behoeften en initiatieven van de bewoners en ondernemers.

Vanuit de verbinding met een goede sociale basisinfrastructuur stimuleren we dat onze inwoners een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Zo kunnen buurtbewoners elkaar ondersteunen indien gewenst en elkaar aanspreken indien nodig. De verantwoordelijkheid voor de straat, buurt, wijk en de leefbaarheid delen wij met inwoners, instellingen en bedrijven. Want grotere zeggenschap over de eigen leefomgeving leidt tot meer waardering voor de buurt. We versterken daarom het gebiedsgericht samenwerken met inwoners, instellingen en bedrijven op het gebied van veiligheid, de fysieke en sociale woonomgeving.

Indicatoren

Wijken en wonen

Wijken

Rapportcijfer buurt/woonomgeving

Wijken en wonen

Wijken

Schaalscore sociale cohesie (0-10)

Wijken en wonen

Wijken

% betrokkenheid bij buurt

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Rapportcijfer buurt/woonomgeving7,37,47,37,47,4
Schaalscore sociale cohesie (0-10)6,36,46,46,46,4
% betrokkenheid bij buurt32%34%35%35%35%

Doelstellingen

We versterken de samenwerking met inwoners, instellingen en ondernemers en geven hun meer verantwoordelijkheid en zeggenschap bij de vraagstukken die voor hen belangrijk zijn.
We verbinden ons beleid en onze doelen met de wensen en behoeften van bewoners, instellingen en ondernemers en laten ons waar mogelijk door hun initiatieven leiden. Waar dit kan brengen we initiatieven bij elkaar.
Op basis van de wensen behoeften en initiatieven van bewoners en ondernemers bepalen we de inzet van de gemeente in straat, buurt en/of wijk.


Bewoners Liendert aan de slag met het plan van aanpak voor hun wijk.

Onze inzet

Samen met bewoners, instellingen en ondernemers gaan we aan de slag met de plannen van aanpak die in de drie pilotwijken in 2017 zijn gemaakt. Op basis van de ervaringen in de pilots kijken we of we het gebiedsgericht werken ook in de andere gebieden versterken.
Om te weten wat er speelt en leeft zijn we aanwezig in het gebied en spreken we met inwoners ondernemers en partners. We werken vanuit een gezamenlijke analyse van informatie, kennis en beleving aan de prioriteiten in het gebied.De gebiedsmanagers hebben hierin een belangrijke verbindende rol. Zij voeren regie op samenwerkingsprocessen met in- en externe partijen. Zij regisseren de samenhang tussen de sociale, fysieke en (sociale-) veiligheidsaspecten in buurt of wijk en agenderen belangrijke vragen en onderwerpen uit het gebied.

Bij het opstellen en uitvoeren van stedelijk beleid kijken we naar de behoeften en mogelijkheden voor maatwerk per wijk. Dat vraagt inzet en integraal samenwerken met de verschillende domeinen.

Om bewoners te stimuleren zelf actief te zijn in eigen buurt of wijk, stellen we jaarlijks een buurtbudget ter beschikking voor iedere wijk. Daarnaast kunnen bewoners en organisaties financiële ondersteuning krijgen bij sociale projecten en activiteiten vanuit de regeling Projecten#Indebuurt. Aansluitend bij de gedachte over diversiteit en maatwerk per wijk beoordelen we wat passend is.


Gebiedsgericht samenwerken aan sociale-, fysieke- en veiligheidsopgaven

Samenwerking

We werken samen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in straat, buurt en wijk met bewoners(groepen), ondernemers, onderwijsinstellingen, Indebuurt033, politie, woningcorporaties, (sport)verenigingen, kerken en moskeeën.

Om goed te kunnen inspelen op kansen en bedreigingen voeren we regie op het gebiedsgericht samenwerken aan sociale, fysieke en veiligheidsopgaven. We organiseren in- en externe netwerken. Daarnaast zijn we aanwezig bij netwerkbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten die door wijkpartners worden georganiseerd.

Maatregelen

  • Het gefaseerd afschaffen van het investeringsbudget (programmakosten) Wijken (in totaal met ingang van 2018 € 106.000). Bij de kadernota 2018 - 2021 is besloten om deze maatregel gedeeltelijk (€ 50.000) te repareren.
  • De gemeente heft het restant van de reservering voor Amersfoort vernieuwt op. Uiterlijk in 2020 heft de gemeente het restant van de reservering voor Amersfoort vernieuwt op.

Gerelateerde links