Ambitie

Een bereikbare en verkeersveilige stad binnen het regionale verkeers- en vervoersnetwerk van Midden Nederland, waarbij leefbaarheid en duurzaamheid een integraal onderdeel zijn van de afwegingen die we maken. We streven naar een optimale balans in de verschillende vervoerswijzen voor voetganger, fietser, automobilist en OV-gebruiker. De afzonderlijke verkeer- en vervoersystemen worden optimaal ingericht en benut. Keuzevrijheid van de vervoerswijze staat hierbij voorop, maar door te verleiden proberen we deze keuze wel te beïnvloeden.

Indicatoren

RAPPORT INDICATOREN

9.1.a

OV-verplaatsingen Amersfoorters

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5,7

5,9

6,1

6,5

5,9

6,1

6,1

Bron:

OVIN /MON

Toelichting:

Het mobiliteitsonderzoek Nederland vindt jaarlijks plaats. Vanwege kleine steekproefaantallen voor Amersfoort zijn steeds jaargemiddelden genomen over twee jaar. Het cijfer voor 2015 is het gemiddelde van 2014 en 2015 etc. Het betreft verplaatsingen van trein en bus. Het cijfer over 2016 verschijnt in het najaar van 2017.
We streven voor de komende jaren  naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren.
Cijfers van 2016 komen in het najaar van 2017 beschikbaar.

9.1.b

(Brom)fietsverplaatsingen Amersfoorters

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

32,5

32,3

32,2

31,1

31,3

32

32,2

Bron:

OVIN / MON

Toelichting:

Het mobiliteitsonderzoek Nederland vindt jaarlijks plaats. Vanwege kleine steekproefaantallen voor Amersfoort zijn steeds jaargemiddelden genomen over twee jaar. Het cijfer voor 2015 is het gemiddelde van 2014 en 2015 etc.
We streven voor de komende jaren  naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren.

9.1.c

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6,6

6,7

6,5

6,7

6,7

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. De afname van 6,7 naar 6,5 is statistisch significant.
We streven voor de komende jaren  naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

9.1.d

% inwoners dat (zeer) tevreden of neutraal is over parkeergelegenheid in de buurt

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

76

79

79

79

79

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Betreft het aandeel '(zeer) tevreden' of 'neutraal' is op het totaal van de antwoorden, exclusief 'weet niet/ n.v.t.'.
We streven voor de komende jaren  naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren.

9.1.e

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7

10

8

Bron:

VeiligheidNL

Toelichting:

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

9.1.f

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9

9

13

Bron:

VeiligheidNL

Toelichting:

Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

RAPPORT TOELICHTING INDICATOREN

Indicator

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OV-verplaatsingen Amersfoorters

5,7

5,9

6,1

6,5

5,9

6,1

6,1

(Brom)fietsverplaatsingen Amersfoorters

32,5

32,3

32,2

31,1

31,3

32

32,2

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

6,6

6,7

6,5

6,7

6,7

% inwoners dat (zeer) tevreden of neutraal is over parkeergelegenheid in de buurt

76

79

79

79

79

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

7

10

8

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

9

9

13

Doelstellingen

We werken gebiedsgericht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de binnenstad, oudere en nieuwe stadsdelen, bedrijventerreinen en recreatiegebieden. Verkeerskundige vraagstukken op Isselt vragen immers een andere aanpak dan bijvoorbeeld de binnenstad of een wijk als Zielhorst.
We werken verder aan verbeterde bereikbaarheid van Amersfoort. Het wegennet van Amersfoort maakt deel uit van een regionaal wegennet, waarbij ook de rijkswegen en provinciale wegen een belangrijke rol spelen. Samenwerking met onze regionale partners binnen VERDER en bij de projecten van Goedopweg (Beter Benutten) is daarom van groot belang. Waar mogelijk verbeteren we de doorstroming op het gemeentelijke- en regionale wegennet voor de fietser, het openbaar vervoer en de auto. Verkeer wordt geleid over logische routes, passend bij de aard van verplaatsing. Sluipverkeer wordt hiermee voorkomen, waardoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. Open Parkeerdata vanuit het ParkeerRouteInformatieSysteem (PRIS) is beschikbaar. Op die manier worden bezoekers snel naar de plaats van bestemming geleid, zonder naar een parkeerplaats te zoeken - via apps die al deels beschikbaar zijn en nog verder door de markt worden ontwikkeld. De toekomstige mobiliteitsgroei beheersen we door het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer, en bijvoorbeeld door het regionale programma Goedopweg.
We waarborgen verkeersveiligheid want ieder ongeval is er één te veel. Naast het vergroten van de objectieve verkeersveiligheid (minder ongevallen) streven wij naar het vergroten van het gevoel van verkeersveiligheid. De meer kwetsbare groepen verkeersdeelnemers - fietsers en kinderen - hebben hierbij onze extra aandacht.
We verbeteren leefbaarheid. Sluipverkeer en parkeeroverlast gaan ten koste van de leefbaarheid. Om de leefbaarheid te vergroten zetten wij ons in om sluipverkeer (en daarmee samenhangend minder veiligheid op straat, geluidsoverlast) en parkeeroverlast te voorkomen.

Duurzaamheid in mobiliteit. Keuzevrijheid voor het vervoermiddel is bij ons het uitgangspunt, maar we stimuleren en verleiden wel tot bewuste keuzes hierin. Door het bieden van alternatieven en door het versterken van de keten fiets/bus/trein bieden we de gelegenheid voor het maken van bewuste vervoerskeuzes. In het Fietsplan ‘Amersfoort Fietst’ staan vijf strategieën (Bike Five) om de fiets de rol te geven van aantrekkelijk en veilig alternatief vervoermiddel. Zowel binnen de stad als voor de middellange afstanden. We faciliteren en stimuleren innovatieve ontwikkelingen en duurzame initiatieven zoals elektrisch vervoer en autodelen. Bij de verdere ontwikkeling van de stad spelen de bereikbaarheid en nabijheid van openbaar vervoer een belangrijke rol.

Onze inzet

Bereikbaarheid
De autobereikbaarheid borgen we door het autoverkeer over de meest logische doorgaanderoutes te geleiden met toepassing van dynamisch verkeersmanagement. Daar waar mogelijk passen we groene golven toe.
We voeren de lopende projecten uit om het verkeersnet te vervolmaken, zoals de Westelijke ontsluiting. Ook de in VERDER opgenomen projecten voeren we uit (naast autobereikbaarheid ook voor fiets en openbaar vervoer). Voor de bereikbaarheid van het centrum krijgt bestemmingsverkeer prioriteit boven doorgaand verkeer, dat een goed alternatief krijgt geboden. Voor Vathorst werken we in het kader van VERDER aan de uitvoering van maatregelen, waaronder de ontsluiting Vathorst West op de A1 bij Amersfoort/Bunschoten en het verbeteren van de doorstroming Bergenboulevard. Samen met Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Utrecht en onze buurgemeenten werken we de uitkomst van de aanbesteding van Knooppunt Hoevelaken uit, zodat de aansluitingen van de Rijkswegen A1 en A28 met het onderliggende gemeentelijke en provinciale wegennet goed vorm krijgen en ook de barrièrewerking van de rijkswegen voor mens en dier minder wordt. Voor de fietser en de voetganger zijn hiervoor diverse maatregelen opgenomen zoals fietstunnels bij de aansluitingen van de A1 op de Amersfoortsestraat (aansluiting Hoevelaken), een eco-/recreaduct tussen Nimmerdor en Den Treek, en de stad/landverbinding Heiligenbergerbeek.

De fietsbereikbaarheid vergroten wij door, samen met onze regionale partners, in te zetten op uitbreiding van de regionale fietsverbindingen/snelfietsroutes, waardoor rechtstreekse en comfortabele verbindingen ontstaan. Hiermee sluiten we aan bij de opkomst van de E-bike, waardoor grotere afstanden met hogere snelheid op de fiets kunnen worden afgelegd. Samen met de provincie Utrecht en buurgemeenten werken we aan plannen voor een snelle fietsroute tussen Amersfoort en Utrecht. Binnen de stad starten we in 2018 met de aanleg van fietsstraten op de Bisschopsweg en Columbusweg. Naast fietsbereikbaarheid is ook fietsparkeren een belangrijk onderwerp. Dat doen we onder meer door de fietsenstalling bij het Stationsplein uit te breiden. Ook bij nieuwe ontwikkelingen borgen wij de toegankelijkheid en ruimte voor fietsen. Bij het realiseren van de fietsambities uit het nieuwe fietsplan met betrekken we stakeholders, zoals Fietsersbond, de fietscommunity 033opdefiets en VVN. We voeden of sluiten aan bij het Programma Fiets en Veiligheid van de provincie Utrecht, het programma's Stadshart, VERDER, Goedopweg en onderhoudswerkzaamheden aan wegen verkeerslichten.
We waarborgen de doorstroming van het openbaar vervoer door vertragingen op de routes zo veel mogelijk te voorkomen en de bus waar mogelijk voorrang te geven bij verkeerslichten. Onze inzet richting busvervoerder Syntus is om, aansluitend op de aanwezige vervoersbehoefte, een zo goed mogelijk, betrouwbaar en dekkend lijnennet voor Amersfoort houden.

Door het uitbreiden van de fietsparkeercapaciteit bij stations wordt het gebruik van de trein en bus voor woon-werkverkeer aantrekkelijker. Ook zetten wij ons in voor extra fietsklemmen bij (regionale) bushaltes.
Verkeersveiligheid
Bij de (her)inrichting van wegen en fietspaden verloopt het ontwerp volgens het concept Duurzaam Veilig. Op dit moment zijn er geen black spots, maar als er sprake is van black spots en/of concentraties van ongevallen dan wordt er een analyse gemaakt van de situatie en nemen we, waar mogelijk, passende maatregelen. Zoals bij de rotonde De Nieuwe Poort. Uit het Bereikbaarheidsonderzoek Vathorst kwamen in Vathorst ook enkele locaties naar voren die als onoverzichtelijk worden ervaren, zoals de Vrouwenpolder en de Heideweg - Caraïben. Die locaties pakken we aan. Verder verbeteren we (het gevoel van) de verkeersveiligheid door herinrichting van straten op het moment dat daar de mogelijkheden ontstaan door de uitvoering van beheer- en onderhoudsprojecten. Ten slotte zetten wij ons in voor Educatie en Voorlichting, vooral voor ouderen en jongeren.
We werken aan een veiligere, leefbaardere Leusderweg. De Leusderweg kenmerkt zich door een functiemenging van doorgaand en bestemmingsverkeer (zowel fiets als auto) en winkel-/verblijfsgebied. Deze combinatie van functies maakt dat de beleving van de Leusderweg al jaren onderwerp van gesprek is. Wij nemen maatregelen om de verkeersveiligheid van de Leusderweg te verbeteren.
Leefbaarheid
Door uitvoering van de bereikbaarheidsprojecten voor de auto wordt voorkomen dat er een reden is voor sluipverkeer. Doorgaand autoverkeer leiden we zoveel mogelijk over de hoofdwegen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in woonwijken. Daarnaast zetten wij ons in voor het beheersen van parkeeroverlast. Waar nodig voeren we - conform de afgesproken regels - een parkeerregime in. Invoering van vergunningparkeren is hierbij versoepeld. Parkeren voor bezoekers maken we makkelijker in de huidige vergunninggebieden rondom de binnenstad, door daar op maat betaald parkeren in te voeren. We faciliteren het concept van de deelauto en monitoren het gebruik daarvan. Bij nieuwe plannen wordt maatwerk geboden in het oplossen van het parkeervraagstuk, zoals bij De Nieuwe Stad, het Hogekwartier en de ontwikkelingvan De Hoef-West van kantoorgebied naar stadswijk.
We gebruiken Intelligente Transportsystemen. De toepassing van Intelligente Transportsystemen (ITS), ook wel SMART Mobility genoemd, kan ons helpen om de doorstroming voor het openbaar vervoer en de fiets te verbeteren en routes comfortabeler te maken. Met uitgekiende sturing blijft ook een goede autobereikbaarheid van het centrumgebied gewaarborgd voor het bestemmingsverkeer. Met het inzetten van innovatieve systemen starten we begin 2018 op de Amsterdamseweg met een proef gericht op betere doorstroming voor fietsers.  De slimme verkeerslichten herkennen het aankomende verkeer via apps en navigatiesystemen en bepalen welk verkeer voorrang krijgt en je sneller kunt doorrijden.”  Ook stellen de verkeerslichten bijvoorbeeld vast of een groep langer groen moet krijgen en kunnen fietsers informatie ontvangen of ze harder moeten rijden om het volgende groene licht te halen.  Na de proef op de Amsterdamseweg volgen proeven gericht op de doorstroming van het openbaar vervoer op de Stadsring en van het autoverkeer op de Ringweg Koppel en Ringweg Kruiskamp.
Verder onderzoeken we wat de inzet van Smart Mobility kan betekenen voor o.a. de transformatie van de Hoef, de bereikbaarheid van het Stadshart en de verkeersafwikkeling op de Westelijke ontsluiting.
In het Stadshart zetten we in op voorrang voor de voetganger en onderzoeken we de mogelijkheden om delen van de binnenstad parkeer- en autoluw te maken zodat er meer ruimte ontstaat voor levendigheid en de levendigheid verbetert. Tegelijkertijd zetten we in op vergroenen van de stadsdistributie om de overlast van vrachtwagens te verminderen. Voor het Stationsgebied zijn we aan de slag met het ontwerp van de fietskelders en gaan we verder met de inrichting van het Stationsplein en het Stationsgebied richting binnenstad. Daarvoor willen we de ruimte onderzoeken om de bus en auto te combineren in de Van Asch van Wijckstraat om ruimte voor de fietser en voetganger te creëren.
Op die plaatsen waar meerdere functies bij elkaar komen waardoor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid conflicteren, gaan we in gesprek met belanghebbenden om te komen tot afspraken. De ruimte voor het treffen van fysieke maatregelen is echter uiterst beperkt. Vaak ligt de oorzaak van problemen in houding en gedrag, en daarom zijn de afspraken vooral hierop gericht. Met elkaars inzet en het benoemen van elkaars verantwoordelijkheden streven we naar een oplossing.
Duurzaamheid en mobiliteit
Door het verhogen van comfort en het optimaliseren van/uitbreiden en vergroten van herkenbaarheid van de fietsinfrastructuur binnen de stad (en in relatie tot ons omringende gemeenten) stimuleren wij het korte- en middellange afstandsfietsverkeer. De toename van het aantal elektrische fietsen (sneller en verder) betrekken wij hierbij. Daarnaast zetten wij ons in om innovatieve concepten uit de markt toe te passen die bijdragen aan duurzame mobiliteit.Samen met andere overheden en partners stimuleren we elektrisch rijden. Marktpartijen kunnen in de openbare ruimte laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen en exploiteren. We streven hierbij een dekking naar behoefte in de hele stad na. Op verzoek reserveren we plaatsen in de openbare ruimte voor deelauto’s. Samen met de markt kijken wij wat verder nodig; voor bijvoorbeeld het leveren van internetbestelling op een centraal gelegen punt; en voor het meervoudig gebruik van taxibusjes die worden ingezet voor vervoer van leerlingen van speciaal onderwijs/bso’s. Ook zetten wij ons in om de autokilometers terug te dringen voor bevoorrading en distributie. Samen met vervoerders en ontvangers optimaliseren we de vervoersstromen voor goederen en personen (the last mile).
Onze inzet in projecten is terug te vinden in verschillende programma's:
Reserve Stedelijke Voorzieningen, compartiment bereikbaarheid

Het programma RSV compartiment Bereikbaarheid is zo goed als is afgerond. Vanuit dit budget worden verschillende ambities financieel gedekt die betrekking hebben op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het bevorderen van het fietsgebruik. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld Korte termijnmaatregelen Amersfoort Fietst.

Reserve Knooppunt Hoevelaken/VERDER
In 2013 is voor Knooppunt Hoevelaken, bij het aangaan van de bestuursovereenkomst (BOK2), een financiële strategie voor de dekking van de investering van € 10 miljoen opgenomen. Dit bedrag moet beschikbaar zijn zodra Knooppunt Hoevelaken is gerealiseerd (periode 2023-2025).   
Vanaf 2021 valt de structurele bijdrage aan het mobiliteitsprogramma VERDER vrij, aangezien via de kadernota 2017-2020 is geregeld dat door een versnelde storting van € 3,2 mln (€ 1,0 mln. in 2018 en € 2,2 mln. In 2019) de Amersfoortse bijdrage ultimo 2020 is gestort. Hiermee is voldaan aan de verplichting om de eigen bijdrage te hebben geregeld binnen de looptijd van het mobiliteitsprogramma VERDER.

Tabel: PF.09.06 VERDER bijdrage Amersfoort
(bedragen x € 1.000.000,--)

t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Totaal

RSV

5,5

5,5

Aanvullende middelen (TB 2012)

9,0

1,5

1,5

1,5

13,5

Aanvullende middelen (Kadernota 2017-2020)

1,0

2,2

3,2

Totaal

14,5

2,5

3,7

1,5

0

22,2

Tabel: PF.09.06.01 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering
(bedragen x € 1.000,--)

Project

Omschrijving

Soort
maatregel

Budget

Stand van Zaken

9

Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland)

No Regret

300

Deels afgerond

10

Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest

No Regret

1.425

In uitvoering

11

Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn

No Regret

25

Ingeruild, onder voorbehoud van goedkeuring VERDER partners

12

Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest

No Regret

500

Afgerond

16

Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden

Basis

150

Afgerond

26

Stedelijke Distributie

No Regret

91

In uitvoering

40

Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort

Aanvullend

60.000

In voorbereiding

88

Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst

Basis

150

Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)

112

Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk

Basis

2.600

In voorbereiding

114

Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum

Basis

300

Afgerond

115

Aansluiten Heideweg op Ringweg oost

Aanvullend

98

Ingeruild

116

Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop

Aanvullend

158

In uitvoering (P&R) en in voorbereiding (bus)

123a

Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst

Aanvullend

1.874

Afgerond

131c

Ongelijkvloerse verbinding N199

Aanvullend

120

Ingeruild, onder voorbehoud van goedkeuring VERDER partners

159

Stimuleren gebruik deelauto's

Aanvullend

108

Afgerond

184

Ontsluiting Vathorst-West op A1

Aanvullend

250

In voorbereiding

191

Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg

Aanvullend

891

In uitvoering

192

Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten

Aanvullend

550

Afgerond

199

Kortsluiting Energie - Outputweg

Aanvullend

20.300

Ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken (RWS)

v11

Doorstroming Bergenboulevard Vathorst

Aanvullend

3.688

In voorbereiding

V12

Aansluiten Danzigtunnel Vathorst

Aanvullend

3.105

In voorbereiding

V13

Vrouwenpolder

Aanvullend

250

In voorbereiding

V14

Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6

Aanvullend

242

In voorbereiding

V15

Kruispunt Heideweg-Caraiben

Aanvullend

150

In voorbereiding

Totaal

97.325

Toelichting tabel PF.09.06.01
Het VERDER pakket uit 2009 is in september 2015 geëvalueerd en herijkt. Daarbij zijn een aantal projecten vervallen en is het mogelijk geworden om projecten in te ruilen, na besluitvorming door de gemeenteraad en instemming van de VERDER partners in het Utrecht Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB).
In de tabel is de stand van zaken weergegeven van de afzonderlijke projecten. Deze kunnen zijn afgerond, in voorbereiding, in uitvoering, of ingeruild. 
Bij de resultaten van het Bereikbaarheidsonderzoek Vathorst is in mei 2016 besloten over het eerste 'inruilpakket' door gemeenteraad en UVVB (project v11 t/m v15). 
Over het Uitvoeringsprogramma Fietsplan 2017-2020 heeft de raad besloten in januari 2017. Dit 'inruilpakket' ligt ter instemming bij het UVVB. 

Tabel: PF.09.06.02 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in planning
(bedragen x € 1.000,--)

Project

Omschrijving

Soort
maatregel

Budget

Stand van zaken

10

Fietsroute Leusden - Afrt Centr - Soest

No regret

705

11

Fietsroute Leusden - Afrt Centr - Baarn

No regret

975

12

Fietsroute Hoevelaken - Afrt Nrd - Soest

No regret

0

38b

Aanpassing businfrastructuur Afrt station - Soest Zuid

Aanvullend

0

55

Verbetering infrastructuur Spitsbus Afrt - Utrecht Uithof

Aanvullend

1.000

Onderzoek

88

Uitbreiding fietsparkeervoorziening bij stations

Basis

2.550

112

Fietsverbinding Afrt-Nrd - Nijkerk

Basis

0

114

Aanleg/Uitbreiding Fietsenstalling Afrt Centr

Basis

0

115

Aansluiting Heideweg op Rondweg Oost

Aanvullend

368

Ingezet voor Amersfoortse maatregelen van het totale pakket Beter Benutten Vervolg Midden-Nederland

116

Station Afrt Vathorst ontw. tot regionale OV knooppunt

Aanvullend

3.290

123a

Aanleg (H)OV Afrt station - Centr - Vathorst

Aanvullend

327

131c

Ongelijkvloerse fietskruising N199 - Coelhorsterweg

Aanvullend

2.480

159

Auto delen

Aanvullend

6

184

Ontsluiting Vathorst West op A1

Aanvullend

7.250

191

Fietsverbinding Afrt - Hoevelaken (Hogeweg)

Aanvullend

9

Totaal

18.960

Tabel: PF.09.06.03 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner
(bedragen x € 1.000,--)

Project

Omschrijving

Soort
maatregel

Budget

Stand van Zaken

28

DVM

No Regret

658

Afgerond

97

Buslijn Leusden - Amersfoort Noord

Aanvullend

58

Afgerond

102

Mobiliteitsmanagement

Basis

269

In uitvoering

Totaal

985

Tabel: PF.09.07 projecten Beter Benutten
(bedragen x € 1.000,--)

Project

Omschrijving

Budget

Bijdrage van Amersfoort

Stand van zaken

MNBB45

Fietsparkeren stations

3.023

0

In uitvoering

MNBB46

Westelijke Ontsluiting

4.202

0

In uitvoering

MNBB49

Groene Golf

1.071

150

afgerond

MNBB48

Doorstroming Hogeweg

704

0

afgerond

MNBB74

Busstation Schothorst

921

0

afgerond

Totaal

9.921

150

Toelichting tabel PF.09.07
Het project Westelijke ontsluiting (het middendeel zijnde spoorkruising en verdiepte ligging) wordt op dit moment contractueel voorbereid. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld (naar verwachting eind dit jaar) zal begin 2018 de aanbesteding starten. Opdracht aan de uitvoerend aannemer wordt eind 2018 verwacht, start uitvoering medio/ eind 2019. Parallel daaraan zullen in 2018 voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het kappen van bomen en het (ver)leggen van kabels en leidingen.

Tabel: PF.09.08.01 projecten VerkeersOvereenkomst Vathorst
(bedragen x € 1.000,--)

VOV

Omschrijving

Budget

3b

Reconstructie Nijkerkerstr/ Amersfoortsestr

5,6

8

Algemeen programmamanagement

1,3

Aankopen tbv Amersfoortsestraat

2,0

Totaal

8,9

Samenwerking

Samenwerken aan bereikbaarheid is noodzakelijk om netwerken op elkaar aan te laten sluiten en optimaal te kunnen benutten. Hiervoor werken we samen met inwoners, organisaties en bedrijven in de stad en met andere overheden.
Binnen VERDER werken we samen met gemeente Utrecht, Regio Amersfoort, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost, provincie Utrecht, en Rijkswaterstaat aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in Midden-Nederland. De kennis en specialismen van de verschillende overheden zijn in VERDER gebundeld om zo tot het meest optimale resultaat te komen. Met dezelfde partijen, aangevuld met verschillende partijen uit het bedrijfsleven (bijvoorbeeld via de U15) en het ministerie van I&M werken we aan uitvoering van het programma Beter Benutten onder de naam 'Goedopweg'.

Samen met de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht verkennen we wat de opgaven zijn op het gebied van mobiliteit voor de langere termijn. We kijken hiermee voorbij de planhorizon van Verder. De verkenning richt zich op alle vervoerswijzen (openbaar vervoer - auto - fiets), waarbij de bereikbaarheidsopgaven worden verbonden met de economische en ruimtelijke ambities, vanuit het perspectief van de gebruikers, de omgeving en duurzaamheid.
Uiteraard werken we tactisch nauw samen met de ons omringende gemeenten, onder de noemer Regio Amersfoort. Daarnaast wordt ook op operationeel niveau met onze buurgemeenten samengewerkt. In verschillende projecten hebben we nauwe samenwerkingsverbanden met NS en ProRail. Met de leden van de Coöperatie Parkeerservice wordt samengewerkt aan toekomstgericht beleid voor het betaald parkeren, het vergunningparkeren in de stad en parkeerhandhaving.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd

Gerelateerde links