Subsidies

De volgende subsidieregelingen en bijbehorende subsidieplafonds zijn voor 2018 van toepassing.

Tabel: BS.01 Subsidieregelingen
(bedragen x € 1.000,--)

Nr.

Naam regeling

Doel/Activiteiten

Doelgroep, subsidieplafond

1.

Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008

Sanering van de bodem van een bedrijfsterrein dat gebruikt wordt en in gebruik blijft.

* Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

* Subsidieplafond 2018: geen

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008

2.

Subsidieregeling deskundigheid bevordering vrijwilligers 2013

Scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

* Organisaties op het hele maatschappelijke terrein, uitgezonderd religieuze instellingen waarvan het doel het stimuleren van het geloof is en politieke partijen, die (ook) met vrijwilligers werken.

* Subsidieplafond 2018: € 11.800

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2013

3.

Subsidieregeling uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs

Gefaseerd toe te groeien naar de meest wenselijke en ideale situatie voor Jeugd en opvoeders in Amersfoort. Dat betekent dat jongeren vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn in de 21e eeuw. Deze vaardigheden zijn zowel gericht op persoonsvorming, op maatschappelijke toerusting als op kennis die noodzakelijk is voor leren, ontwikkelen en werken. Hierbij stelt de gemeente het toerusten van opvoeders en professionals centraal en streeft naar handelingsbekwaamheid in het hele werkveld, ook thuis.
In de regeling zijn de subsidiale activiteiten opgenomen.

* Rechtspersonen;
* Subsidieplafond 2018: pm.
De beschikkingen van het Rijk voor 2018 zijn nog niet ontvangen. Zodra wij de benodigde informatie hebben ontvangen, stellen wij het subsidieplafond vast.
Voor de subsidieregeling zie besluitenlijst college van 5-9-2017

4.

Subsidieregeling Sport en bewegen (n.b.: onder voorbehoud vaststelling subsidieregeling 2017)

Doel van de regeling is om Amersfoortse sportverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen en inwonersinitiatieven in staat te stellen middels activiteiten een actieve bijdrage te leveren aan de realisatie van de ambities en doelstellingen van het sportbeleid van de gemeente Amersfoort.

Amersfoortse sportverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen en inwonersinitiatieven

Subsidiabele activiteiten:

Subsidieplafond 2018: € 615.000

- incidentele kleine en grote sportevenementen;

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling sport en bewegen

- sportactiviteiten en/of kaderscholing gericht op doelgroepen uit het sportbeleid;

- investeringen in aanpassing, uitbreiding of nieuwbouw van de accommodatie;

- initiatieven voor sportief gebruik openbare ruimte;

- fusie/samenwerkingstrajecten van Amersfoortse sportverenigingen.

5.

Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader 2014

Kosten van sporttechnisch jeugdkader

In Amersfoort gevestigde verenigingen of instellingen die ingeschreven staan bij de KvK en die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Subsidieplafond 2018: € 137.000 (inclusief uitvoeringskosten SRO)

Voor de verdeelregels zie: Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader 2014

6.

Subsidieregeling Buurtbudget 2014

Activiteiten die tot doel hebben:

Bewonersorganisaties die rechtspersoon zijn en die voldoen aan de gestelde eisen.

- Het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie;

Subsidieplafond 2018: € 350.052

- Mogelijk maken dat bewoners meedoen;

- Zorgen dat bewoners zich betrokken voelen bij de buurt (bewoners).

Structurele kosten zijn niet subsidiabel.

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling Buurtbudget 2014

7.

Subsidieregeling incidentele subsidies cultureel klimaat en media

Incidentele activiteiten of producten die bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het cultureel klimaat op het gebied van podiumkunst, lokale journalistieke producties & media-innovatie.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk en individuele kunstenaars gericht op podiumkunst. Zelfstandig werkende journalisten, mediabedrijven, studenten journalistiek.

Subsidieplafond 2018:

podiumkunst € 52.800

media € 45.000

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling incidentele subsidies cultureel klimaat en media

8.

Subsidieregeling meerjarige subsidies cultureel klimaat 2017-2020

Subsidies voor terugkerende activiteiten en meerjarige voorzieningen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, culturele festivals en evenementen.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk voor de organisatie van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, culturele festivals, evenementen.

Subsidieplafond 2018: € 440.000

Richtlijn verdeling:

beeldende kunst/vormg. € 82.000

podiumkunst € 77.000

culturele festivals en evenementen € 281.000

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling meerjarige subsidie cultureel klimaat 2017-2020

9.

Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst 2013

Activiteiten of producten in verenigingsverband gericht op de voorbereiding van voorstellingen op het gebied van muziek , zang, dans, toneel en beeldende kunst, waarbij de activiteiten of producten, niet beroepsmatig, gericht zijn op de presentatie aan het publiek.

Subsidieplafond 2018: € 15.600 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst)evenementen.

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst 2013

10.

Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunst verenigingen 2013

Activiteiten in verenigingsverband gericht op de voorbereiding van voorstellingen op het gebied van muziek, zang, dans, toneel en beeldende kunst waarbij de activiteiten, niet beroepsmatig, gericht zijn op enigerlei vorm van presentatie aan de voorstelling aan het publiek.

Rechtspersonen met als voornaamste doel de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband.

Subsidieplafond 2018: € 168.800 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst)

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2013

11.

Huursuppletie regeling voor amateurkunst verenigingen 2013

Amersfoortse amateurkunst verenigingen een huursuppletie te bieden voor het huren van een zaal van de Flint.

Subsidieplafond 2018: € 14.700

Voor verdeelregels zie: Huursuppletieregeling voor amateurkunstverenigingen 2013

12.

Subsidie overgangsregeling presentatie Armando Collectie 2012

Het mogelijk maken van de overgang van het exposeren van de Collectie van de Armando Stichting en de Kerncollectie van de gemeente Amersfoort naar het Museum Oud Amelisweerd. De Raad heeft op 6 december 2011 de subsidieverloop voor de jaren 2012-2021 vastgesteld.

Subsidieplafonds in de periode van voorliggende meerjarenbegroting:

2018: € 90.000

2019: € 90.000

2020: € 90.000

2021: € 68.341

Voor verdeelregels zie: Subsidieovergangsregeling presentatie Armando Collectie 2012

13.

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden, Amersfoort 2013

De kosten voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van:

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

- restauratie van rijksmonumenten met grote monumentale waarde en waarbij tevens sprake is van een restauratie-urgentie;

Subsidieplafond 2018: € 77.200

- gemeentelijke monumenten;

- beeldbepalende gebouwen.

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden, Amersfoort 2013

14.

Subsidieregeling Toekomstfonds duurzame ontwikkeling

Het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling heeft tot doel te zorgen voor een versnelling van de duurzame ontwikkeling van Amersfoort. Dit gebeurt door initiatieven/projecten te stimuleren die passen binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van het programma Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Amersfoort. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die plaatsvinden in Amersfoort. Voor de realisatie van het project dient er minimaal 50% te worden gefinancierd uit eigen middelen. De cofinanciering op grond van deze regeling is maximaal 50% (= maximaal 50.000 euro) van de benodigde middelen voor de realisatie van het project.

Bedrijven, instellingen en bewonersinitiatieven

Subsidieplafond 2018: € 200.000

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling toekomstfonds duurzame ontwikkeling

15.

Subsidieregeling volwasseneneducatie

Doel van de regeling is de taalvaardigheid te vergroten van volwassenen die vanwege laaggeletterdheid onvoldoende kunnen participeren in werk en maatschappij. Voor het vergroten van kansen op werk worden samen met de partners programma’s aangeboden. Het verbeteren van maatschappelijke participatie vindt plaats via het Taalhuis.

Instellingen die educatie aanbieden aan volwassenen.

Subsidieplafond 2018: pm. De rijksmiddelen voor 2018 zijn nog niet vastgesteld. Na ontvangst hiervan zullen wij het subsidieplafond 2018 vaststellen. Voor de subsidieregeling zie besluitenlijst college d.d. 05-09-2017

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling volwasseneneducatie

16.

Subsidieregeling #InDeBuurt

Het bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor de sociale basisinfrastructuur zoals informatie en advies, ontmoeting, ondersteuning, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid.(zie het meerjarige beleidskader Sociaal Domein 2015-2018)

Rechtspersoon (zonder winstoogmerk) die kennis heeft van de formele en informele netwerken in Amersfoort en minimaal 3 jaar ervaring met het aanbieden van de gevraagde activiteiten.

Subsidieplafond 2018: € 8.002.800

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling #In de buurt

17.

Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs- Arbeidsmarkt

Het beter laten aansluiten van het onderwijs in onze regio op de vraag van werkgevers. Het stimuleren van nieuwe samenwerkingsinitiatieven die zich richten op één of meer van de volgende speerpunten:

Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort

- kansen op de arbeidsmarkt voor MBO-leerlingen nievau 1 en 2 verhogen;

Subsidieplafond 2018: € 250.000

- snellere en betere match van stages en leerbanen bij MKB-bedrijven;

- enthousiasme en instroom van leerlingen vergroten voor de technieksector;

- personeelsinstroom verhogen in de ICT;

- meer inbreng van kennis uit de praktijk in opelidingen.

voor verdeelregels zie: subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt