Ambitie

Amersfoort als kennisstad beschikt over goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting. De huisvesting ondersteunt de kwaliteit van het onderwijs en de brede functie van de school. Typerend voor het Amersfoorts onderwijs is een passende plek voor elk kind, goede aansluiting op de arbeidsmarkt en een goede samenwerking met en tussen de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen (denk aan vormgeving en ontwikkeling van passend onderwijs en de jeugdzorg). Gemeente en schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor goede huisvesting van scholen in de stad en leveren daarmee een bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Kwaliteit onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Ons doel is te komen tot goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting, waarmee het onderwijsveld en de gemeente gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden op dit terrein. Dat is onderwijshuisvesting die duurzaam is gebouwd en  een gezonde, aantrekkelijke leer- en werkomgeving is voor leerlingen en personeel. Hierbij past het werken met een verordening met verouderde normen en een ad hoc financieringssystematiek niet meer. Naar aanleiding hiervan hebben we samen met de schoolbesturen een  Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs (IHP) opgesteld. In het IHP zijn onze (duurzaamheids)ambities vastgelegd en vertaald naar de benodigde investeringen om dit te realiseren. Hiermee is duidelijk wat nodig is om de onderwijshuisvesting in de komende 40 jaar te optimaliseren. Om het IHP te realiseren willen we een overeenkomst sluiten met de schoolbesturen over de inzet van gemeentelijke middelen voor onderwijshuisvesting en over de inzet van de middelen van schoolbesturen voor onderhoud en aanpassingen om schoolgebouwen te vernieuwen en renoveren.

Onze inzet

Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Doordecentralisatie
Wij hebben een Integraal Huisvestingsplan (IHP) om onderwijshuisvesting te optimaliseren. Om te komen tot het IHP hebben we alle 110 schoolgebouwen in een nulmeting beoordeeld op vier onderdelen: bouwkundig, functioneel, duurzaam, en beheer & exploitatie. Deze onderdelen samen bepalen de kwaliteit. Op basis hiervan is de (financiële) opgave voor de komende 40 jaar en daarbinnen de prioritering voor de komende jaren vastgesteld. De kosten van vervangingsinvesteringen onderwijshuisvesting zijn door deskundigen geraamd op € 360 mln in 40 jaar (prijspeil 2015).  
Wij hebben deze raming vertaald naar de investeringsopgaven voor de komende jaren. We zijn in de afgelopen jaren in overleg geweest met de schoolbesturen om te kijken hoe we het IHP het beste kunnen realiseren. Uitgangspunt hierbij was de wens om te komen tot doordecentralisatie van de bijbehorende gemeentelijke middelen. Schoolbesturen worden hiermee in staat gesteld samen verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van het IHP.
De besluitvorming is voorzien voor eind 2017, waarbij de haalbaarheid van doordecentralisatie, de definitieve samenwerkingsvorm (een tweetal coöperaties, één voor het primair en één voor het voortgezet onderwijs) en bijbehorende afspraken over hoe we uitwerking geven aan het IHP duidelijk zijn. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018 en het eerste investeringsplan loopt tot 1 januari 2023.
Juridische overdracht drie schoolgebouwen
Alle schoolgebouwen die onderdeel zijn van de afspraken over Doordecentralisatie zijn in juridisch eigendom bij de schoolbesturen. Voor drie schoolgebouwen geldt dat deze ook onder de afspraken vallen, alleen deze drie moeten door de gemeente juridisch nog worden overgedragen aan de betreffende schoolbesturen. Het betreft De Stek (aan PCBO), De Parel (aan CorDeo) en De Kinderhof (aan KPOA). Om deze overdracht te bewerkstelligen is per bestuur maatwerk nodig in de vorm van beperkte bouwkundige maatregelen op gebied van duurzaamheid.   
Stedelijk gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Na de besluitvorming over de vernieuwbouw-renovatie en uitbreiding in juli 2016 is overleg gestart met het schoolbestuur over het bouwheerschap,  verantwoordelijkheden en risico’s. Als gevolg van de overspannen marktsituatie mislukte de aanbesteding en was een aanvullend krediet nodig. Inmiddels is de bouw gegund. De planning van de vernieuwbouw op de huidige locatie is gericht op uitvoering in de periode voorjaar 2018 tot zomer 2019.
Scholencomplex De Vosheuvel (Koningin Emmaschool, Dr. A. van Voorthuysenschool en Lasenberg)

Na de besluitvorming over de vervangende nieuwbouw in maart 2016 is overleg gestart met de schoolbesturen over het bouwheerschap, verantwoordelijkheden en risico’s. Als gevolg van het splitsen van het onderwijs op de Dr. A. van Voorthuysenschool (alleen nog SO) is de Lasenberg er bijgekomen met een nevenvestiging voor het VSO (overgenomen van de Dr. A. van Voorthuysenschool); daarmee is sprake van een derde schoolbestuur in dit project. De planning van de nieuwbouw op de oude locatie is gericht op uitvoering in het jaar 2018 met als doelstelling ingebruikname van de nieuwbouw uiterlijk op 1 maart 2019. Dit in verband met afspraken met de gemeente Leusden en de eigenaar van het schoolgebouw in Leusden waar De Vosheuvel sinds voorjaar 2017 tijdelijk is gehuisvest.

Ontwikkelingen rond passend onderwijs en zorg zijn van invloed op de voorgenomen plannen. De Vosheuvel krijgt te maken met afname van de oorspronkelijke doelgroep (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) en toename van een nieuwe doelgroep (Meervoudig Gehandicapte Leerlingen). Dit vergt een aanpassing van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair (jaarschijf 2019).

Praktijkschool De Baander

Praktijkschool De Baander heeft ter uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2017 middelen ter beschikking gesteld gekregen voor uitbreiding van het schoolgebouw. Deze uitbreiding is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke minimale norm van ruimte per leerling. In oktober 2016 is overleg gestart met het schoolbestuur over het bouwheerschap, verantwoordelijkheden en risico’s. De planning van de uitbreiding is gericht op uitvoering in de periode zomer 2017 tot voorjaar 2018.
 

Artist impression van de aanpassing van het schoolgebouw van Praktijkschool De Baander
Accommodaties voor bewegingsonderwijs
Wij stellen voldoende en kwalitatief goede gymzalen en sporthallen ter beschikking aan schoolbesturen zodat zij bewegingsonderwijs kunnen laten geven door (vak)docenten. Gezien de relatie tussen onze accommodaties en het sportbeleid van de gemeente (sportverenigingen) is deze huisvestingstaak geen onderdeel van de voorgenomen doordecentralisatie naar de schoolbesturen. Echter: de (inpandige) gymzalen die juridisch eigendom zijn van schoolbesturen gaan wel mee als  doordecentralisatie eenmaal een feit is.

Leerlingenvervoer
De gemeenten hebben de taak om het doelgroepenvervoer (waaronder het leerlingenvervoer) effectiever en efficiënter te organiseren en zo goed mogelijk af te stemmen op de beschikbaarheid van openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen in de regio. Belangrijk uitgangspunten zijn maatwerk waar openbaar vervoer of kleinschalige mobiliteitsoplossingen niet mogelijk is, zelfredzaamheid, zorg en onderwijs zo dicht mogelijk aanbieden bij de cliënt.
Het leerlingenvervoer betreft vervoer van leerlingen die zijn aangewezen op scholen voor speciaal onderwijs buiten Amersfoort en om leerlingen die vanwege geloof of levensovertuiging zijn aangewezen op scholen buiten Amersfoort. De aanbesteding in 2017 heeft in regionaal verband plaatsgevonden en is een opmaat naar een verdere bundeling en regionale regievoering op alle vervoersvormen. In 2018 wordt gewerkt aan kantelingsbeleid (meer OV, minder specifiek vervoer) in het vervoer. Daarbij zal gekeken worden of het mogelijk is om de zelfredzaamheid van leerlingen en Wmo- en Jeugdwetcliënten in het vervoer te vergroten, bijvoorbeeld door OV-trainingen.

Samenwerking

Wij werken samen met alle 20 schoolbesturen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs aan functionele, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. Het proces zoals wij dat met de schoolbesturen zijn ingegaan, heeft geleid tot de overtuiging dat de vervangings- en renovatievraag alleen goed wordt opgelost als schoolbesturen onderling samenwerken en in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid willen nemen voor onderwijskwaliteit en onderwijshuisvesting. Wij zijn daarin verantwoordelijk voor samenhang en samenwerking tussen beleidsterreinen zoals onderwijs, sport, ruimtelijke ordening, verkeer, duurzaamheid, milieu, vastgoed. Samenwerking in deze zin is een voorbeeld van bestuurlijke ontwikkeling. Het vormgeven van een breed toegankelijk aanbod van onderwijs koppelen aan afspraken over beleidsmatige inzet van middelen voor onderwijshuisvesting. Het leidt tot beter resultaat: kwalitatief goed onderwijs in functionele, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. Het levert ook een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de stad en het woon- en werkklimaat.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.