Ambitie

We willen veilige, groene en leefbare wijken. In samenspraak met inwoners en organisaties waarborgen we de kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. We streven naar een optimaal en duurzaam beheer waarbij we burgerinitiatieven stimuleren die op een innovatieve en duurzame manier bijdragen aan de ontwikkeling van de openbare ruimte.

Indicatoren

Stedelijk beheer en milieu

Stedelijk beheer

% inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de wijk

Stedelijk beheer en milieu

Stedelijk beheer

Fysieke kwaliteit

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
% inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de wijk62%62%64%64%64%
Fysieke kwaliteit5,85,96,16,16,1

Doelstellingen

Fysieke kwaliteit van de openbare ruimte. Wij voldoen aan onze zorgplicht voor een veilige fysieke openbare ruimte door optimaal en duurzaam beheer.
Tevredenheid over de openbare ruimte. Onze inwoners zijn tevreden over (het beheer van) de openbare ruimte in onze stad, waarbij groen en leefbaarheid een rol spelen.
Meer zelfbeheer en burgerinitiatieven. We stimuleren en faciliteren zelfbeheer door bewoners. Door samen te werken met bewoners, zelfbeheer van groen door bewoners en initiatieven van burgers vergroten we hun betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving.
Aanpak essentaksterfte. Op basis van een stadsbrede inventarisatie, waarin we het aantal aangetaste essen en de mate van aantasting in beeld hebben gebracht, starten we in 2018 met de aanpak van essentaksterfte.

Stadsbrede bestrijding Japanse Duizendknoop. Binnen 3 jaar willen we de oppervlakte aan Japanse Duizendknoop van zo’n 40.000 m2 in de openbare ruimte terugdringen naar een beheersbare oppervlakte van 2.500 m2. Ook bestrijden we de Japanse Duizendknoop op particuliere terreinen.
Verwijderen stobben en herplant bomen in woonstraten. Met het beschikbare extra budget maken we in 2018 en 2019 een inhaalslag in het verwijderen van stobben en het planten van nieuwe bomen op goede groeiplaatsen.


Zelfbeheer/burgerinitiatief: Buurttuin in binnentuin Boogschutter, De Koppel

Onze inzet

Om de doelstellingen te behalen, werken we aan:
Een veilige fysieke openbare ruimte en tevredenheid daarover bij bewoners.
Als uitgangspunt is het kwaliteitsniveau ‘Amersfoortse basis’ vastgelegd in het Integraal beheerplan openbare ruimte 2019-2028. Dit bereiken we door:

  • wijkonderhoud van bomen en groen, straatreiniging, speelvoorzieningen, technische kwaliteit en netheid en beeldkwaliteit afvalinzameling;
  • beheer van de bovengrondse infra: wegen en pleinen, bruggen, tunnels en viaducten, verlichting, vaarwegen, watergangen en vijvers;
  • beheer van de ondergrondse infra: riolering en kabels en leidingen;
  • beheer van bomen en groen (aanvullend op het wijkonderhoud ervan) met benutting van de extra middelen uit het coalitieakkoord;
  • uitvoering van bestaande beheerplannen;
  • voortzetten van de uitrol van het vastgestelde inzamelsysteem 'omgekeerd inzamelen'.

Op projectniveau bekijken we hoe we binnen de beschikbare budgetten invulling kunnen geven aan duurzaamheidsdoelstellingen, zoals social return, circulair inkopen en een klimaatbestendige stad.
Herinrichting en vervanging van de openbare ruimte
We plannen via het meerjarenprogramma openbare ruimte projecten voor de herinrichting en vervanging van de openbare ruime. Momenteel werken we vooral aan projecten in de zuidelijke wijken, zoals De Berg, Leusderkwartier, Vermeerkwartier en Randenbroek. In Kruiskamp leggen we een nieuw gescheiden rioolstelsel aan in combinatie met een herinrichting van de straten, verlichting en groen. Op basis van het onderzoek 'klimaatbestendig Kruiskamp' werken we tegelijkertijd ook aan klimaatadaptatie. In 2017 zijn de eerste straten in Kruiskamp aangepakt, zoals bijvoorbeeld de Van der Doesstraat. In voorbereiding en uitvoering voor 2018 zijn onder andere de straten Kruiskamp, Methorststraat en Jan Mayenstraat en omgeving.
Meer zelfbeheer van groen en burgerinitiatieven

Wij faciliteren en stimuleren het zelfbeheer van groen door bewoners. Dit doen we om hen meer mogelijkheden te geven om hun leefomgeving vorm te geven en de betrokkenheid te vergroten. Zo werken we samen met de stad aan het realiseren van de ambities van de Groenvisie. Het recht om uit te dagen (right to challenge) motiveert bewoners om zelf initiatieven te ontplooien.
De initiatieven variëren van het in samenwerking met bewoners vergroten en onderhouden van groenstroken, het beheer van de ecologische verbindingszone Valleikanaal tot het beheren van Park Schothorst en het bosgebied Nimmerdor. Onder leiding van de Stichting Elisabeth Groen starten we, na de sloop van de gebouwen, met de aanleg van het Elisabeth terrein.
In 2017 hebben we alle lopende zelfbeheerovereenkomsten onderzocht en op basis van de uitkomsten en wensen van deze zelfbeheerders de spelregels geactualiseerd. Hiermee verwachten we in 2018 meer bewoners te stimuleren tot zelfbeheer van groen in de openbare ruimte.
Aanpak essentaksterfte

De essentaksterfte is een schimmelaantasting die bij essen taksterfte veroorzaakt. Deze schimmel wordt door de lucht over grote afstanden verspreid. Infectie is niet te voorkomen en er is geen remedie om aangetaste essen te behandelen. In Amersfoort hebben we bijna 7.000 geregistreerde essen in de openbare ruimte, waarvan een groot gedeelte erg vatbaar is voor de schimmel. Wij hebben in voorgaande jaren quick scans uitgevoerd om de situatie in Amersfoort te onderzoeken en het blijkt dat deze schimmel  ook in essen in Amersfoort aanwezig is. Daarom hebben we dit jaar een stadsbrede inventarisatie uitgevoerd, waarin we het aantal aangetaste essen en de mate van aantasting in beeld hebben gebracht. Op basis van deze gegevens maken we een plan van aanpak. In ieder geval inspecteren we bomen vaker en nemen we extra snoeimaatregelen om dode takken te verwijderen. Zolang de veiligheid niet in het geding is, kappen we aangetaste essen niet. Toch verwachten we zieke essen eerder te moeten vervangen dan verwacht op basis van hun leeftijd. In het plan van aanpak brengen we de kosten en de toekomstige herplant in beeld.

Stadsbrede bestrijding Japanse Duizendknoop

Vanaf 2016 hebben we de bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een invasieve uitheemse plant, voorbereid en in het najaar van 2017 zijn we gestart met de eerste stadsbrede bestrijdingsronde. Amersfoort is een landelijke koploper in de aanpak van deze plant, die schade veroorzaakt aan kapitaalgoederen en natuurwaarden van onze stad.  Het plan voorziet in een aanpak om binnen 3 jaar (2017-2019) de oppervlakte aan Japanse Duizendknoop van zo’n 40.000 m2 in de openbare ruimte terug te dringen naar een beheersbare oppervlakte van 2.500 m2. Om kapitaalgoederen van derden en onszelf te beschermen en verspreiding van de plant te voorkomen, bestrijden we de Japanse Duizendknoop ook op particuliere terreinen. Via een stadsbrede campagne is aan alle Amersfoorters gevraagd groeiplaatsen te melden en is de bewustwording onder de inwoners vergroot. We bestrijden de plant in eerste instantie door het injecteren van de stengels met een glyfosaatoplossing, maar we onderzoeken tegelijkertijd ook andere en nieuwe technieken zonder chemische middelen. Voor het project is een apart budget gereserveerd. Op termijn wordt het bestrijden en beheersen van nieuwe groeiplaatsen opgenomen in het reguliere beheer waarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden toegepast.

Verwijderen stobben en herplant bomen in woonstraten

Jaarlijks moeten we op basis van de veiligheidsinspectie bomen kappen. De laatste jaren ontbreekt het aan middelen om de bomen die we kappen te vervangen door nieuwe. We kiezen voor de goedkoopste oplossing die veilig is, namelijk het laten staan van de stobben. Het aantal stobben in woonstraten neemt toe en is momenteel ca. 1.400. Dit heeft invloed op het straatbeeld en wooncomfort. In 2017 hebben we ongeveer 150 stobben verwijderd en nieuwe bomen aangeplant. In 2018 en 2019 kunnen we met extra incidentele financiële middelen verder oplopen van de achterstand voorkomen. Vanaf 2019 beschikken we structureel over meer budget op basis van het in 2016 vastgestelde Integraal beheerplan openbare ruimte 2019-2028 en kunnen we geleidelijk aan alle stobben verwijderen en nieuwe bomen planten op daarvoor geschikte groeiplaatsen. Ter uitvoering van het amendement 209A "Niet langer de kat uit de boom kijken" hebben wij in 2018 een bedrag van € 500.000 begroot. Met dit bedrag kan al in 2018 worden gestart met het inlopen van de achterstand van de herplant van bomen ter vervanging van stobben.
Herinrichting entreegebied Rusthof
In 2013 is een masterplan voor (de gebouwen) van Rusthof opgesteld.  Bij de plannen voor de verbetering van Rusthof hoort ook de aanpassing van het entreegebied en de parkeerplaats. Een rustige en sfeervolle entree van het terrein voor iedereen die hier komt om afscheid te nemen of te herdenken. Een inrichting die past bij de gebouwen en de begraafplaats (Rijksmonument). Een goede en gestroomlijnde verkeersafwikkeling, uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen horen daarbij. Voor 2018 is rekening gehouden met een investering van € 1.9 mln.

Samenwerking

Bij het beheer van de stad werken we samen met onze verbonden partijen Amfors aan het dagelijks wijkonderhoud en met ROVA aan de afvalinzameling en enkele specifieke beheertaken, zoals onderhoudswerkzaamheden voor kolken en riolering en sneeuw- en gladheidsbestrijding. Met ROVA doen we dit op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

Daarnaast werken we samen met Waterschap Vallei & Veluwe, woningcorporaties, diverse aannemende partijen, vrijwilligers Valleikanaal, vrijwilligers Park Schothorst, bewoners via samenwerkingsovereenkomsten en diverse belangenverenigingen, zoals de ‘Vrienden van het Waterwingebied’, de Stichting Elisabeth Groen en de Participatiegroep ‘In gesprek over Nimmerdor’.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.