Inleiding

Dit programma bedrijfsvoering gaat over alle bedrijfsvoeringskosten die we als gemeente maken. Die bedrijfsvoeringskosten kunnen betrekking hebben op personeel en organisatie, juridische zaken, ICT, financiën, et cetera. In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u informatie terug over hoe onze gemeentelijke organisatie is ingericht.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 40.217,0

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
lastenbaten
Totaal lasten-28.549-34.671-40.217-44.339-42.285-40.898
Totaal baten000000
Totaal saldo-28.549-34.671-40.217-44.339-42.285-40.898
Toevoeging aan reserve-6.149-9.684-2.361-1.759-2.118-1.707
Onttrekking aan reserve02.8002.6907.2084.3712.965
Saldo programma incl. reserves-34.698-41.555-39.888-38.890-40.031-39.639

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.13.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Geplande investeringen

Tabel: PF.13.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico

Maatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.

Portefeuille-houder

Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. voortschrijdend inzicht in kosten, technische risico's, aanvullende wensen en / of veranderde marktomstandigheden (tegenvallende aanbesteding)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Goede bewaking van de scope
3. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken . Hierover wordt ook second opinion gevraagd.
4. Indien nodig/mogelijk, bijstellen van eisenpakket
5. Inzet post onvoorzien

0,5

Tigelaar

Niet alle formele documenten beheersbaar, extra kosten maatwerk, ook bezuinigingen formatie niet volledig en tijdig realiseerbaar. DMS wordt niet tijdig opgeleverd, waardoor de bezuinigingstaakstelling van € 350.000,- per 2019 niet gehaald wordt.

Momenteel wordt druk gewerkt aan de invoering van DWZ. De implementatie is wel vertraagd waardoor de bezuiniging niet gehaald wordt in 2019. Door de extra inzet van personeel wordt getracht DWZ zo snel mogelijk breed in te voeren.

0,3

Houwing

Een deel van het stadhuiscomplex wordt aan derden verhuurd. Een vertrek van deze huurders leidt tot huurderving.

Met huurders wordt regelmatig overleg gevoerd om tijdig afspraken te maken. Bij vertrek gaan we vervolgens actief de verhuurmarkt op.

0,3

Tigelaar