Ambitie

We streven naar slimmere, samenhangender zorg, dichtbij en samen met de inwoner. En daarmee moeten we een flinke kostenbesparing realiseren. De wijkteams, hebben daarin een cruciale rol: als regisseur in het systeem, als ondersteuner en als toegang tot gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Als er in de sociale basisinfrastructuur geen oplossing is, kunnen Amersfoorters in hun eigen wijk een beroep doen op een wijkteam. We realiseren ons dat deze grote verandering enkele jaren in beslag zal nemen.

Sinds 1 januari 2017 functioneren de wijkteams vanuit een zelfstandige stichting. Hierdoor kan in co-creatie met de gemeente de kwaliteit van de uitvoering verder worden ontwikkeld en geïnnoveerd. De leidende principes blijven ongewijzigd.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams3,8%4,8%4,8%4,8%
Aandeel afgeschaalde zaken in het wijkteam30%30%30%30%
Rapportcijfer wijkteams7,37,37,3
Aandeel van de totale ambulante begeleiding geleverd door wijkteam31%33%35%

Doelstellingen

We hebben wijkteams in elke wijk. Maatwerk en verschillen zijn mogelijk. Wijkteams stemmen hun functioneren en aanwezige kennis en hulp af op de vraag in de wijk en de beschikbaarheid van sociale netwerken. De verschillen tussen de wijkteams moeten wel (gefundeerd) toegeschreven kunnen worden aan die verschillen tussen wijken en niet aan willekeur.
We ontwikkelen de werkwijze en de kwaliteit van de wijkteams verder, in co-creatie met de stichting. We willen de ontwikkeling van de (kwaliteit van de) wijkteams, samen met professionals en cliënten, optimaliseren. Ook de aansluiting met andere partners en domeinen ontwikkelen we samen verder. De stichting Wijkteams doet dit vanuit Kenniswerkplaatsen, waarin ook zorgaanbieders en gemeente participeren. Doel is om de kennis van de wijkteams te vergroten en betere aansluiting te realiseren tussen de inzet van de wijkteams en aanvullende zorg. De Kenniswerkplaatsen zijn in 2017 gestart en zullen in 2018 verder worden uitgebouwd.
Via het wijkteam kunnen mensen een beroep doen op specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening.Ook het wijkteam zelf biedt ambulante zorg. Dit geeft de professionals in de teams beslismacht. Wijkteams bezitten dan ook een uitstekend beoordelingsvermogen, deskundig en professioneel. Via een set van instructies geven wij de stichting aanwijzingen over de wijze waarop besluiten over zorg tot stand dienen te komen. We zien toe op de uitvoering van de instructies. In 2017 zijn we samen met de stichting gestart met een nader onderzoek naar wat begeleiding door wijkteams inhoudt en hoe zich dit verhoudt tot specialistische begeleiding en de regierol van wijkteams. Dit moet in 2018 leiden tot betere afbakening van de rol van wijkteams en aanvullende zorg.

We sturen op de inzet van middelen en houden de budgetten in de gaten. De wijkteams vormen de toegangspoort tot specifieke voorzieningen en specialistische hulp. Goede monitoring van toekenning en inzet is van belang om ervoor te zorgen dat we binnen de budgetten blijven. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de werking van het Amersfoortse zorgsysteem enerzijds en het kunnen beheersen van de uitgaven houden we toezicht op de stichting en oefenen we controle uit op de uitvoering.
De werkdruk in de wijkteams is hoog. Hiervoor zijn begin 2017 maatregelen getroffen, o.a. het tijdelijk vergroten van capaciteit bij de wijkteams. Daarnaast zijn we gestart met het doorlichten van het (administratieve) proces. In 2018 zullen we in samenwerking met de stichting opnieuw de werkdruk analyseren.

Onze inzet

We werken aan de doorontwikkeling van de wijkteams. In de wijkteams wordt gehandeld vanuit een generalistische blik en een eenduidige werkwijze met ruimte voor eigen professionaliteit. De stichting heeft de opdracht de werkwijze door te ontwikkelen in co-creatie met andere partners en de gemeente. We ontwikkelen bijvoorbeeld door in samenwerking met partners in de sociale basisinfrastructuur, huisartsen, onderwijs en werk & inkomen en de samenwerking met specialistische hulpverleners in de jeugdzorg en GGZ. Indien uit het in 2017 af te ronden onderzoek van de Rekenkamer naar de wijkteams aanbevelingen komen, zullen wij deze bij de doorontwikkeling betrekken.

We houden via de administratieve processen en toetsinstrumenten een continu scherp oog op de budgetten en besteding. We toetsen de prijs, de kwaliteit en de levertijd van zorg en dienstverlening. Via kwartaalrapportages van de stichting wijkteams volgen we de in- en uitstroom bij de wijkteams, de verwijzingen naar aanvullende zorg en de eigen inzet van de wijkteams. We werken aan het verbeteren van processen en de administratieve ondersteuning.

Samenwerking

Bij de algemene inleiding van het programma Sociaal Domein staat onze visie op samenwerking met de stad en betrokken partijen.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links