Ambitie

Onze informatievoorziening is effectief, efficiënt en solide ingericht. Zij ondersteunt en verbetert daarmee de dienstverlening en samenwerking voor de stad, de regio en de samenwerkingspartners. We zetten in op het handhaven van het huidige niveau van bedrijfszekerheid op het gebied van continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Daarnaast geven we over de as van vier strategische thema’s invulling aan de digitale transformatie van onze organisatie en de stad.

Indicatoren

Doelstellingen

De impact van digitalisering op mens, organisatie en maatschappij wordt steeds groter. Dit vraagt om een flexibele houding van ons om snel in te kunnen spelen op nieuwe behoeften. Door analyse en het combineren van beschikbare gegevens wordt het mogelijk om voorspellingen te doen en beleidsprocessen te voorzien van cruciale informatie. Hiermee zijn we in staat om optimaal aan te sluiten op de behoeften van de stad.  
Leidraad in ons handelen in 2018 is de huidige IT Visie 2016-2018. In de 2e helft van 2018 zal het proces worden opgestart om te komen tot een bijgestelde IT-visie met daarin verwerkt de bestuurlijke ambities voor de jaren 2019-2022.
In 2018 maken we opnieuw onderscheid tussen dat wat moet (wettelijke verplichtingen, bedrijfszekerheid, digitale dienstverlening) en onze ambities (digitale stad, digitaal samenwerken).
Bij het bepalen van de prioriteit geven we voorrang aan dat wat moet: het bieden van een bedrijfszekere en veilige informatievoorziening en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor digitale dienstverlening aan de stad. Daarnaast geven we invulling aan onze ambities: het vormgeven van de digitale stad Amersfoort (‘smart city’) en verder ontwikkelen van digitaal werken, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. Het maken van afwegingen tussen dat wat moet en onze ambities doen we door het inzetten van portfoliomanagement.  

Onze inzet

In 2018 willen we onze ontwikkelkracht vergroten en werken we verder aan de vier bestuurlijke ambities voor onze informatievoorziening en ICT:
Bedrijfszekerheid: toegankelijk en veilig
Onze basisvoorzieningen zijn actueel, betrouwbaar, gebaseerd op open standaarden en voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Onze interne dienstverlening is zo ingericht dat deze de continuïteit van het primaire proces waarborgt. Om te voldoen aan de eisen rond informatieveiligheid zijn onze processen ingericht conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Ook handelen we vanuit de onafhankelijke toetsingssystematiek conform ENSIA. Na ingebruikname in 2017 bij DigiD, SUWI, Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoort uitvoeringsregeling Nederland (PUN) volgen in 2018 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT).
Digitale dienstverlening aan de stad
Maximaal gemak, digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet: informatievoorziening ondersteunt onze ambities op het gebied van dienstverlening met passende voorzieningen voor inwoners, bedrijven, de regio en ketenpartners – zoals bijvoorbeeld de partners in het sociaal domein.
De kaders vanuit het programma Digitale Agenda 2020 (DA2020) zijn een gegeven. In 2018 werken we daarom verder aan onze digitale dienstverlening. We verbeteren onze digitale diensten en zorgen ervoor dat de formulieren op onze website voldoen aan de regels van de privacy. We vragen alleen gegevens die we echt nodig hebben. We zetten we de voorbereidingen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voort met activiteiten die ook nuttig zijn als de Omgevingswet nog verder wordt uitgesteld. En daarnaast werken we nog steeds door aan het stelsel van Basisregistraties. In 2018 specifiek aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO), het Nationaal Handelsregister (NHR) en volgen we een mogelijke doorstart van de Basisregistratie Personen (BRP).
Optimaal (samen)werken: intern, met elkaar en met de stad
Om efficiënt en plaats- en tijdsonafhankelijk (samen) te kunnen werken bieden we medewerkers een optimale digitale werkomgeving. In 2018 in de vorm van een nieuwe mobiele werkplek. We vertalen de uitgangspunten van het nieuwe huisvestingsconcept, voortvloeiend uit het besluit tot renovatie van het stadhuis, naar consequenties op het gebied van informatievoorziening en ICT. Een nieuw sociaal intranet en de mobiele werkplek zijn hiervan goede voorbeelden. Ook zetten we de eerste stappen richting een hybride cloudvoorziening om digitaal werken in het stadhuis en daarbuiten optimaal te faciliteren. Daarnaast werken we verder aan plateau 1 van ons nieuwe document management systeem. Onder andere het werkproces van bestuurlijke besluitvorming wordt in 2018 hierop aangesloten.
Digitale stad: innovatie (smart city Amersfoort)
Om nieuwe (technologische) kansen te verkennen doen we ervaring op met kleinschalige, innovatieve pilots die voortkomen uit stedelijke opgaven. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet en we adviseren actief over de kansen voor een nog betere en efficiënte informatievoorziening. Op het terrein van ‘datagedreven’ sturing liggen veel mogelijkheden voor de stad en de organisatie door bestaande en nieuwe (open) data te bewerken en te presenteren.   
Amersfoort kiest ervoor zich als smart city te positioneren in de kopgroep van actieve smart city-gemeenten. Wij willen op basis van een gezamenlijke aanpak komen tot (gedeelde) smart city-toepassingen. Onze ambities voor een smart city staan in het deelprogramma Duurzaamheid en innovatie.

Samenwerking

Wij blijven open staan voor samenwerkingsverbanden met de stad en andere gemeenten als deze leiden tot meerwaarde voor Amersfoort. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook omdat we meer slagkracht krijgen door collectief te ontwikkelen en te innoveren. Zoals bijvoorbeeld in het smart city-traject waarin we samen met de gemeente Hilversum onderzoeken of we gaan aanbesteden voor slimme lantaarnpalen.  

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links