Ambitie

We zijn voorbereid op het uitvoeren van adequate brandbestrijding en hulpverlening. Zowel de gemeente als de Veiligheidsregio Utrecht  (VRU) is organisatorisch voorbereid op de bestrijding van rampen en crises. We willen structurele veiligheid in de gebouwde omgeving en brandveiligheid in gebouwen en woningen, daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor verminderd zelfredzamen.

Indicatoren

Veiligheid en handhaving

Fysieke veiligheid

Aantal binnenbranden per 1000 woningen

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Aantal binnenbranden per 1000 woningen1,541,381,191,191,161,16
Brandweer binnen normtijd ter plaatse68%68%

Doelstellingen

We hebben een  actueel beeld van de risico's in Amersfoort en de regio. Risico's zijn gemeentegrensoverschrijdend; we kiezen  voor het gestructureerd en regelmatig uitvoeren van risicoanalyses in de regio. Daarnaast worden  actuele risico’s (die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot een  crisis, bijvoorbeeld droogte) doorlopend gemonitord in het regionale VeiligheidsInformatieCentrum. Hiervoor worden  diverse informatiebronnen gebruikt en gegevens gecombineerd.

We geven prioriteit aan het voorkomen en beperken van risico's om op termijn minder  in actie  te hoeven komen.

We vergroten het risicobewustzijn van inwoners, bedrijven en instellingen en zien  de inwoner als  mede-hulpverlener. We investeren niet alleen in 'regulerende preventie', zoals vergunningverlening, advisering, toezicht  en handhaving, maar  ook in 'stimulerende preventie', zoals Brandveilig Leven.

Op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals nu het toenemend aantal kwetsbare groepen waaronder (verminderd zelfredzame) ouderen die langer thuis blijven wonen, wordt ingespeeld. Dit gebeurt niet alleen vanuit het thema fysieke veiligheid, maar  vanzelfsprekend ook met maatregelen binnen het sociaal domein (programma 4). Vanuit het thema fysieke veiligheid krijgen voorlichting en risicocommunicatie een  nadrukkelijker rol. Met de veiligheidspartners bekijken we hoe  we gebruik kunnen maken van zelfredzaamheid en samenredzaamheid, burgerkracht en maatschappelijke vitaliteit. Naast een  goede repressie (het bestrijden van brand  en incidenten) zetten we hiermee in op het voorkomen van brand  en het beperken van schade.

 
We streven ernaar het aantal binnenbranden ten opzichte van 2016 niet verder te laten stijgen.  Ook voor 'Brandweer binnen wettelijke norm ter plaatse' streven we ernaar in 2018 minstens op hetzelfde niveau te eindigen als in 2016.

We investeren in kennisuitwisseling en samenwerking met onze netwerkpartners:

netwerkmanagement, kennisdeling en innovatie gaan hierbij hand  in hand.

We zetten mensen en materieel zo efficiënt en effectief mogelijk in bij de bestrijding van rampen  en ongevallen. We zijn van gemeentelijke grenzen naar  operationele grenzen en van regionale grenzen naar  interregionale grenzen gegaan. Ook regiogrensoverschrijdend wordt samengewerkt, met omliggende veiligheidsregio's.

Samenwerkende hulpdiensten bij de brand  aan  de Keerkring  in maart  2016

We beperken de risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk. Zie hiervoor het onderwerp externe veiligheid binnen programma 3, stedelijk beheer en milieu. Daarnaast bereiden we ons voor op een snelle en adequate inzet als zich onverhoopt toch een calamiteit met gevaarlijke stoffen voordoet.

We zien er op toe dat het grondroerend werken in gebied dat verdacht is op Niet Gesprongen Explosieven (NGE), volgens richtlijnen verloopt. In het verleden is gemeente Amersfoort herhaaldelijk geconfronteerd met achtergebleven Niet Gesprongen Explosieven.

Onze inzet

Samen met de VRU volgen wij de ontwikkelingen in het sociaal domein die fysieke veiligheidsaspecten kennen. Het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, die van verminderd zelfredzamen in het bijzonder, krijgt hierbij aandacht.

Preventie
De VRU - en daarmee de gemeente - blijft investeren in het verkleinen van risico's.  In beleidsafwegingen wordt eerst gekeken naar  de mogelijkheid om risico's te verkleinen of te beperken (door proactieve maatregelen). Hiermee verminderen we de druk op de organisatie om zich bezig  te houden met meldingen en acties. Dit betekent een verschuiving naar  de 'voorkant'  van de veiligheidsketen, die op termijn een  vermindering van het aantal oproepen kan betekenen.
De komende jaren wordt stimulerende preventie ingezet als middel om brandveiligheid te bevorderen bij objecten waarbij een tijdige inzet niet vanzelfsprekend is. Dan gaat het om het voorkomen van brand, maar ook om een snelle opsporing van brand  (bijvoorbeeld door rookmelders) en zelfredzaamheid als het gaat om zichzelf en anderen in veiligheid brengen. Hierbij kijken we ook naar wat mensen zelf kunnen doen om hun eigen veiligheid en die van anderen te vergroten. Dat doen we bijvoorbeeld door voorlichting over risico's en handelingsperspectieven (bijvoorbeeld met een informatiepunt op weekmarkten). Daar waar gewenst gaan we naar de mensen toe: bijvoorbeeld door in seniorencomplexen gerichte voorlichting te geven. Ook zullen we in 2018 aandacht besteden aan het netwerk om de senioren heen (hulpverleners en mantelzorgers), om via hen het brandveiligheidsbewustzijn van senioren positief te beïnvloeden. In zorginstellingen wordt middels een toolbox aandacht besteed aan brandveilig gedrag van zorgpersoneel.
Het aantal binnenbranden is deels een effect van het gevoerde preventiebeleid. Zo vinden er in het kader van stimulerende preventie lessen op basisscholen plaats om kinderen bewust te maken van brandrisico's, en zijn er rookmelder-campagnes. Ook wordt gekeken naar effectieve vormen van risicocommunicatie en de mogelijkheden van het inzetten van betrokken inwoners, zoals de veiligheidsambassadeurs.

Repressie
Het tijdig en professioneel bestrijden van branden is de core business van de VRU. Voor het tijdig reageren bij brand zijn door het Algemeen Bestuur van de VRU normtijden vastgesteld. In 2017 start de VRU met het vaststellen van de kaders van een in 2018 vast te stellen vernieuwd dekkingsplan. Hierin wordt beschreven in welke mate de brandweer kan voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn vastgesteld door het bestuur van de VRU. Daar waar nodig worden maatregelen genomen om de dekking te verbeteren.

Crisisbeheersing
In 2018 wordt verdergaande samenwerking gezocht met de regio's Flevoland en Gooi & Vechtstreek op het gebied van crisisbeheersing en grootschalige incidentbestrijding.  Kennisuitwisseling en mogelijkheden tot verdere professionaliteit zijn hierbij leidend. Zowel bij de gemeente als de VRU zijn veel  medewerkers met een functie in de brandbestrijding en crisisbeheersing. Voor deze medewerkers wordt doorlopend geïnvesteerd in vakbekwaamheid. Jaarlijks krijgt iedere medewerker een passend programma van opleiden, trainen en oefenen. Van iedere medewerker worden de resultaten hiervan bijgehouden. Van inzetten wordt geleerd door evaluatie; het geleerde wordt via procedures in praktijk gebracht. De voorzieningen (facilitair, op het gebied van ICT) van de gemeentelijke crisisorganisatie worden jaarlijks getest.
De regionale en gemeentelijke crisisorganisatie bereidt zich voor op specifieke risico’s, waaronder die van vervoer gevaarlijke stoffen. Op regionaal niveau is voorzien in plannen die tijdens een calamiteit gebruikt worden.

In 2017 is in de gemeente Amersfoort een generiek handelingskader voor het omgaan met Niet Gesprongen Explosieven (NGE) vastgesteld. Met dit handelingskader kunnen “grondroerders”, die binnen de gemeente werkzaamheden willen uitvoeren, vaststellen of, en zo ja welke beheersmaatregelen getroffen dienen te worden. Zo worden onveilige situaties in de gemeente zoveel mogelijk voorkomen. In 2018 is dit handelingskader geïmplementeerd in de organisatie zodat alle afdelingen die betrokken zijn bij het onderwerp NGE hiermee werken.

Samenwerking

Wij werken in het samenwerkingsverband van de VRU. Daarin nemen gemeenten deel en vormen zij samen met andere veiligheidspartners zoals politie, waterschappen, defensie en inwoners, een sterk netwerk op het gebied van veiligheidszorg. Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing worden hier georganiseerd en uitgevoerd. Het vergroten van de fysieke veiligheid is voor de VRU een continu proces.
Deze intensieve samenwerking heeft gezorgd voor een kwalitatief goede, efficiënte en betaalbare brandweer- en crisisbeheersingsorganisatie, die niet beperkt is door gemeentegrenzen. Deze werkwijze betekent ook dat wij als gemeente niet meer alleen richting kunnen geven aan het fysieke veiligheidsbeleid. Om brand te voorkomen en veiligheid te bevorderen wordt ook samenwerking gezocht met zorgaanbieders, woningcorporaties, scholen enz.

Maatregelen

  • De gemeente doet onderzoek naar het overdragen van beheer en/of eigendom van brandweerkazernes aan de VRU. In 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de VRU besloten eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerkazernes bij de gemeenten te laten. Gemeenten kunnen desgewenst beheer en onderhoud in een Taakuitvoeringsovereenkomst met de VRU opnemen. Amersfoort neemt in het vierde kwartaal 2017 een besluit over beheer en onderhoud van de twee brandweerkazernes in Amersfoort.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.